"reliability" translation into Swedish

EN

"reliability" in Swedish

EN reliability
volume_up
{noun}

reliability (also: authenticity, trustworthiness)
Safety and reliability are the most important issues for the nuclear power industry.
Säkerhet och tillförlitlighet är den viktigaste frågan för kärnkraftindustrin.
These requirements guarantee the reliability and hence the efficacy of the initiative.
Dessa krav säkrar initiativets tillförlitlighet och därmed dess effektivitet.
There is therefore no certainty about the reliability of the figures.
Vi kan därför inte vara säkra på siffrornas tillförlitlighet.
reliability (also: solidity, trustworthiness)
volume_up
pålitlighet {comm. gen.}
Tempering mechanisms, safety and reliability are other areas to be studied.
Härdningsmekanismer, säkerhet och pålitlighet är andra områden som studeras.
These are all matters that affect the reliability of transactions.
Frågor som alla påverkar transaktionernas pålitlighet.
   The Commissioner made reference to Russia’s reliability.
   Kommissionsledamoten nämnde Rysslands pålitlighet.
reliability
volume_up
reliabilitet {comm. gen.}

Synonyms (English) for "reliability":

reliability
reliable

Context sentences for "reliability" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy first point concerns the reliability of the final annual accounts for 2006.
Först och främst tillförlitligheten hos de slutliga årsredovisningarna för 2006.
EnglishThe reliability of the system is important, as operation must be continuous.
Det är viktigt att systemet är tillförlitligt eftersom driften inte får avbrytas.
EnglishIn January, confidence in Russia's reliability as an energy supplier was shaken.
I januari skakades förtroendet för Ryssland som energileverantör.
EnglishIt questions the reliability of the 'risk model' used by the official agencies.
Man ifrågasätter tillförlitligheten i "riskmodellen" som används av de officiella instanserna.
EnglishIt questions the reliability of the 'risk model ' used by the official agencies.
Man ifrågasätter tillförlitligheten i " riskmodellen " som används av de officiella instanserna.
EnglishThis report does not speak about the reliability of biometric data itself.
I detta betänkande talas det inte om tillförlitligheten hos de biometriska uppgifterna i sig.
EnglishScientific reliability should be the first concern in development cooperation too.
Vetenskaplig vederhäftighet borde vara den främsta prioriteringen också för utvecklingssamarbetet.
EnglishOne way of achieving this is to establish an estimated reliability level for each sector.
Något som kan hjälpa i det avseendet är att en säkerhetsgrad, en uppskattning görs per sektor.
EnglishLet me cite some examples of the interaction and evidence of reliability that are needed.
Jag vill nämna några exempel på nödvändig växelverkan och de nödvändiga bevisen på förtroende.
EnglishIf so, what steps can the Commission take to strengthen the reliability of the supply chain?
Om så är fallet, vad kan kommissionen göra för att öka tillförlitligheten i leveranskedjan?
EnglishThe report significantly improves safety and reliability in the internal market.
Betänkandet leder till en avsevärd förbättring av säkerheten och tillförlitligheten på den inre marknaden.
EnglishIn addition, it would increase the reliability of electronic payments and provide a stimulus to these.
Dessutom skulle det stimulera tillförlitligheten i elektroniska betalningar.
EnglishOnly in this way can we guarantee the reliability, transparency and comparability of the results.
Det är enda sättet att kunna garantera tillförlitliga, genomsynliga och jämförbara resultat.
EnglishThis means that you can count on our accounts' reliability.
Detta innebär att ni kan utgå från att räkenskaperna är tillförlitliga.
EnglishIts aim is to improve the quality of water and the reliability of the water supply and sewage systems.
Målsättningen är ju att förbättra vattenkvaliteten och säkerheten i vattenförsörjningen.
EnglishWhat scientific and financial reliability should be accorded to these evaluation reports?
Hur pass vetenskapligt och finansiellt tillförlitliga kan man säga att dessa utvärderingsrapporter är?
EnglishThe reliability of energy management in the Baltic countries will be among the challenges of the future.
En av framtidens utmaningar är att säkra energiförsörjningen i Baltikum.
EnglishMatching the reliability, base load is actually irrelevant.
Om man matchar tillförlitligheten, är baslasten faktiskt irrelevant.
EnglishWe need reliability of supply, we need competitive energy!
Vi behöver försörjningssäkerhet, vi behöver konkurrenskraftig energi!
Englishwho, with his criticisms, his solidarity, and his reliability, has been with this project every step of the way.
som har följt projektet på ett kritiskt, solidariskt och tillförlitligt sätt.