"to push ahead" translation into Swedish

EN

"to push ahead" in Swedish

EN to push ahead
volume_up
{verb}

At the same time, it is imperative to push ahead with the completion of the internal market.
Samtidigt måste man fortsätta med att fullborda den inre marknaden.
With that in mind, I would encourage the Commission, as a matter of urgency, to push ahead with this project.
Jag skulle i det här avseendet vilja uppmuntra kommissionen att fortsätta projektet.
Where possible, we should push ahead with negotiations with Bulgaria and Romania and mobilise additional help.
Så länge det är möjligt skall förhandlingarna med Bulgarien och Rumänien fortsätta, och ytterligare stöd och hjälp behöver mobiliseras.
to push ahead (also: to push on)
to push ahead (also: to push on)

Context sentences for "to push ahead" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Grekland måste nu gå vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar.
EnglishWe welcome your commitment to push ahead on the justice and home affairs agenda.
Vi välkomnar ert engagemang för att driva de rättsliga och inrikes frågorna.
EnglishSo let us not push ahead with the Lisbon Treaty until every country has ratified it.
Så låt oss inte driva på Lissabonfördraget förrän alla länder har ratificerat det.
EnglishWe want to push ahead with the accession negotiations during our presidency.
Vi kommer att rejält påskynda anslutningsförhandlingarna under vårt ordförandeskap.
EnglishThe government of Kosovo must also push ahead with its decentralisation programme.
Kosovos regering måste också gå vidare med sitt decentraliseringsprogram.
EnglishRegarding alternative transport, we will, of course, push ahead.
När det gäller alternativa transportmöjligheter kommer vi förstås att driva på.
EnglishIn recent weeks we have learned just how the media push ahead, and no end is in sight.
Hur medier förmedlar bilder, det har vi upplevt under dessa veckor och vi ser ännu inget slut.
EnglishWe will do everything possible to ensure that the White Paper continues to push ahead with this.
Vi kommer att göra allt vi kan för att se till att man i vitboken arbetar vidare med den här frågan.
EnglishFurther, it is even more intolerable that the Commission is seeking to push ahead with its plans for Forest Focus.
Ännu värre är att kommissionen försöker gå vidare med sina planer för Forest Focus.
EnglishKosovo teaches us that we should use every means available to push enlargement ahead as quickly as possible.
Kosovo har lärt oss att vi bör utnyttja alla möjligheter till att påskynda en utvidgning.
EnglishThe European Union should push ahead with a single register and, as far as possible, common education.
EU bör gå i bräschen för ett gemensamt register och, så långt det är möjligt, gemensam utbildning.
EnglishIt is important for us to focus more on nuclear safety and to push ahead with the development of alternatives.
Det är viktigt att vi fokuserar mer på kärnsäkerhet och driver på utvecklingen av alternativ.
EnglishWe should really push ahead with that and have several ideas on how to better enforce the rules.
Vi bör verkligen driva på detta, och vi har många idéer om hur reglerna ska upprätthållas på ett bättre sätt.
EnglishWe should push ahead with EU cooperation with third countries.
Vi bör driva EU: s samarbete med tredjeländer framåt.
EnglishWe should push ahead with EU cooperation with third countries.
Vi bör driva EU:s samarbete med tredjeländer framåt.
EnglishLastly, we must push ahead with the work of preparing the new financial perspective for the period after 2006.
Slutligen måste vi påskynda arbetet med att fastställa den nya budgetplanen för perioden efter 2006.
EnglishIt is therefore essential that we push ahead, with a view to achieving a long-overdue political solution.
Det är därför viktigt att vi skyndar oss att uppnå en politisk lösning som skulle ha uppnåtts för länge sedan.
EnglishWe need to push ahead on two fronts at European level.
På europeisk nivå behöver man främja två saker.
EnglishThe Amsterdam Treaty gives the Union increased scope to push ahead with implementation of the Beijing platform for action.
Med Amsterdamfördraget har unionen en större ram för att genomföra handlingsplattformen från Peking.
EnglishWe are now waiting with bated breath to see whether Turkey will push ahead with political development on its own initiative.
Nu väntar vi med spänning på om Turkiet av sig självt kommer att driva på den politiska utvecklingen.

Other dictionary words