EN really
volume_up
{adverb}

really (also: actually, truly, just)
Are we really happy about those arrangements and does Tampere really address them?
Är vi verkligen nöjda med dessa arrangemang och tar man verkligen itu med dem i Tammerfors?
Is it really true that the presidency wishes to perpetuate such discrimination?
Är det verkligen så att ordförandeskapet vill främja fortsatt diskriminering?
It really is an ideal form of farming, especially for the European Commission.
Det är verkligen ett idealiskt jordbruk, särskilt för Europeiska kommissionen.
Therefore the Commission considers that this amendment is not really necessary.
Kommissionen anser därför att detta ändringsförslag egentligen inte är nödvändigt.
We have not really had enough instruments for preventing and resolving crises.
För krisförebyggande och krislösning hade vi egentligen otillräckliga instrument.
That really reflects a failure to understand Parliament's procedures.
Det tyder egentligen på bristande förståelse för parlamentets arbetsordning.
really (also: actually, virtually, in fact, just)
This whole directive was really about cross-border legal aid.
Hela detta direktiv handlar faktiskt om rättshjälp i gränsöverskridande ärenden.
There are really two concepts of happiness that we can apply, one per self.
Det finns faktiskt två lyckokoncept som vi kan använda, ett för vardera självet.
This really is no longer acceptable: one part of democracy is transparency.
Detta är faktiskt inte längre acceptabelt. Öppenheten är en del av demokratin.
really (also: aright, downright, suitably, proper)
Now just to get really deep in, you can really get to the cracks.
Nu bara för att komma riktigt djupt, ni kan riktigt kommi in i sprickorna.
Hitherto, Armenia has not really been the main concern of the European Union.
Hittills har Armenien inte riktigt varit Europeiska unionens främsta intresseområde.
It allies in a really positive and economically viable food system.
Det sammanförs i ett riktigt positivt och sunt ekonomiskt livsmedelssystem.
really (also: truly, virtually, bonafide)
That brings me on to a really fundamental issue, that of the WTO and Russia.
Detta leder mig fram till en verkligt viktig fråga, dvs. den om WTO och Ryssland.
Commissioner Patten, I really expect you to come up with an initiative.
Jag förväntar mig av er, kommissionär Patten, ett verkligt initiativ.
The threat of imprisonment is an approach that really threatens a person's livelihood!
Att hota med fängelse är ett verkligt hot mot existensen!
really (also: heartily, neatly, roundly, proper)
So of course whatever you don't really do yourself doesn't really get done properly.
Så naturligvis, det som du inte gör själv blir inte gjort ordentligt.
These are things that we really need to organise properly in a European context.
Detta är saker vi verkligen måste organisera ordentligt utifrån ett europeiskt perspektiv.
We think that Parliament really ought to be properly briefed on this.
Vi tycker egentligen att parlamentet måste informeras ordentligt om det här.
really (also: truly, in truth, forsooth)
It is really a new Europe, a new Union, which is in the process of being formed.
Det är sannerligen ett nytt Europa, en ny union, som håller på att formas.
This really is a human catastrophe on a massive scale.
Detta är sannerligen en humanitär katastrof av oerhörd omfattning.
Our current situation is really very difficult.
Situationen är sannerligen mycket problematisk för närvarande.
really (also: truly, in truth, just, forsooth)
really (also: sincerely, truly, in truth, forsooth)
If that is what we are being asked to think, it really is unbelievable.
Om detta är vad vi uppmanas att tycka, så är det i sanning otroligt.
It is really a model on how to write European legislation.
Den är i sanning en modell över hur man bör formulera lagstiftning på gemenskapsnivå.
That really is a peculiar observation to make.
Detta är i sanning ett märkligt konstaterande.

Context sentences for "really" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe occasional criticism has been made that this dimension is not really central.
Det har ibland framförts kritik om att den sociala dimensionen inte är så viktig.
EnglishFor the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
För närvarande har vi betydligt mer brådskande och viktigare frågor att lösa.
EnglishAnd she said it was interesting; when she was at school, she was really hopeless.
Och hon sa det var intressant, när hon gick i skolan, hon var väldigt hopplös.
EnglishThe protection of the Baltic Sea shouldn't really have to sink in EU bureaucracy.
Skyddet av Östersjön får helt enkelt inte dränkas i Europeiska unionens byråkrati.
EnglishWhat this tells me is that this project really does enjoy widespread support.
Hela frågan om konsekvensanalys är svår, och jag hade någonting att säga om den.
EnglishEveryone talks about them, but no one makes a serious effort when it really counts.
Alla talar om dem, men ingen gör på allvar en insats när det kommer till kritan.
EnglishConsumer protection is really not against the interests of honest businessmen.
Konsumentskydd står inte alls i motsättning till ärliga näringsidkares intressen.
EnglishDo we really need to improve it as some Members of this House are suggesting?
Behövs den alltså förbättras ytterligare, som somliga av våra kolleger föreslår?
EnglishThis morning, a pensioner telephoned me from Liguria and said: "It is really hot.
I morse ringde en pensionär från Ligurien mig och sade: "Det är väldigt varmt.
EnglishTaxation really has no place in an EU Green Paper about market-based instruments.
Beskattning borde inte finnas med i en grönbok om marknadsbaserade styrmedel.
EnglishAll things considered, though, we have not really had much success with this.
När allt kommer omkring har vi dock inte haft särskilt stor framgång med detta.
English(LV) Mr President, it was not really clear on which report I could speak now.
(LV) Herr talman! Det var inte helt klart om vilket betänkande jag kunde tala nu.
EnglishSo whether or not we take such measures really depends on the countries concerned.
Huruvida vi vidtar sådana åtgärder eller inte beror på vilket land det gäller.
EnglishBut do we really need a completely harmonised and uniform standard of protection?
Behövs det dock även en fullständigt harmoniserad och enhetlig nivå på det skyddet?
EnglishAnd this is how people thought about creativity in the West for a really long time.
Så såg man på kreativitet i väst väldigt länge. ~~~ Men renässansen ändrade allt.
EnglishLet us look at the situation as it really is.
Alltså skall vi inte ha några illusioner och försöka se var problemet ligger.
EnglishHowever, since the deadline had expired, there was no way we could really do that.
Eftersom tidsfristen hade gått ut hade vi emellertid ingen möjlighet att göra det.
EnglishThe protection of the Baltic Sea should n't really have to sink in EU bureaucracy.
Skyddet av Östersjön får helt enkelt inte dränkas i Europeiska unionens byråkrati.
EnglishSo I really am in two minds, and I would just like to cautiously mention that.
Jag är mycket kluven här, och det skulle jag därför försiktigt vilja uttrycka här.
EnglishFor that reason, I believe that Mr Nisticò’ s proposal really is a good compromise.
Den irländska konstitutionen förbjuder förvisso abort, men den tillåter undantag.