"ramification" translation into Swedish

EN

"ramification" in Swedish

EN ramification
volume_up
{noun}

ramification (also: aftermath, attendant, consequence, course)
volume_up
följd {comm. gen.}
The practical ramifications and consequences of EMU for the consumer must be closely analysed and monitored.
De praktiska följderna och verkningarna av EMU för konsumenterna måste analyseras och övervakas mer ingående.
We are already seeing the first economic ramifications of 11 September, a day that will be etched on the memory of us all for evermore.
Vi ser redan de första ekonomiska följderna av den 11 september, en dag som kommer att vara etsad i allas vårt minne för evigt.
ramification (also: consequences, implications)
It is an important point because we are currently dealing with a real scourge that has ramifications for public health.
Det är viktigt eftersom vi för närvarande har att göra med ett verkligt gissel med konsekvenser för folkhälsan.
Therefore a weak market in the Republic has direct and serious ramifications for business and employment in my constituency.
En svag marknad i Irland får därför direkta och allvarliga konsekvenser för näringslivet och sysselsättningen i min valkrets.
Thousands of jobs are on the line and ‘ change ’ of this kind has enormous economic and social ramifications.
Tusentals arbetstillfällen är i farozonen, och ” omvandling ” av det här slaget får enorma ekonomiska och sociala konsekvenser.
ramification (also: branch, fork)
volume_up
förgrening {comm. gen.}
The long-term ramifications of Mr Daul's plans to do nothing will mean deeper and deeper quota cuts shrinking the industry and threatening employment.
De långsiktiga förgreningarna av Dauls planer att inte göra någonting, kommer att innebära större och större kvotnedskärningar, vilket gör att branschen krymper och att sysselsättningen därmed hotas.
The problem is that our societies do not and politicians have to lead an honest and brave debate on all the ramifications of immigration.
Problemet är att våra samhällen inte vill, och politikerna måste föra en ärlig och orädd debatt om invandringens samtliga förgreningar.
The United National panel of experts warns: " These criminal cartels have ramifications and connections worldwide and they represent the next serious security problem in the region ".
Den förenade nationella expertpanelen säger i varnande ord: " Dessa brottsliga karteller har förgreningar och kontakter över hela världen, och de utgör nästa allvarliga säkerhetsproblem i regionen ".

Synonyms (English) for "ramification":

ramification

Context sentences for "ramification" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, whistle-blowing has a different ramification in the west of Scotland: it tends to indicates flutes and that does not go down too well in my part of the world.
Whistle-blowing har emellertid en annan utveckling i västra Skottland: Det antyder att det handlar om flöjter, och det faller inte i så god jord i min del av världen.

Other dictionary words