EN to pursue
volume_up
[pursued|pursued] {verb}

The Commission should also pursue this issue, insofar as it can create employment.
Den bör kommissionen också fortsätta i den mån det kan skapa sysselsättning.
We must continue to pursue the eradication of FMD on an international level.
Vi måste fortsätta våra försök att utrota mul- och klövsjuka på internationell nivå.
We can continue to pursue that balance between flexibility and security.
Vi kan fortsätta att eftersträva denna balans mellan flexibilitet och säkerhet.
What strategy does the Commission intend to pursue during negotiations in Hong Kong?
Vilken strategi tänker kommissionen följa under förhandlingarna i Hong Kong?
The Commission will continue to pursue this issue vigorously in future.
Kommissionen kommer även i framtiden att följa frågan uppmärksamt.
This is what we can discuss and pursue with the Government of Nigeria.
Detta är vad vi kan diskutera och följa upp tillsammans med den nigerianska regeringen.
We will continue to pursue this line of argument with our United States counterparts.
Vi kommer att driva denna linje gentemot våra motparter från Förenta staterna.
I hope that on reflection honourable Members will not pursue these amendments.
Jag hoppas att ledamöterna inte fortsätter driva dessa ändringsförslag när de har tänkt över saken.
Will the Finnish Presidency pursue this issue with the same energy as did Austria?
Kommer det finska ordförandeskapet att driva denna fråga med samma energi som Österrike gjorde?
We want to pursue a policy to benefit workers, while you want to pursue a policy to benefit stockbrokers.
Vi vill föra en politik för arbetstagarna, medan ni vill föra en politik för kapitalägarna.
These countries need to speed up their reforms and actively pursue them.
Länderna måste skyndsamt och intensivt föra reformprocessen framåt.
We need to pursue an agricultural policy that involves the development of all regions.
Vi måste föra en jordbrukspolitik som leder till att alla regioner utvecklas.
The Member States are better placed to pursue an effective policy in this area.
Medlemsländerna är bättre på att bedriva en effektiv politik på detta område.
We cannot pursue an energy policy that is separate from climate policy.
Vi kan inte bedriva en energipolitik som är helt fristående från klimatpolitiken.
It is certainly a good example of the people-centred policy we need to pursue.
Detta är sannerligen ett bra exempel på den medborgarcentrerade politik vi vill bedriva.
Other countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
Andra länder kan känna sig hågade att fullfölja målet att skaffa sig kärnvapen.
We must now pursue, and give concrete expression to, this dynamic approach.
Vi måste nu fullfölja denna dynamiska strategi och ge den ett konkret uttryck.
Mrs Kinnock asked how we intended to pursue this work in the Commission.
Kinnock frågade hur vi hade tänkt att fullfölja detta arbete inom kommissionen.
Nevertheless, I would call on the Commission to pursue this objective energetically.
Jag vill trots detta uppmana kommissionen att energiskt sträva efter att nå detta mål.
Its priority is to pursue maximum profits for big business.
Prioriteten är att sträva efter maximal vinst för storfinansen.
That would indeed be ambitious, and it is not something that I aim to pursue.
Det skulle verkligen var ambitiöst och det är inte något som jag tänker sträva efter.
to pursue
Apprehensions about the European Commission declining to pursue this idea are groundless.
Farhågorna om att Europeiska kommissionen inte kommer att vidare med detta är grundlösa.
Some also choose to pursue a postgraduate and doctorate.
En del väljer även att vidare med en forskarutbildning och att disputera.
I would ask you in all seriousness not to pursue this idea any further.
Jag ber er på fullaste allvar att inte vidare med detta förslag.
We must pursue those people to the ends of the earth and restrict them as much as possible.
Vi måste fortsätta att jaga dem så länge det behövs och begränsa dem så långt det bara är möjligt.
We have to pursue the culprits in this area.
Vi måste jaga de skyldiga inom detta område.
Denna gången skall jag jaga honom själv.
And yet they continue to pursue him with threats of yet more trials.
Ändå fortsätter de att förfölja honom med hot om ytterligare rättegångar.
ACTA is about tackling large-scale, illegal activity and pursuing criminal organisations.
Acta handlar om att angripa storskalig olaglig verksamhet och förfölja kriminella organisationer.
Fighting terrorism means more than pursuing and arresting the criminals and comforting the victims.
Kampen mot terrorism innebär mer än att förfölja och gripa brottslingarna och trösta offren.
to pursue (also: to be up to, to do)
In its obsession about money laundering and pursuit of the elusive single market in financial services, the EU has been pursuing the wrong objectives.
Genom att så intensivt syssla med frågan om penningtvätt och skapandet av en svårförverkligad gemensam marknad för finansiella tjänster har EU arbetat för fel mål.
Mr Wolf has constantly pointed out from the beginning, in other words ever since we have been talking about these matters, that we are pursuing what he calls a piecemeal strategy.
Wolf har redan från början, alltså sedan vi började syssla med dessa frågor, alltid påpekat att vi här tillämpar ett slags salamitaktik där vi uppnå något bit för bit.
to pursue (also: to fetch)
Otherwise, the EEAS will only pursue the national objectives of the individual members.
I annat fall kommer EEAS endast att efter nationella mål för enstaka medlemmar.
to pursue (also: to chase)
As the European People' s Party, we will not be pursuing any pipe dreams.
PPE kommer inte att jaga efter några naiva rosendrömmar.
As the European People's Party, we will not be pursuing any pipe dreams.
PPE kommer inte att jaga efter några naiva rosendrömmar.
to pursue
One cannot pursue a protectionist course simply because other countries are doing so.
Man kan inte ägna sig åt protektionism för att andra länder gör det.
The European Parliament can rest assured that the Commission will pursue this task with the utmost vigour.
Europaparlamentet kan vara visst om att kommissionen kommer att fortsätta att ägna sig åt denna uppgift med största eftertryck.
Rural areas have the right to pursue their own development using money available under regional policy.
Landsbygdsområdena har rätt att ägna sig åt sin egen utveckling med hjälp av medel som finns tillgängliga inom regionalpolitiken.

Context sentences for "to pursue" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe three subjects that the EU is to pursue are very good, and have our support.
Jag håller med, men jag minns även vad Shirin Ebadi sade efter den sessionen.
EnglishThe Member States are better placed to pursue an effective policy in this area.
Medlemsländerna är bättre på att bedriva en effektiv politik på detta område.
EnglishYou can pursue the matter if you please, but I will not waste my time on it.
Det får ni göra om ni vill, men jag kommer inte att kasta bort mer tid på detta.
EnglishIf you want to pursue an academic carrier LTU is an excellent starting point.
Vill du göra akademisk karriär är Luleå tekniska universitet en utmärkt start.
EnglishThe three subjects that the EU is to pursue are very good, and have our support.
De tre frågor som EU kommer att driva är mycket bra, och vi står bakom dem.
EnglishThey pursue a more open society and openly denounce coercion in religious matters.
De strävar efter ett öppnare samhälle och förkastar öppet tvångsmedel i trosfrågor.
EnglishIn many instances, the measures adopted pursue national interests and considerations.
I många fall utgår de vidtagna åtgärderna från nationella intressen och hänsyn.
EnglishWho, though, wants to pursue negotiations that have no clearly defined aims?
Men vem vill fortsätta med förhandlingar som inte har några klart definierade mål?
EnglishI hope that the Minister will take some time to pursue that particular issue.
Jag hoppas att ministern kommer att lägga ned en viss tid på denna specifika fråga.
EnglishThe report specifically states that you must pursue all the EU's objectives.
I betänkandet fastställs det uttryckligen att ni måste uppfylla EU:s alla mål.
EnglishThe principle of the freedom to pursue a trade is firmly upheld in the European Union.
Inom Europeiska unionen har man lyckats upprätthålla principen om näringsfrihet.
EnglishI think this is extremely important and I therefore think we should pursue this idea.
Titeln ” Europeisk kulturhuvudstad ” har oerhört stor betydelse för många städer.
EnglishHe did not pursue the pressing imperative of redistributing land ownership.
Han gick inte vidare med det absolut dominerande kravet att omfördela markägandet.
EnglishThe rapporteur took great pains to support a new approach and to pursue it boldly.
Johannes Voggenhuber, som är med i min egen politiska grupp, var ledamot av konventet.
EnglishThat would indeed be ambitious, and it is not something that I aim to pursue.
Det skulle verkligen var ambitiöst och det är inte något som jag tänker sträva efter.
EnglishWe have to be pragmatic and realistic and pursue a results-oriented policy.
Vi måste vara pragmatiska, realistiska och föra en resultatinriktad politik.
EnglishOtherwise, the EEAS will only pursue the national objectives of the individual members.
I annat fall kommer EEAS endast att gå efter nationella mål för enstaka medlemmar.
EnglishHopefully soon we may have some positive results but I will pursue this issue.
Förhoppningsvis får vi snart se positiva resultat men jag kommer att driva denna fråga.
EnglishSome Member States have decided to pursue the path of cooperation outside EU structures.
Vissa medlemsstater har beslutat sig för att samarbeta utanför EU:s strukturer.
EnglishWe need to pursue an agricultural policy that involves the development of all regions.
Vi måste föra en jordbrukspolitik som leder till att alla regioner utvecklas.