"reinstatement" translation into Swedish

EN

"reinstatement" in Swedish

EN reinstatement
volume_up
{adverb}

reinstatement
Naturally, it is of the utmost importance to inform and consult Parliament about the reinstatement of the generalised tariff preferences.
Det är självklart av största vikt att parlamentet informeras och rådfrågas om återinförande av tullförmånen.
Thirdly, we want to see a reinstatement of the 20 % reduction proposed by the Commission in sustainable mobility.
För det tredje vill vi se ett återinförande av den nedskärning på 20 procent, som kommissionen föreslagit inom hållbar rörlighet.
Thirdly, we want to see a reinstatement of the 20% reduction proposed by the Commission in sustainable mobility.
För det tredje vill vi se ett återinförande av den nedskärning på 20 procent, som kommissionen föreslagit inom hållbar rörlighet.

Context sentences for "reinstatement" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope that will be the first step towards reinstatement of these teachers.
Jag hoppas att detta blir första steget mot att dessa lärare återfår sina tjänster.
EnglishThese include a reinstatement of the full suspension of all fuel cycle activities.
Däri ingår att alla bränslecykelaktiviteter avbryts.
EnglishMy second point, Mrs Neyts-Uyttebroeck, is that you spoke of the reinstatement of checks.
För det andra talade ni om återupprättande av kontroller.
EnglishI should like to see this House feel able to support the reinstatement of these oral questions.
Jag skulle vilja att parlamentet känner att det kan stödja återinsättandet av dessa muntliga frågor.
EnglishAll that the workers want is reinstatement, and if that is not possible, then redundancy payment.
Allt de anställda vill ha är att få tillbaka sina jobb, eller avgångsvederlag om inte detta är möjligt.
EnglishThe question of reinstatement also needs to be clarified.
Även frågan om återinträde på arbetsmarknaden behöver redas ut.
EnglishThe European Union must strongly condemn this attitude and call for President Zelaya's immediate reinstatement.
EU måste tydligt ta avstånd från den här inställningen och begära att president Manuel Zelaya återinsätts.
EnglishThe European Union must demand the unconditional and immediate reinstatement of President Zelaya.
EU måste begära ovillkorlig och omedelbar tillsättning av president Manuel Zelaya, annars är det omöjligt att fortsätta valprocessen.
EnglishThe reinstatement of the death penalty in 2010 was a de facto reversal of the moratorium in force since 2006.
Återinförandet av dödsstraffet 2010 var i själva verket ett upphävande av det moratorium som har varit i kraft sedan 2006.
EnglishI think that to interpret the Union as a reinstatement of a geographical entity would be excessively mechanistic.
Jag anser att det skulle vara överdrivet mekanistiskt att tolka unionen som ett återupprättande av en geografisk enhet.
EnglishIt is in this context that we call for the reinstatement of the three judges removed from Peru's constitutional tribunal.
Detta är bakgrunden till att vi nu kräver att de tre domare som togs bort från Perus konstitutionsdomstol återinsätts.
EnglishThe Commission accepts the reinstatement of Article 32, calling for the presentation of a mid-term assessment by 31 December 2004.
Kommissionen godtar att artikel 32 återinförs, med krav om framläggande av en rapport senast den 31 december 2004.
EnglishReinstatement of the rural development budget is thus also becoming a key condition for the entire cohesion policy.
Att återinföra budgeten för landsbygdsutvecklingen börjar alltså även det bli ett nyckelvillkor för hela sammanhållningspolitiken.
EnglishThis is not an unprincipled suggestion, but really just a reinstatement of your own proposal, Commissioner.
Det är ju inte något omoraliskt förslag, utan man har i grund och botten bara åter tagit med det som ni, fru kommissionär, själv har föreslagit.
EnglishOf course, this also applies to the reinstatement of a wide range of definitions so that they are not open to multiple interpretations.
Det gäller naturligtvis även för återförandet av diverse definitioner så att de inte längre kan tolkas på flera olika sätt.
EnglishNepal’s problems demonstrate the weakness of the EU, but the recent reinstatement of democracy gives us the opportunity to demonstrate our strengths.
Problemen i Nepal visar EU:s svaga sida, men den nyligen återinförda demokratin ger oss möjlighet att visa vår starka sida.
EnglishThe reinstatement of border controls is a measure which is explicitly laid down in Article 2 item 2 of the Convention implementing the Schengen Agreement.
Att kontrollerna återupprättas är en åtgärd, som uttryckligen föreskrivs i artikel 2. 2 i Schengenavtalets tillämpningskonvention.
EnglishThe real prerequisites for the genuinely sustainable development of our nations are the reinstatement of our borders and a major policy on the family.
Det som verkligen krävs för en verkligt hållbar utveckling av våra nationer är att våra gränser återinförs och en riktig familjepolitik.
EnglishWe welcome the reinstatement of funding for programmes under the budget line covering TACIS and MEDA, which are of particular interest to our group.
Vi välkomnar att man återställt finansieringen av programmen under budgetposten för Tacis och Meda, som är av särskilt intresse för vår grupp.
EnglishIn particular, we want to see a reinstatement of the cuts of EUR 1 million proposed by the Commission in overland transport safety.
Vi vill särskilt att det sker ett tillbakadragande av de nedskärningar på 1 miljon euro som föreslås av kommissionen inom transportsäkerhet för landtransporter.