EN raise
volume_up
{noun}

raise (also: enhancement, increase)
volume_up
förhöjning {comm. gen.}
raise

Context sentences for "raise" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHow does the Council intend to raise such issues with the governments concerned?
På vilket sätt har rådet för avsikt att ta upp denna fråga med berörda regeringar?
EnglishHowever, I should like to raise three points which perhaps merit our attention.
Jag vill emellertid ta upp tre saker som man kanske borde ta med i beräkningen.
EnglishThere is one last point I should like to raise on a major problem of governance.
Jag skulle vilja ta upp en sista punkt som rör en viktig fråga om god förvaltning.
EnglishI would, however, like to raise a matter that President Prodi mentioned today.
Jag vill dock ta upp en fråga som kommissionens ordförande Prodi framförde idag.
EnglishThe Commissioner has already mentioned a number of the points I wanted to raise.
Kommissionsledamoten har redan nämnt ett antal av de frågor jag tänkte ta upp.
EnglishI would like to raise three issues regarding the tax on financial transactions.
Jag skulle vilja diskutera tre frågor som rör skatt på finansiella transaktioner.
EnglishI have a second reservation to raise in relation to the factor of labour costs.
Jag har ytterligare en reservation när det gäller faktorn arbetskraftskostnad.
EnglishI would like to raise one issue, and perhaps the Commission could address this.
Jag vill ställa en fråga, och kanske skulle kommissionen kunna ta sig an den.
EnglishA good media strategy is certainly needed in order to raise awareness of SOLVIT.
En bra mediestrategi behövs sannerligen för att öka medvetenheten om Solvit.
EnglishThirdly, I would like to raise an extremely important matter: proliferation.
För det tredje vill jag ta upp en oerhört viktig fråga: spridning. Herr Solana!
EnglishThrough the Constitution we have a duty to raise awareness of our shared interest.
Genom konstitutionen har vi en plikt att öka medvetenheten om vårt delade intresse.
English   Mr President, I beg permission to raise a matter concerning human rights.
   – Herr talman! Jag ber att få ta upp en fråga om de mänskliga rättigheterna.
English   Mr President, I wish to raise a point under Rule 151(3) of the Rules of Procedure.
   Herr talman! Jag vill ta upp en punkt enligt artikel 151.3 i arbetsordningen.
EnglishI support what Mrs Hieronymi just said: that we did not want to raise these problems.
Jag stöder vad Ruth Hieronymi precis sa, att vi inte ville ta upp dessa problem.
EnglishMr President, I wish to raise a matter which is not covered by yesterday's minutes.
Herr ordförande! Jag vill ta upp ett ämne som inte framgår av gårdagens protokoll.
EnglishThe report before us does not raise any objection to the Commission’ s proposal.
Fiskerättigheterna måste avsättas till de samhällen som är beroende av dem.
EnglishWho will raise their hand and say 'We need to think about environmental questions'?
Vem kommer att räcka upp handen och säga: ”Vi behöver tänka på miljöfrågorna?”
EnglishWhy, though, did I want to raise this subject again, now that the vote is over?
Men varför vill jag ta upp detta ämne igen, nu när omröstningen är avslutad?
EnglishHowever, they will be one-off increases and will only raise prices slightly.
De är dock av engångskaraktär och innebär endast en lindrig höjning av prisnivån.
EnglishIf we raise this question today then it is not without consequences for the future.
Om vi tar upp den här frågan i dag så har det även konsekvenser för framtiden.