"quick" translation into Swedish

EN

"quick" in Swedish

EN quick
volume_up
{noun}

quick
volume_up
öm punkt {comm. gen.} [fig.]
quick (also: sore)

Context sentences for "quick" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBecause of the shortage of organs, some people are quick to use criminal methods.
Organbristen gör att vissa personer är snabba med att använda kriminella metoder.
EnglishSudden, mass arrests of critics of his regime are followed by quick show trials.
På plötsliga massarresteringar av regimkritiker följer snabba skenrättegångar.
EnglishTheir quick reaction contributed considerably to the containment of this disease.
Deras snabba respons bidrog i hög grad till att hejda spridningen av denna sjukdom.
EnglishI just want to highlight three areas among many where we need quick progress.
Låt mig bara betona tre områden bland många där vi behöver se snabba framsteg.
EnglishAnonymous international forces are quick to call an end to all the old certainties.
Anonyma internationella krafter är snabba att sätta stopp för alla gamla tryggheter.
EnglishThe Vitoria-Dax line is one of these, yet it does not appear on the Quick Start List.
Vitoria–Daxlinjen är en av dessa, och ändå finns den inte med i snabbstartslistan.
EnglishMadam President, a few quick questions, if I may, through you to the Commissioner.
(EN) Fru talman! Låt mig ställa några snabba frågor genom er till kommissionsledamoten.
EnglishThose who just want a quick headline, just want to get publicity, should vote now.
De som bara är ute efter snabba rubriker, de som bara vill ha publicitet, ska rösta nu.
English   – Mr President, to try and save time, I shall be very quick this evening.
   – Herr talman! För att försöka att spara tid ska jag fatta mig mycket kort i kväll.
EnglishBut first allow me a quick word on the implementation of the 2007 programme.
Låt mig dock först säga ett par ord om genomförandet av 2007 års program.
EnglishWe will become victims of the crisis if we are unable to take quick, effective action.
Vi kommer att falla offer för krisen om vi inte kan vidta snabba, effektiva åtgärder.
EnglishThere's no cost, no obligation, and getting started is quick and easy.
Det kostar inget, du förbinder dig inte till något och det är enkelt att börja.
EnglishAcquiring a bankrupt estate demands quick decisions and access to ready cash.
Att köpa ett konkursbo kräver snabba beslut och tillgång till kontanter.
EnglishIf you think it is sound, go to the European Court of Justice, and be quick about it!
Om ni anser att den är bra, skall ni gå till EG-domstolen, och detta med det snaraste!
EnglishThe quick little diagram of it is, you're up here, and you are pushing it out to the world.
Att du bestämmer. ~~~ Och att du sedan säger till folk vad de skall göra sedan.
EnglishIt would appear that there is going to be a new list, known as the quick-start list.
Det verkar som om det kommer att utarbetas en ny lista, den så kallade snabbstartlistan.
EnglishAnd I hope Parliament will be quick to support the Commission's proposal on that.
Jag hoppas sålunda att parlamentet snarast kommer att stödja kommissionens förslag i ämnet.
EnglishWe cannot allow any delays because this would negate our quick and efficient work.
Vi kan inte tillåta förseningar, för det skulle motverka vårt snabba och effektiva arbete.
English. - Madam President, I should like to make a few quick points.
föredragande. - (EN) Fru talman! Jag vill framföra några korta kommentarer.
English(PL) Mr President, I thank the Council, and also the Commission, for such a quick reaction.
(PL) Herr talman! Jag tackar rådet och kommissionen för denna snabba reaktion.