"regression" translation into Swedish

EN

"regression" in Swedish

SV

"regression" in English

volume_up
regression {comm. gen.}

EN regression
volume_up
{noun}

regression
volume_up
regression {comm. gen.} (tillbakagång, återgång)
Choose among the regression curves None, Linear, Logarithm, Exponential or Power Regression.
Välj mellan regressionskurvalternativen Ingen, Linjär, Logaritmisk, Exponentiell eller Potentiell regression.
Today we are looking at a massive regression, and there is a political crisis.
I dag ser vi i stället en omfattande regression och en politisk kris.
In addition, the proposed requirement for 20 weeks' full pay would result in social regression.
Dessutom skulle det föreslagna kravet på 20 veckors full lön resultera i social regression.

Context sentences for "regression" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey propose transforming the Stability Pact into a Social Regression Pact.
De föreslår att stabilitetspakten ska omvandlas till en pakt för social tillbakagång.
EnglishToday we are looking at a massive regression, and there is a political crisis.
I dag ser vi i stället en omfattande regression och en politisk kris.
EnglishI reject this social regression, including in the name of my European ideal.
Denna sociala tillbakagång vill jag inte ha, inte ens om man vädjar till mina europeiska ideal.
EnglishThat is why the non-regression clause in the directive is so important.
Därför är den icke-regressionsklausul som finns i fördraget så viktig.
EnglishIn the event of any regression, there is the express possibility of suspending the negotiations.
Vid bakslag finns det uttryckligen formulerade möjligheter att avbryta förhandlingarna.
EnglishThey show that reform is not necessarily synonymous with regression.
De visar att reformer inte behöver vara det samma som tillbakagång.
EnglishIn addition, the proposed requirement for 20 weeks' full pay would result in social regression.
Dessutom skulle det föreslagna kravet på 20 veckors full lön resultera i social regression.
EnglishA regression towards authoritarian practices is sweeping the country.
En våg av återgång till auktoritära metoder sveper över landet.
EnglishThis is a general regression for women in the European Parliament.
Detta är en generell tillbakagång för kvinnor i Europaparlamentet.
EnglishThe democratic regression recently seen in several Member States is a disturbing phenomenon.
Den demokratiska tillbakagång som vi nyligen kunnat konstatera i flera medlemsstater är oroande.
EnglishWe are against the social regression represented by the authorisation of night work for women.
Vi vänder oss mot denna sociala tillbakagång, som godkännandet av nattarbete för kvinnor utgör.
EnglishReally your open Europe is one of insecurity, social regression, unemployment and poverty.
I verkligheten är ert Europa ett Europa med osäkerhet, social nedrustning, arbetslöshet och fattigdom.
EnglishThere is no progression; rather, there is regression in Vietnam.
Det sker inga framsteg utan snarare tillbakagångar i Vietnam.
EnglishIt also means more unemployment and more social regression.
Det innebär också ökad arbetslöshet och social nedrustning.
EnglishToday, we are witnessing in Latin America a dangerous regression into socialist dictatorship and oppression.
I dag bevittnar vi i Latinamerika en farlig återgång till socialistiska diktaturer och förtryck.
EnglishGenerally speaking, what we are witnessing in Belarus is quite simply a regression to a quasi-Soviet state.
I stort sett är det vi bevittnar i Vitryssland helt enkelt en återgång till en kvasisovjetisk stat.
EnglishIt is time to put an end to the regression of social and labour rights that we are seeing.
Det är dags att sätta stopp för den urholkning av de sociala rättigheterna och arbetstagarnas rättigheter som vi ser.
EnglishThere is regression in every sector of Chinese civil society.
Det finns inte ett enda område inom det kinesiska civila samhället där vi inte kan bevittna en tillbakagång.
EnglishOn the contrary, the people of Europe and their Parliament have experienced a 'regression from Amsterdam '.
Tvärtom: De europeiska medborgarna och deras parlament upplever nu ett steg tillbaka från Amsterdam.
EnglishI am voting against this unspeakable social regression.
Jag röstar emot denna exempellösa sociala tillbakagång.