EN

relay {noun}

volume_up
1. general
relay (also: batch, round, suit, suite)
relay (also: relay race)
Successful innovation is a team sport, it's a relay race.
Lyckad innovation är en lagsport, en stafett.
relay (also: gang, crew)
relay (also: shift)
relay
It is like a relay race: the more effective the transfer is - and the more low-profile it is - the better, probably.
Det är som ett stafettlopp: ju effektivare överlämningen är - och ju mer lågprofilerad - desto bättre, förmodligen.
One generation carries the baton; it is like a relay race, but it is our foundations that are being passed on.
Det är som ett stafettlopp, men det är den grund som vi bygger som lämnas vidare.
2. technology

Synonyms (English) for "relay":

relay

Context sentences for "relay" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe had relay races with condoms, we had children's condom-blowing championship.
Vi hade stafetttävlingar med kondomer. ~~~ Vi hade kondomblåsarmästerskap för barnen.
EnglishThere are multiple modes of play including relay mode, versus mode, and time trial.
Det finns flera spellägen: med tidsbegränsning, i flerspelarläge och med tidtagning.
English3G relay masts must be positioned with due regard for the environment.
Utplaceringen av relästationer för 3G-nätet måste ske med hänsyn tagen till miljön.
EnglishWe know that our relay interpreting system causes problems now and again.
Vi vet att relätolkningen ger upphov till problem då och då.
EnglishWith more than one relay our system will not work.
Med fler än en reläöversättning, kommer vårt system inte att fungera.
EnglishThe Commission met here in Strasbourg this afternoon and took the following decisions, which I shall now relay to you.
Kommissionen träffades i eftermiddag här i Strasbourg och antog följande beslut, som jag skall räkna upp.
EnglishI will relay it to Commissioner Verheugen.
Jag kommer att meddela kommissionär Verheugen detta.
EnglishI will, of course, relay the points made, firstly to Commissioner Reding and then to the rest of the Commission.
Jag kommer naturligtvis att föra alla synpunkter vidare till i första hand kommissionär Reding, men också till hela kommissionen.
EnglishThank you very much for your comments, Mr Leinen, which I shall relay verbatim to the President of the European Parliament.
Jag tackar så mycket, ledamot Leinen, för er anmärkning. Jag kommer att överlämna den oförändrad till parlamentets talman.
EnglishTherefore, I would hope that the Council can take it far more seriously and I hope the Commission will relay that to the Council.
Jag hoppas därför att rådet kan ta saken betydligt allvarligare och jag hoppas att kommissionen kommer att förmedla det till rådet.
EnglishThe unrest in Tibet led to widespread protests in Europe and to the disruption of the Olympic Torch relay in several European capitals.
Oroligheterna i Tibet ledde till breda protester i Europa och till att fackelstafetten blev avbruten i flera europeiska huvudstäder.
EnglishI also wished to say to you, Mrs Harms, and to all your fellow Members, that I have listened carefully and will relay your concerns to my colleagues.
Jag vill också säga till Rebecca Harms och till alla hennes kolleger att jag har lyssnat noga och kommer att förmedla er oro till mina kolleger.
EnglishMr President, the proposals contained in this report simply relay the retrograde policy pursued by all of the European Union's Member States on pensions.
Herr talman! Förslagen i det här betänkandet förmedlar helt enkelt den bakåtsträvande pensionspolitik som Europeiska unionens medlemsstater för.
EnglishWe will avoid the situation where those waiting for interpretation through a relay are voting on one issue while those who vote without relay are voting on the next item.
Vi undviker en situation där de som väntar på en tolkning via reläspråk röstar om en fråga medan de som röstar utan reläspråk röstar om nästa fråga.
EnglishIn other words, we have no chance of successfully meeting any of the challenges that await us in 2004 unless we re-lay the foundations for prosperity on our continent.
Med andra ord har vi ingen möjlighet att möta några av de utmaningar som väntar oss 2004 om vi inte ändrar på grundvalen för välstånd på vår kontinent.
EnglishThis expression is essential, because it is intended to relay the concerns of the citizens, who are showing a growing interest in trade matters and whom we must support.
Vårt yttrande är mycket viktigt, eftersom det är tänkt att mildra oron hos medborgarna, som visar ett växande intresse i handelsfrågor och som vi måste stödja.
EnglishMr President, the protests that disrupted the Olympic torch relay in Europe have backfired on us, as there are now several anti-Western demonstrations going on in China.
(EN) Herr talman! De protester som störde den olympiska eldens färd i Europa har fått en effekt som är motsatsen till den avsedda, eftersom det nu pågår flera demonstrationer mot väst i Kina.
EnglishI, too, am opposed to the kind of relay race that the various readmission agreements for migrants create, whereby the people in question are passed from one country to the next.
Också jag motsätter mig den typ av stafettlöpning som de olika återtagandeavtalen för flyktingar skapar, vilka leder till att de berörda människorna förflyttas från ett land till ett annat.
EnglishMadam President, I would therefore relay here the cries of indignation expressed by various social organisations during the Citizens' Agora held recently by the European Parliament in Brussels.
Därför vill jag återge den starka indignation som flera sociala organisationer gav uttryck för under Medborgarnas Agora, som nyligen anordnades av Europaparlamentet i Bryssel.
EnglishThe Commission acknowledges, of course, that the decision provoked sharp reactions and protests from many national relay coordinators, several Member States, and several Members of this House.
Kommissionen inser naturligtvis att beslutet har lett till skarpa reaktioner och protester från många nationella informationssamordnare, flera medlemsstater och flera Europaparlamentsledamöter.