"reception" translation into Swedish

EN

"reception" in Swedish

SV

"reception" in English

volume_up
reception {comm. gen.}

EN reception
volume_up
{noun}

1. general

reception (also: desk, front office)
volume_up
reception {comm. gen.}
We function as reception at the institution and here you also find the Student Reception Desk in Piteå.
Vi fungerar som skolans reception och här hittar du även Studenttorget i Piteå.
Exchange Student Reception
Piloten är på väg till receptionen.
reception (also: receipt, welcome)
Minimum standards for the reception of asylum seekers (recast) (
Miniminormer för mottagande av asylsökande (omarbetning) (
“AXIS Camera Companion has received a very positive reception.
– AXIS Camera Companion har fått ett väldigt positivt mottagande.
Our latest project involves financing the Commission for Reception, Truth and Reconciliation.
Vårt senaste projekt handlar om att finansiera kommissionen för mottagande, sanning och försoning.

2. business

reception (also: personal treatment)
Finally, I only hope that my successor - and, as you know, there are a lot of very good candidates - will be given the same stimulating and business-like reception as I have been given.
Till slut hoppas jag bara att min efterträdare - som ni vet finns det mycket goda kandidater - kommer att få samma sakliga och stimulerande bemötande som jag har fått.

Synonyms (English) for "reception":

reception

Context sentences for "reception" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAsylum seekers are vulnerable people who require appropriate reception conditions.
Asylsökande är utsatta personer som är i behov av lämpliga mottagningsvillkor.
EnglishFourthly, implementation of the regulations relating to port reception facilities.
För det fjärde att genomföra bestämmelserna om mottagningsanordningar i hamn.
EnglishWe have submitted proposals on prevention, reception of victims and legislation.
Vi har lagt fram förslag inom ramen för prevention, hjälp till offer och lagstiftning.
EnglishWhen refugees apply for refugee status they are often placed in reception centres.
När flyktingar ansöker om flyktingstatus placeras de ofta i onthaalcentra .
EnglishWhen refugees apply for refugee status they are often placed in reception centres.
När flyktingar ansöker om flyktingstatus placeras de ofta i onthaalcentra.
EnglishThe Council does not have any information on the conditions in reception centres.
När det gäller mottagningsvillkoren i flyktingförläggningarna har rådet ingen information.
EnglishWe supported the report because it calls for the humanizing of the reception of refugees.
Vi har stött betänkandet, eftersom det kräver humanisering av flyktingmottagandet.
EnglishParliament reports regarding the reception situation appear to be completely ineffective.
Parlamentsrapporter om mottagningssituationen verkar vara helt verkningslösa.
EnglishThis entails reception and a document entitling them to walk around freely.
Det betyder hjälpinsatser och ett dokument som ger dem rätten att kunna röra sig fritt.
English How far have discussions advanced about establishing reception centres outside the EU?
 Hur är det nuvarande läget i debatten om mottagningscentrum utanför EU?
EnglishPort reception facilities for ship-generated waste and cargo residues
Mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester från fartyg
EnglishWe can also act as a reception centre for ideas, as a laboratory.
Vi kan också fungera som en uppsamlingscentral för idéer, som ett laboratorium.
EnglishMigration policy must be supplemented with the integration policy of the reception nationality.
Migrationspolitiken måste kompletteras med mottagarlandets integrationspolitik.
EnglishI do not know whether these proposals will meet with a favourable reception or not.
Jag vet inte om förslagen i fråga kommer att godkännas eller inte.
EnglishAlthough they return to their country, there are no reception facilities for them.
De återvänder till sitt land, men det finns ingen hjälp till dem.
EnglishThat requires a neat process and proper arrangements for reception.
Detta kräver en noggrann process och lämpliga arrangemang för mottagandet.
EnglishI would like to say a few words about reception centres, as initiated by Mr Moreno Sánchez.
Jag skulle vilja säga några ord om mottagningsenheter, som Javier Moreno Sánchez tog upp.
EnglishIt strikes me as unwise to set up open reception camps on the Union's external borders.
Jag tycker det verkar oklokt att inrätta öppna uppsamlingsläger längs unionens yttre gränser.
EnglishThese TV repeaters allow the reception of Catalan television in the Valencia region.
Signalförstärkarna gör att man kan se katalansk tv i Valencia.
EnglishThe reception of those fleeing from the war cannot be the burden of Italy alone.
Italien kan inte ensamt ta emot dem som flyr från kriget.