"to push on" translation into Swedish

EN

"to push on" in Swedish

EN to push on
volume_up
{verb}

This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
Detta bör vara incitament nog att fortsätta och avsluta denna fråga.
At the same time, it is imperative to push ahead with the completion of the internal market.
Samtidigt måste man fortsätta med att fullborda den inre marknaden.
We will keep an eye on this and will continue to push for clarity.
Vi kommer att hålla ett öga på saken och fortsätta att arbeta för klarhet.
to push on (also: to push ahead)
to push on (also: to push ahead)

Context sentences for "to push on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Grekland måste nu gå vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar.
EnglishBut there are also public broadcasters who push their political views, Mr Kuhne!
Det finns emellertid också offentliga sändare som bedriver politik, herr Kuhne!
EnglishNevertheless, the World Bank continues to push fossils in its energy strategy.
Ändå fortsätter Världsbanken att pressa in fossila bränslen i sin energistrategi.
EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
På så sätt kan vi stimulera det avstannade samarbetet mellan skattemyndigheter.
EnglishHere, I think, it is worth giving them a push in the right direction in future.
Här anser jag att det är värt att ge dem en knuff i rätt riktning i framtiden.
EnglishWe welcome your commitment to push ahead on the justice and home affairs agenda.
Vi välkomnar ert engagemang för att driva de rättsliga och inrikes frågorna.
EnglishIt is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
Finansiella tjänster är Storbritanniens största och mest framgångsrika näringsgren.
EnglishIn Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.
I Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.
EnglishWhat has the Commission done to ensure the establishment of the ‘push system’?
Vad har kommissionen gjort för att se till att ”push-systemet” inrättats?
EnglishThis is the sense of the guarantees: to push forward this aspect of freedoms.
Det är garantiernas syfte, dvs. att detta utlopp av friheter skall garanteras.
EnglishThe report goes to great lengths to push these kinds of dangers under the carpet.
I betänkandet görs stora ansträngningar för att sopa dessa slags faror under mattan.
EnglishSo let us not push ahead with the Lisbon Treaty until every country has ratified it.
Så låt oss inte driva på Lissabonfördraget förrän alla länder har ratificerat det.
EnglishWe constantly attempt to promote and push these values through political dialogue.
Vi försöker alltid att främja och lyfta fram dessa värderingar genom politisk dialog.
EnglishJust one more push and the crimes of liberalism will equal the crimes of communism.
Om något mer händer kommer liberalismens brott att likna kommunismens brott.
EnglishWe want to push ahead with the accession negotiations during our presidency.
Vi kommer att rejält påskynda anslutningsförhandlingarna under vårt ordförandeskap.
EnglishWe cannot just push a button somewhere in our system and the funds appear.
Vi kan inte bara trycka på en knapp någonstans i systemet och medlen kommer fram.
English. - I welcome the push for democracy in Libya and in neighbouring countries.
skriftlig. - (EN) Jag välkomnar kraven på demokrati i Libyen och dess grannländer.
EnglishIt is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
Det kommer att verka för kapitalkravsdirektivet och mycket, mycket annat.
EnglishThe government of Kosovo must also push ahead with its decentralisation programme.
Kosovos regering måste också gå vidare med sitt decentraliseringsprogram.
EnglishWe hope in the next six months to push forward an agreement on the Middle East.
Vi hoppas att under de kommande sex månaderna kunna få igenom ett avtal om Mellanöstern.