Context sentences for "to recess" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLadies and gentlemen, during the summer recess, a series of tragic air disasters occurred.
Under sommaruppehållet har även ett antal tragiska flygkatastrofer inträffat.
EnglishThe truth is that all the measures could be put in motion only after the summer recess.
I själva verket har alltså alla åtgärder kunnat påbörjas först efter sommaruppehållet.
EnglishLadies and gentlemen, the sooner we vote, the sooner you can start your well-earned recess.
Damer och herrar! Ju förr vi röstar, desto snarare kan ni börja er välförtjänta paus.
EnglishThe last point is that Parliament's recess periods must be taken into account.
Slutligen ska även parlamentets uppehållsperioder beaktas.
EnglishRegrettably, Parliament's summer recess was interrupted by a technical incident such as this in Cana.
Tyvärr avbröts parlamentets sommaruppehåll av ett tekniskt missöde som det här i Kana.
EnglishThat is why we should have liked Parliament to vote on this before the recess.
Så därför hade vi önskat att det innan ledigheten, skulle kunna ske en omröstning av parlamentet i ärendet.
EnglishIt is good that we are doing this now, particularly in preparation for the spring recess this March.
Det är bra att vi gör detta nu, särskilt inför vårens uppehåll i mars.
EnglishSo, we will have the communication before the summer recess.
Vi kommer därför att lägga fram meddelandet före sommaruppehållet.
EnglishIt goes into recess, it asks itself some serious questions, it returns and it formulates ideas.
Den gör uppehåll, ställer några viktiga frågor till sig själv, kommer tillbaka och formulerar idéer.
EnglishIt is expected that the second and third readings will be able to take place before the summer recess.
Man räknar med att den andra och tredje behandlingen skall kunna äga rum före sommaruppehållet.
EnglishWe are in the process of finalising that document, which will be with you before the summer recess.
Vi håller på att färdigställa det dokumentet, som kommer att finnas till hands före sommarferierna.
EnglishI believe that can be done shortly after the summer recess.
Jag tror att detta kan göras strax efter sommaruppehållet.
EnglishAfter the summer recess, there will only be a few months left before the current arrangement comes to an end.
Efter sommaruppehållet har vi bara några månader på oss innan det befintliga systemet utlöper.
EnglishI was in no doubt that I caught it when I came back to this Parliament after the summer recess.
Jag var säker på att jag hade fått bakterierna när jag kom tillbaka till parlamentet efter sommaruppehållet.
EnglishSo it would be better not to hold this debate now but to postpone it until immediately after the summer recess.
Därför vore det bättre att inte föra debatten just nu, utan omedelbart efter sommaruppehållet.
EnglishSo the emir submitted the bill during recess.
Emiren lämnade alltså in lagförslaget under sommaruppehållet.
EnglishI am very grateful to you in this Parliament for the amendments you have proposed even before the summer recess.
Jag är mycket tacksam mot parlamentet för de ändringsförslag som ni lade fram redan före sommaruppehållet.
EnglishSoon, it will be the summer recess for all our institutions.
Snart har alla institutionerna sommarlov.
EnglishIn return, however, we expect the Commission to include our recommendation in its package before the summer recess.
I gengäld räknar vi dock med att kommissionen inkluderar vår rekommendation i sitt paket före sommaruppehållet.
EnglishHe has the most difficult period of tenure as rapporteur that we have, because it falls in the period that Parliament is in temporary recess.
I Europeiska gemenskapen faller fler kvinnor offer för våld inom familjen än för terrorism.