EN relayed
volume_up
{past participle}

relayed

Synonyms (English) for "relay":

relay

Context sentences for "relayed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Parliament has relayed their concerns and they have been heard.
Medborgarnas farhågor, förmedlade av Europaparlamentet, har hörsammats.
EnglishFull details of this initiative were relayed at the Vienna European Council.
Detta initiativ har tagits mycket väl emot vid Europeiska rådet i Wien.
EnglishYesterday it was relayed in Diyarbakir in Turkey, and in Teheran and other Iranian cities.
I går vidarebefordrades det i Diyarbakir i Turkiet och i Teheran och andra iranska städer.
EnglishThis event was open to the public and relayed on the website.
Denna tillställning var öppen för allmänheten och sändes på webbplatsen.
EnglishWe have always said so and if this has not been relayed to you, it is not our problem, but yours.
Vi har alltid sagt detta, och om ni inte har informerats om detta, är det inte vårt problem, utan ert.
EnglishThis, however, is more a topic for academic research rather than information to be relayed to every European citizen.
Detta är dock ett ämne för akademisk forskning snarare än information som bör förmedlas till alla EU-medborgare.
EnglishThis, however, is more a topic for academic research rather than information to be relayed to every European citizen.
Jag anser att vi bör inrikta oss på stadgan om de grundläggande rättigheterna när vi presenterar konstitutionen.
EnglishA public debate, relayed by elected representatives, to show the fallacy of this way of thinking is now unavoidable.
En offentlig debatt, som förmedlas av valda representanter, för att visa detta bedrägliga tankesätt är nu oundviklig.
EnglishThis initiative will be relayed over coming months in a new programme of cooperation for the benefit of the judicial system in Guatemala.
Detta initiativ kommer under de kommande månaderna att ersättas av ett nytt samarbetsprogram till förmån för Guatemalas rättsväsende.
EnglishMr President, could you slow matters down, because the translations, which are being relayed, are reaching us at the time of the following vote?
– Herr talman! Skulle ni kunna sänka takten, med tanke på att relätolkningarna når fram först när det är dags för följande omröstning?
EnglishVersion 3 is already much weaker than Version 2 following the comments of US industry as relayed by the US Government.
Den tredje versionen var nämligen redan svagare än den andra versionen till följd av den amerikanska industrins anmärkningar, som följdes upp av den amerikanska regeringen.
EnglishAs Mr Weber is not in the room, I hope that your appeal will be relayed to him by one of his colleagues so that Mr Weber can answer your concerns.
Eftersom Hubert Webert inte är närvarande hoppas jag att någon av hans kolleger kan meddela er uppmaning till honom så att han kan svara på era farhågor.
EnglishThese are all concerns that have been relayed by many MEPs, who do not wish to place 'blind' confidence in the negotiations conducted by the European Commission.
Detta är frågor som tagits upp av flera parlamentsledamöter, som inte vill lita ”blint” på förhandlingarna som förs av Europeiska kommissionen.
EnglishI am obviously giving these examples in order to convince you that your concerns were relayed and were expressed in Durban, but unfortunately we could not achieve everything.
Jag nämner självfallet dessa exempel för att övertyga er om att er oro framförts, uttryckts där i Durban, men tyvärr kunde vi inte få allt.
EnglishThis action is being relayed through work undertaken in the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) and the financial stability forum.
Dessa tillvägagångssätt har spridits till den verksamhet som har inletts inom den internationella finansiella aktionsgruppen (FATF) samt forumet för finansiell stabilitet.
EnglishBy adopting this report, Parliament is sending out a strong message to citizens and is responding to the social concerns relayed in particular by Eurocities.
Genom att anta detta betänkande sänder parlamentet ett starkt budskap till medborgarna och det ger en lösning på de sociala problem som särskilt har lyfts fram av Eurocities.
EnglishI suggest that the message relayed by the Commissioner be sent forthwith to the traditional producers, simply to give them some encouragement and hope for the future.
Jag föreslår att meddelandet som överlämnats av kommissionsledamoten skickas vidare till de traditionella producenterna, bara för att ge dem lite uppmuntran och framtidstro.