"to reinforce" translation into Swedish

EN

"to reinforce" in Swedish

EN

to reinforce [reinforced|reinforced] {verb}

volume_up
to reinforce
Does it not threaten to reinforce this vicious circle of poverty and extremism?
Hotar det inte att förstärka denna fruktansvärda cirkel av fattigdom och extremism?
They indicate that Member States urgently need to reinforce their control systems.
Det visar att medlemsstaterna snabbt behöver förstärka sina kontrollsystem.
Will regulation hinder or reinforce the spirit that was approved.
Kommer reglering att hindra eller förstärka den anda som godkändes?
to reinforce
volume_up
underbygga {vb} [fig.] (förstärka (med järn))
Will he reinforce the Community's efforts in this field?
Kommer han att underbygga gemenskapens ansträngningar på detta område?
At this time, we need to further develop the coherence of the Lisbon process and reinforce it.
Vi måste nu utveckla Lissabonprocessens inre sammanhang ytterligare samt underbygga processen.
I want to reinforce what Mrs Grönfeldt Bergman said about the role of the small- and medium-sized enterprises in this sector.
Jag vill underbygga vad Grönfeldt Bergman sade om de små och medelstora företagens roll i denna sektor.
to reinforce
volume_up
armera [armerade|har armerat] {vb} (förstärka (med järn))

Context sentences for "to reinforce" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe recent elections in the various EU Member States also reinforce this belief.
De senaste valen i unionens olika stater stärker mig för övrigt i denna analys.
EnglishEven a short conversation with anybody who works for Europol would reinforce that.
Redan ett kort samtal med vem som helst som arbetar vid Europol bekräftar detta.
EnglishSo we must now do what we can to reinforce this social dimension in the short term.
Nu måste vi därför göra vad vi kan för att snabbt stärka denna sociala dimension.
EnglishThe Lisbon Strategy and the sustainable development strategy reinforce each other.
Lissabonstrategin och strategin för hållbar utveckling förstärker varandra.
EnglishServices of general interest reinforce citizens' feeling of belonging to Europe.
Tjänster i allmänhetens intresse förstärker medborgarnas känsla av att tillhöra Europa.
EnglishI am convinced that independent status could only reinforce the office's clout.
Jag är säker på att en oberoende ställning bara stärker byråns slagkraft.
EnglishServices of general interest reinforce citizens ' feeling of belonging to Europe.
Tjänster i allmänhetens intresse förstärker medborgarnas känsla av att tillhöra Europa.
EnglishThis, too, will reinforce a precautionary approach when it comes to safety.
Även detta kommer att stärka försiktighetsprincipen när det gäller säkerhet.
EnglishIt enables us to reinforce that relationship that honourable Members have talked about.
Det ger oss möjlighet att stärka den förbindelse som vissa ledamöter har tagit upp.
EnglishWe need to focus on inventions and on how we can reinforce research and development.
Vi behöver fokusera på uppfinningar och på hur vi kan stärka forskning och utveckling.
EnglishSupporting partition and independence will simply reinforce nationalisms.
Stöd till splittring och självständighet kommer bara att leda till ökad nationalism.
EnglishThe Reform Treaty will also reinforce the European Union's cohesion in external affairs.
Ändringsfördraget kommer även att stärka EU:s sammanhållning i utrikesfrågor.
EnglishI am convinced that growth of the Union can reinforce the unity of Europe.
Jag är övertygad om att Medelhavsunionens tillväxt kan stärka EU:s enighet.
EnglishThe rights concerned - openness and data protection - complement and reinforce each other.
De rättigheterna – öppenhet och dataskydd – kompletterar och förstärker varandra.
EnglishThis would also reinforce our purchasing power to obtain better contractual terms.
Det skulle även stärka vår köpkraft så att vi får bättre avtalsvillkor.
EnglishFinally, I would reinforce what the rapporteur has to say about legal aid.
Jag skulle slutligen vilja stryka under vad föredraganden har att säga om rättshjälp.
EnglishWe are the leader in green technology and we need to maintain and reinforce this position.
Vi är ledande inom grön teknik och vi måste behålla och stärka den positionen.
EnglishA European asylum policy must also reinforce the fundamental rights of asylum seekers.
En europeisk asylpolitik måste också stärka de asylsökandes grundläggande rättigheter.
EnglishSeveral amendments were tabled to the report which reinforce this idea.
Åtskilliga ändringsförslag som lades fram till betänkandet stärker denna idé.
EnglishSecondly, right at the finishing line we have agreed on how to reinforce the CE marking.
För det andra har vi i sista stund kommit överens om hur vi ska stärka CE-märkningen.