"relevant" translation into Swedish

EN

"relevant" in Swedish

SV

"relevant" in English

EN relevant
volume_up
{adjective}

relevant (also: germane, pertinent)
But this is particularly relevant in the case of the European Voluntary Service.
Detta är särskilt relevant i fallet med Europeisk volontärtjänst för ungdomar.
As such, it is not relevant to speculate about deferring their accession.
Det är därför inte relevant att spekulera i att skjuta upp deras anslutning.
A common policy is no less relevant today but it needs modernization.
En gemensam politik är inte mindre relevant i dag, men den behöver moderniseras.
relevant (also: concerned)
The recommendation is a complex one that requires a pragmatic attitude and dialogue by the relevant professional parties and authorities.
Det är en komplicerad rekommendation som kräver en saklig attityd och dialog mellan de inblandade professionella parterna och myndigheterna.
Mr President, I can deal only with the factual issue concerning Directive 95/ 47/ EEC and other directives that may be relevant here.
Herr ordförande, jag kan endast befatta mig med den rent sakliga fråga som gäller direktiv 95 / 47 samt de övriga direktiv som eventuellt kan vara tillämpliga här.
Ex ante commitments are worthless unless they constitute actual policy worked out by the relevant bodies, rather than just a statement made in a parliamentary committee.
Sådana utfästelser på förhand har inget värde, om de inte utgör en saklig politik som har utarbetats av de behöriga organen; det räcker inte med en fras i ett av parlamentsutskotten.

Synonyms (Swedish) for "relevant":

relevant

Context sentences for "relevant" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis has become even more relevant given the deadlock in the Council last week.
Detta blev ännu mer uppenbart med hänsyn till låsningen i rådet i förra veckan.
EnglishI have consequently given the necessary instructions to the relevant services.
Således har jag gett nödvändiga instruktioner i frågan till berörda avdelningar.
EnglishThe relevant services will be informed, to ensure interpretation can be received.
De relevanta tjänsteenheterna kommer att informeras för att garantera tolkning.
EnglishIt gives Member States the opportunity to operate solely in relevant river basins.
Det ger medlemsstaterna möjlighet att verka uteslutande i relevanta flodområden.
EnglishTherefore benefits for young people, the disabled and the elderly are relevant.
Således är förmåner för ungdomar, äldre människor och funktionshindrade relevanta.
EnglishThat is a forum in which all relevant issues for minorities can be discussed.
Detta är ett forum där alla relevanta frågor som rör minoriteter kan diskuteras.
EnglishThis common admonition seems to be very relevant in the case of Europe's security.
Detta enkla råd verkar i högsta grad tillämpligt när det gäller Europas säkerhet.
EnglishWithout the Social Fund, the relevant measures would perhaps still not exist today.
Utan socialfonden kanske det fortfarande inte skulle finnas sådana åtgärder där.
EnglishEven though the report puts forward many relevant proposals, we cannot support it.
Även om rapporten framför många relevanta förslag kan vi inte stödja betänkandet.
EnglishWe need to try to make it more relevant to context of modern financial markets.
Vi måste försöka göra direktivet mer gångbart på de moderna finansmarknaderna.
EnglishIf there are no relevant ads to show with your search, then we won't you show any.
Om det inte finns några relevanta annonser för din sökning visas ingen reklam.
English   I would like to ask the chairman of the relevant committee to give his opinion.
   – Jag skulle vilja be ordföranden i det berörda utskottet att ge sin åsikt.
EnglishIn the first place, citizens can search for documents that are relevant to them.
För det första kan medborgarna söka efter dokument som är relevanta för dem.
EnglishThe relevant European Union legislation appears to have been properly respected.
Den relevanta gemenskapslagstiftningen verkar ha respekterats i vederbörlig ordning.
EnglishThe relevant question is no longer whether it needs debt forgiveness, but when.
Den relevanta frågan är inte längre om Grekland behöver skuldavskrivning, utan när.
EnglishA division into left or right, conservative or modern, is not relevant here.
Indelning i vänster eller höger, konservativ eller modern, är inte aktuellt här.
English. - Thank you very much for these relevant questions.
kommissionens vice ordförande. - (EN) Tack så mycket för dessa relevanta frågor.
EnglishIt is time that the relevant parliamentary committees looked into this matter.
Det är hög tid att de berörda parlamentsutskotten ser närmare på denna fråga.
EnglishThis is particularly relevant for citizens and small, and medium businesses.
Detta är särskilt betydelsefullt för medborgarna och för de medelstora företagen.
EnglishThe Commission proposal for the programme is also reflected in the relevant budget.
Kommissionens förslag om programmet återspeglas också i den aktuella budgeten.