"reminder" translation into Swedish

EN

"reminder" in Swedish

EN reminder
volume_up
{noun}

reminder
They are a reminder of our extravagance.
Tekniken påminner oss om våra extravaganser.
Recent international events are a clear reminder that the European Union is still made up of sovereign States.
De senaste internationella händelserna påminner oss om att Europeiska unionen fortfarande består av suveräna stater.
These checks were a striking reminder of earlier restrictions, since banned, on the free movement of persons across borders.
Dessa kontroller påminner uppenbart om redan förbjuden inskränkning av personers fria rörlighet över gränserna.
reminder (also: reminiscence)
volume_up
påminnelse {comm. gen.}
As a reminder: the new Treaty of Lisbon also introduces a new budgetary procedure.
Som en påminnelse införs även ett nytt budgetförfarande genom Lissabonfördraget.
The Chernobyl disaster is a reminder of the risks of nuclear power.
Tjernobylkatastrofen är en påminnelse om kärnkraftens risker.
It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it.
Det är också en påminnelse om vad EU behöver göra och hur den skall göra det.
reminder
volume_up
erinran {comm. gen.}
This is also a serious reminder to the Intergovernmental Conference of the areas where flexibility must not under any circumstances be permitted.
Detta är också en allvarlig erinran till regeringskonferensen, om i vilka frågor man absolut inte får tillåta flexibilitet.
This reminder is, perhaps, just a reflex, as I tell myself every time our only concerns with regard to the new economy are the actual networks.
Erinran är kanske en besvärjelse: det säger jag mig varje gång som vår enda oro är näten när det gäller den nya ekonomin.
It was all about nuances: does the reminder of international law and the ban on altering the borders of a neighbouring country by force constitute a sanction?
Det handlade om nyansskillnader: Utgör erinran om internationell rätt och förbudet mot att ändra ett grannlands gränser med våld en sanktion?
reminder

Synonyms (English) for "reminder":

reminder

Context sentences for "reminder" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a reminder, 80 million people are living below the poverty line in Europe.
I nuläget lever 80 miljoner människor i Europa under fattigdomsgränsen.
EnglishUnder Then, enter the text you want to display for the final reminder.
Under Så skriver du den text som ska infogas om det är den tredje påminnelsen.
EnglishOnce again, Europe’s last dictatorship has provided a painful reminder of its sinister nature.
Europas sista diktatur har åter visat sin ondskefulla natur på ett smärtsamt sätt.
EnglishThe accident of 24 March was a cruel reminder of the problem of transport safety.
Olyckan den 24 mars gör att frågan om säkerheten ställs på ett grymt sätt inom transportområdet.
EnglishOnce again, Europe ’ s last dictatorship has provided a painful reminder of its sinister nature.
Europas sista diktatur har åter visat sin ondskefulla natur på ett smärtsamt sätt.
EnglishThis requires policy coherence, standing as a good reminder for the EU Member States.
För detta krävs politisk samstämmighet, och det är bra att medlemsstaterna blir påminda om det.
English. - Thank you, Madam President, and thank you for that reminder.
föredragande. - (BG) Tack fru talman! Tack för påminnelsen.
EnglishThe Kosovo crisis is also a stark reminder of the need for a proper European defence identity.
Kosovokrisen framhäver också med skärpa kravet på en genuin europeisk försvarsidentitet.
EnglishI know you are all very responsible and will take this reminder in the spirit in which it is meant.
Jag vet att ni är mycket ansvarsfulla och därför nöjer jag mig med detta meddelande.
EnglishThe figures are also a reminder that talk of looming water wars must actually be taken seriously.
Det är inte bara en fråga om ohållbar utveckling: det handlar också om ett säkerhetshot.
EnglishThis is why the Commission contacted the Member States concerned prior to sending the reminder.
Därför har kommissionen tagit kontakt med berörda medlemsstater innan anmodan skickades ut.
EnglishClick here to set a reminder at the current cursor position.
Med det här alternativet infogar Du ett temporärt bokmärke utan namn där markören står.
EnglishI think this is an important reminder to all of us.
Men jag måste säga att dessa prisökningar har skett från en historiskt sett låg nivå.
EnglishThis number of human fatalities should be seen as a reminder that we cannot afford to ignore.
Vi får inte bortse från antalet dödsfall bland människor.
EnglishThe social dialogue, therefore, must be strengthened, and Helwin Peter has given us a timely reminder of this fact.
Den sociala dialogen måste alltså stärkas, precis som Peter erfaret motiverar.
EnglishMr President, the slaughter of the Berbers is a fresh reminder of Algeria' s horrific reality.
Herr talman! Massakern på berber konfronterar oss på nytt med den vedervärdiga verkligheten i Algeriet.
EnglishThe latest oil price increases are a strong reminder that the oil market remains volatile.
EU har emellertid begränsat med manöverutrymme för att påverka energiförsörjningen på grund av den höga beroendegraden.
EnglishWe are of the view that a reminder needs to be given about this.
Vi menar att detta måste föras fram här och nu.
EnglishCommissioner, I would like to offer a brief reminder.
Fru kommissionär! Jag vill göra en kort sammanfattning.
EnglishAmendment No 1 is a reminder that we still do not have the directives concerning the remaining physical agents.
I ändringsförslag 1 erinras om att direktiv om de resterande fysikaliska agenserna fortfarande saknas.