"to reduce" translation into Swedish

EN

"to reduce" in Swedish

EN to reduce
volume_up
[reduced|reduced] {verb}

to reduce
Is it a political priority to reduce the travel expenses of the highest paid?
Är det en politisk prioritet att sänka resekostnaderna för de högst betalda?
In 1995 the International Monetary Fund forced that country to reduce its rice tariffs.
År 1995 tvingade Internationella valutafonden detta land att sänka ristullarna.
devices can improve performance, reduce power consumption, increase
prestandan, minska effektförbrukningen, öka säkerheten och sänka
The report aims to simplify procedures and reduce costs.
Betänkandet syftar till att förenkla förfaranden och minska kostnader.
Finally, we are renewing our commitment to simplify and reduce the volume of legislation.
Avslutningsvis upprepar vi vårt åtagande att förenkla och minska lagstiftningens volym.
We need to simplify our regulations, and it is through simplification that we will reduce the number of errors.
Vi måste förenkla reglerna och det är genom att förenkla som vi kommer att minska antalet fel.
to reduce (also: to diet)
In spite of setting these priorities, we have nonetheless succeeded in reducing our budget commitments.
Trots dessa prioriteringar, har vi ändå lyckats banta budgetåtagandena.
If we can do one thing, it is to meet the target in 2020 of reducing red tape by 25%.
En sak måste vi verkligen satsa på: att nå vårt mål om att banta byråkratin med 25 procent fram till 2020.
The efforts made in the Budget to reform the common agricultural policy and reduce its costs are a step in the right direction.
De ansträngningar som görs i budgeten för att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken och banta dess kostnader är steg i rätt riktning.
to reduce (also: to decompose)
Can we reduce all the countries which surround us to the east and south to a common denominator?
Kan vi verkligen bryta ned alla de länder som omger oss i öster och söder till en gemensam nämnare?
That is exactly the message which the exploiters are waiting for in order to import cheap labour and use it to 'break' domestic markets and reduce wages.
Det är exakt det budskap som exploatörerna väntar på för att kunna importera billig arbetskraft och använda den för att ”bryta ned” de nationella marknaderna och sänka lönerna.
to reduce
volume_up
minska ned {vb} (minska)
to reduce

Context sentences for "to reduce" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly then will it be possible to reduce distortions in international competition.
Det är bara så man kan minska snedvridningen av den internationella konkurrensen.
EnglishAccordingly, my group proposes that we should reduce this tobacco subsidy by 10%.
Min grupp föreslår därför en minskning av det här tobaksstödet med tio procent.
EnglishThe proposals in Mr Caveri's report reduce the ecopoint system to an empty shell.
Genom förslagen i Caveris betänkande urholkas miljöpoängssystemet fullständigt.
EnglishWe all share the objective to reduce animal pain inflicted during experimentation.
Målet för oss alla är att minska den smärta som tillfogas djuren under försöken.
EnglishWe must do everything we can to reduce and even abolish this type of intolerance.
Vi måste göra allt vi kan för att minska och utplåna den här typen av intolerans.
EnglishTo this end, we should strive to reduce greenhouse gas emissions to a minimum.
Därför bör vi sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser till ett minimum.
EnglishThe planned pipeline at the bottom of the Baltic Sea will reduce this dependence.
Den planerade pipelinen på Östersjöns botten kommer att minska detta beroende.
EnglishIt will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
Det kommer också att medföra fördelar i fråga om miljöskydd och minska kostnader.
EnglishWith the (-) key you can reduce the view, and with the (+) key you can enlarge it.
Med minustangenten (-) förminskar du vyn, med plustangenten (+) förstorar du den.
EnglishWe should now devise rules to reduce the use of antibiotics in animal husbandry.
Vi borde nu skapa regler för att minska antibiotikaanvändningen i djuruppfödningen.
EnglishAccordingly, my group proposes that we should reduce this tobacco subsidy by 10 %.
Min grupp föreslår därför en minskning av det här tobaksstödet med tio procent.
EnglishThe Union's development policy aims to reduce and ultimately eradicate poverty.
EU:s utvecklingspolitik syftar till att minska och i slutändan utrota fattigdomen.
EnglishThis, of course, also helps to reduce the risk of a wave of migrants into Europe.
Detta bidrar naturligtvis till att minska risken för en migrationsvåg till EU.
EnglishWe rejected all proposals that would reduce the political groups' independence.
Vi avvisade alla förslag som skulle minska de politiska gruppernas oberoende.
EnglishThis, however, Mr Karas, should not reduce the legal certainty for companies.
Till Karas vill jag dock säga att detta inte får minska företagens rättssäkerhet.
EnglishIntroducing low cost efficiency measures would significantly reduce emissions.
Införandet av billiga effektivitetsåtgärder skulle minska utsläppen betydligt.
EnglishIn the Auto Oil programme we had to reduce sulphur content to values in millionths.
Enligt Auto-Oil-programmet måste vi få ned svavelhalterna till några miljondelar.
EnglishOver 70 million sharks are taken each year and we really need to reduce the number.
Mer än 70 miljoner hajar fångas varje år och vi måste verkligen minska antalet.
EnglishWe ought not to reduce the commitments of these already badly-managed policies.
Vi borde inte minska engagemanget för denna redan dåligt förvaltade politik.
EnglishFar from skirting around divisive subjects, we managed to reduce our differences.
Långt ifrån att undvika splittrande frågor lyckades vi minska våra åsiktsskillnader.