"to reconstruct" translation into Swedish

EN

"to reconstruct" in Swedish

EN to reconstruct
volume_up
[reconstructed|reconstructed] {verb}

to reconstruct
volume_up
rekonstruerar {vb} (göra en rekonstruktion av)
We're still not reconstructing them well enough.
Vi rekonstruerar dem inte tillräckligt bra.
to reconstruct (also: to convert, to transform)

Context sentences for "to reconstruct" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, we must seek to reconstruct confidence in a law-based world order.
Men vi måste försöka återskapa förtroendet för en rättsligt grundad världsordning.
EnglishAnd you can see in the images afterward, we've managed to reconstruct her successfully.
Ni ser på efterbilderna att vi har lyckats rekonstruera henne framgångsrikt.
EnglishCentral America has been devastated; it will take decades to reconstruct.
Centralamerika har ödelagts, återuppbyggnaden kommer att ta årtionden.
EnglishThere are plans to reconstruct the channel at this point, or in other words to widen and deepen it.
Det finns planer på att bygga om kanalen i detta område eller med andra ord att göra den bredare och djupare.
EnglishIt is impossible to stabilise and reconstruct the country as long as citizens continue to be slaughtered.
Det är omöjligt att stabilisera landet och bygga upp det så länge slakten av civilbefolkningen fortsätter.
EnglishHowever, the priority now must be to reconstruct the whole area affected and to stimulate economic recovery.
Men prioriteringen nu måste vara återuppbyggnaden av det drabbade området, liksom en ekonomisk återhämtning.
EnglishYou must be able to reconstruct and we want to help you.
Ni måste kunna bygga upp, vi skall hjälpa er.
EnglishI am particularly concerned about the fact that we are not thinking about the way the market is going to reconstruct.
Jag är särskilt bekymrad över det faktum att vi inte funderar på det sätt på vilket marknaden skall omdanas.
EnglishIt was with American aid that a shattered Europe was able to reconstruct and develop in the post war years.
Det var med amerikanskt stöd som ett Europa som slagits i spillror kunde återuppbyggas och utvecklas under efterkrigsåren.
EnglishWe do not have to reconstruct but rather to construct a country whose foundations and governance have never been strong.
Vi behöver inte återuppbygga utan snarare bygga ett land vars fundament och styrning aldrig har varit särskilt starka.
EnglishI would also like to express my condolences to the families of those people who have died helping Haiti reconstruct.
Jag vill också framföra mina kondoleanser till familjerna till de människor som har avlidit när de hjälpte till att återuppbygga Haiti.
EnglishHow can we refuse others what we granted ourselves after the war, to reconstruct our industry, agriculture and economy?
Hur skulle vi kunna förvägra andra det vi har gett oss själva efter kriget, för att återuppbygga vår industri, vårt jordbruk, vår ekonomi?
EnglishThe European Union is of course more than ready to help reconstruct southern Lebanon as soon as conditions on the ground allow.
Europeiska unionen är självfallet beredd att ta del i denna återuppbyggnad av södra Libanon så snart villkoren på fältet uppfyllts.
EnglishFinally, I would like to express my solidarity with Haiti, and I hope that the work to reconstruct the country will be streamlined.
Slutligen vill jag uttrycka min solidaritet med Haiti och jag hoppas att arbetet med återuppbyggnaden av landet kan ske rationellt.
EnglishThe EU has a moral and political obligation to provide charitable assistance and to help reconstruct the region in the future.
EU har en moralisk och politisk skyldighet att lämna medmänskligt bistånd och att hjälpa till med att återuppbygga regionen i framtiden.
EnglishHe gave me a private space in the local library, supplied me with books, found reports for me and helped me to reconstruct my studies.
Han gav mig en egen plats i ortens biblioteket, försåg mig med böcker, hittade material åt mig och hjälpte mig att planera mina studier.
EnglishThe greatest challenge, however, is in relation to our commitment to reconstruct and secure peace and stability in the Balkans.
Vi står dock inför den största utmaningen när det gäller våra åtaganden för återuppbyggnaden och säkrandet av freden och stabiliteten på Balkan.
EnglishIf the Kaaba were to be destroyed, our children could build it again and if the Masjid al-Aqsa were to be destroyed, we could reconstruct it.
Om Kaba blev förstörd skulle våra barn kunna bygga upp den igen, och om Al-Aqsamoskén blev förstörd skulle vi kunna återuppföra den.
EnglishIn other words, you are saying that you wish to reconstruct Kosovo in an institutional, legal, geographic, geo-political and political vacuum.
Ni säger oss alltså att ni vill återuppbygga Kosovo i ett institutionellt, rättsligt, geografiskt, geopolitiskt och politiskt tomrum.
EnglishFollowing the earthquake, there was genuine political will to reconstruct Haiti differently, and there were many promises of donations.
Efter jordbävningen fanns det en genuin politisk vilja att återuppbygga Haiti på ett annorlunda sätt, och det fanns många löften om donationer.