EN regard
volume_up
{noun}

In this regard, Commissioner Vassiliou, the Commission proposal is excellent.
I detta avseende är kommissionens förslag utmärkt.
In this regard LEADER has established itself as an effective development initiative.
I detta avseende har Leader etablerats som ett effektivt utvecklingsinitiativ.
The Sutherland Report provided some interesting ideas in this regard.
I Sutherlandbetänkandet gavs det några intressanta idéer i detta avseende.
volume_up
hänsyn {comm. gen.}
The Member States concerned reacted differently with regard to the interceptions.
De berörda medlemsstaterna agerade olika med hänsyn till importstoppet.
In this regard, the proposal respects the principle of proportionality.
I detta avseende tar man i förslaget hänsyn till proportionalitetsprincipen.
The death penalty is applied regularly with no regard to the rule of law.
Dödsstraff tillämpas regelbundet utan hänsyn till rättstatsprincipen.
In this regard we are following developments in the CSCE agreements closely.
Därför följer vi med uppmärksamhet det som händer med OECD: s överenskommelser.
The subject of subsidiarity must also be given adequate consideration in this regard.
Ämnet subsidiaritet måste också få tillräckligt uppmärksamhet i detta sammanhang.
With regard to possible exceptions, I should like to draw your attention to two problems.
Vad beträffar möjliga undantag, herr talman, vill jag be om uppmärksamhet för två problem.
regard (also: respect)
In this regard, the creation of the European Research Council is absolutely essential.
I detta hänseende är inrättandet av Europeiska forskningsrådet absolut nödvändigt.
In this regard, I wish to welcome the Commissioner's remarks here today.
I detta hänseende välkomnar jag kommissionsledamotens kommentarer här i dag.
The European Union needs to take all appropriate measures in that regard.
Europeiska unionen måste vidta alla lämpliga åtgärder i detta hänseende.
volume_up
aktning {comm. gen.}
I would like to express the very high regard I have for the rapporteur and for her work.
Jag vill ge uttryck för den stora aktning jag hyser för föredraganden och hennes arbete.
   Mr President, I have a high regard for Mr Barnier, as does the whole of my group.
Jag hyser stor aktning för Michel Barnier, i likhet med hela min grupp.
I have considerable regard for Bruno Trentin but?
Trots all den aktning jag hyser för Bruno Trentin...

Context sentences for "regard" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAgeing and growing old, especially with regard to women, should not be a burden.
Åldrande och att bli gammal borde inte vara en börda, särskilt inte för kvinnor.
EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Det misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
EnglishWe believe that similar action should be taken with regard to lead and organotin.
Vi anser att något liknande måste ske även med bly och organiska tennföreningar.
EnglishI regard that decision that this House has taken today as utterly irresponsible.
Jag anser att det beslut som parlamentet idag har fattat är ytterst oansvarigt.
EnglishThat is no condemnation of the President-in-Office, for whom I have great regard.
Det är inget fördömande av tjänstgörande ordförande, som jag respekterar mycket.
EnglishWe do believe it is advisable to adopt a positive position with regard to Turkey.
Vi anser att det är lämpligt att ställa oss positiva i förhållande till Turkiet.
EnglishWith regard to Yannick Jadot's report, we must, of course, promote 'green' trade.
När det gäller Yannick Jadots betänkande måste vi givetvis främja ”grön” handel.
EnglishIn this regard, we must not forget that the EU is part of the world market, too.
Man får i detta sammanhang inte glömma att EU också är en del av världsmarknaden.
EnglishI would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Jag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
EnglishTransparency must apply at each administrative level with regard to documents.
Det måste finnas öppenhet på alla administrativa nivåer när det gäller dokument.
EnglishI regard this report on the military equipment industry as very frank and honest.
Jag anser att betänkandet om försvarsindustrin är mycket uppriktigt och ärligt.
EnglishThe new Member States, including Poland, could be very helpful in this regard.
De nya medlemsstaterna kan vara till stor hjälp här, och det gäller också Polen.
EnglishIn that regard I expect us to give a very clear signal during the vote tomorrow.
Nu förväntar jag mig att vi i morgondagens omröstning gör en tydlig markering.
EnglishThat has been done in the area of inflation and with regard to budget deficits.
Det har man gjort på inflationens område och när det gäller budgetunderskotten.
EnglishIt noted, however, certain positive moves with regard to elections and the media.
Rådet lade dock märke till vissa positiva händelser i val- och massmediefrågor.
EnglishThis objective should always be pursued with due regard for national competences.
Detta mål måste alltid eftersträvas när det gäller den nationella behörigheten.
EnglishSignificant results have also been obtained with regard to combating drug abuse.
Betydande resultat har uppnåtts också när det gäller kampen mot narkotikamissbruk.
EnglishI underscore everything that has been said here in regard to impact assessment.
Jag vill framhäva allt som har sagts här när det gäller konsekvensbedömningar.
EnglishWith regard to the field of application, I think we have found the best solution.
När det gäller tillämpningsområdet tror jag att vi har funnit den bästa lösningen.
EnglishWell, in this regard I cannot congratulate you: I believe 50% to be insufficient.
I det fallet kan jag inte gratulera er: jag anser att 50 procent är otillräckligt.