"rarely" translation into Swedish

EN

"rarely" in Swedish

SV

EN rarely
volume_up
{adverb}

rarely
volume_up
sällan {adv.} (inte ofta)
Naturally we speak of these only rarely, and even more rarely do we talk about nuclear waste.
Förvisso talar vi sällan om dem och ännu mer sällan talar vi om kärnavfallet.
These family relationships can only rarely be proven beyond doubt by official documents.
Dessa släktskapsförhållanden kan dock endast sällan styrkas genom entydiga intyg.
Rarely hear about cyber hedonism, for example, how people are becoming passive.
Sällan hör vi talas om cyberhedonism, till exempel, hur folk blir mer passiva.
rarely (also: little, seldom, unfrequently)
Naturally we speak of these only rarely, and even more rarely do we talk about nuclear waste.
Förvisso talar vi sällan om dem och ännu mer sällan talar vi om kärnavfallet.
These family relationships can only rarely be proven beyond doubt by official documents.
Dessa släktskapsförhållanden kan dock endast sällan styrkas genom entydiga intyg.
Rarely hear about cyber hedonism, for example, how people are becoming passive.
Sällan hör vi talas om cyberhedonism, till exempel, hur folk blir mer passiva.

Synonyms (English) for "rarely":

rarely
English
rare

Context sentences for "rarely" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFemale entrepreneurship is a resource that is still very rarely tapped.
Den kvinnliga företagsamheten är fortfarande en alltför litet utnyttjad resurs.
EnglishI rarely refer to particular countries, but allow me to mention my own: Belgium.
Jag tar ogärna upp enskilda länder, men låt mig ändå som exempel nämna mitt eget land, Belgien.
EnglishRarely have there been so many supporters of a Colom report in the Council.
Få gånger har ett Colombetänkande haft så många anhängare i rådet.
EnglishI rarely get such an opportunity to make myself heard by so many.
Det är inte ofta som jag får en chans att yttra mig inför så många åhörare.
EnglishIt's a tremendous variation within Africa which we rarely often make -- that it's equal everything.
Det är otroliga variationer inom Afrika som vi alltför ofta generaliserar bort.
EnglishImmigration and the integration of immigrants are subjects that rarely leave people indifferent.
Invandring och integration av invandrare är ämnen som knappast lämnar någon oberörd.
EnglishTheir living conditions are appalling, and they very rarely see their families.
Varför skall vi belöna Castro när det inte sker några framsteg vad det gäller mänskliga rättigheter?
EnglishLoans are rarely available to the poorest, and that must change.
Lån är oftast inte tillgängliga för de fattigaste och det måste förändras.
EnglishAs they develop slowly, these phenomena are rarely perceptible over a short space of time.
Eftersom de utvecklas långsamt är dessa företeelser knappast märkbara under en kort tidsrymd.
EnglishWe have a series of documents which holds a set of assumptions, all of them rarely discussed.
Vi har en rad handlingar som innehåller ett antal antaganden som vi knappast har diskuterat.
EnglishIt is true that in Europe rarely happen, but they do happen.
I länder i Östeuropa dör det en kvinna varje vecka som faller offer för våld i hemmet.
EnglishIt is true that in Europe rarely happen, but they do happen.
Det stämmer att hedersmord inte sker så ofta i Europa, men de inträffar.
EnglishRarely has a European Parliament report come so close to madness.
skriftlig. - (FR) Inget betänkande från Europaparlamentet har någonsin varit så nära galenskap.
EnglishNational reports rarely include a breakdown by gender.
I de nationella rapporterna saknas för det mesta en uppdelning utifrån kön.
EnglishEvery opportunity must be taken to obtain more power, and concessions to transparency are made only rarely.
På så sätt ville han visa att det var han som bestämde, men sedan slutade öppenheten.
EnglishUntil now, this has rarely been the case, as economic growth has been at the expense of the environment.
Hittills var det oftast inte så och den ekonomiska tillväxten skedde på miljöns bekostnad.
EnglishThe catalogue of deaths that take place every day goes quietly unnoticed, and is rarely in the news.
Den vardagliga katastrofen, den som inträffar varje dag, hör vi knappt talas om. Tystnad råder.
EnglishThis is a record rarely achieved, for which the Committee on Research must be thanked.
Det är ett svårslaget rekord, som vi har utskottet för forskning, teknologisk utveckling och energi att tacka för.
EnglishUnfortunately, it is our experience that non binding environmental regulations are rarely implemented.
Tyvärr är erfarenheten när det gäller icke bindande miljöbestämmelser att besluten inte genomförs.
EnglishI indicated that the promises were very rarely kept.
Då påpekade jag att genomförandet av de avtal som ingåtts lämnade åtskilligt övrigt att önska.