"rental" translation into Swedish

EN

"rental" in Swedish

EN rental
volume_up
{noun}

1. general

rental (also: hire, retainer)
volume_up
hyra {comm. gen.}
The employee's refusal was merely based on an internal rule of the given car rental office.
Den anställdes vägran att hyra ut grundade sig enbart på en intern regel som uthyrningsfirman hade fastställt.
Jag vill bara höra om min hyra.
Expenses for the purchase and rental of buildings form one of the main administrative expense items of the institutions.
Utgifterna för köp och hyra av fastigheter utgör en av de största administrativa utgiftsposterna för institutionerna.
rental (also: holding)
rental
volume_up
arrendeavgift {comm. gen.}
rental
volume_up
hyresintäkt {comm. gen.}
rental
volume_up
arrendeintäkt {comm. gen.}
rental
Is the Commission satisfied with the level of implementation of Directive 2006/115/EC on rental and lending rights concerning copyright in the field of intellectual property in Malta?
Är kommissionen nöjd med tillämpningen av direktiv 2006/115/EG om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter på Malta?

2. finance

rental (also: rent income, rental income)
volume_up
hyresinkomst {comm. gen.}

3. American English

rental
volume_up
hyreslägenhet {comm. gen.}

Synonyms (English) for "rental":

rental

Context sentences for "rental" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is variation among the Member States in regard to rental agreement practices.
Det finns olikheter mellan medlemsstaterna när det gäller hyresavtalspraxis.
EnglishThis is an area that I personally have had discussions with the car rental companies about.
(EN) Detta är en fråga som jag personligen har diskuterat med biluthyrningsföretagen.
EnglishI asked the manager for a rental convertible and he gave me his wife's car.
Jag bad min manager om en cabriolet och han gav mig sin frus bil
EnglishLogistics may assist you with mail, receiving goods, transportation, car rental and facilities support.
Post och Husservice hjälper dig med post, godsmottagning, transporter, biluthyrning och Husservice.
EnglishTo give you one example, in Ireland telephone line rental for people who are on the old age pension is free.
För att ta ett exempel är telefonabonnemang för folk som lever på ålderspension gratis på Irland.
EnglishWhy not step up our efforts and do some kind of enforcement sweep in the car rental industry also?
Varför inte öka våra ansträngningar och göra någon form av upprensningskontroll också i biluthyrningsbranschen?
EnglishWe had trouble again with the car rental agency.
Så fick vi problem igen på biluthyrningen.
EnglishBoard on disputes relating to car rental Parkveien 9 NO - 0350 Oslo Tel.: +47 22 49 89 62 E-mail: Inyboe[at]online.no
Board on disputes relating to car rental Parkveien 9 NO - 0350 Oslo Tel.: +47 22 49 89 62 E-mail: Inyboe[at]online.no
EnglishThey packed their stuff and left in a rental car
De packade och åkte iväg i en hyrbil.
EnglishThis draft budget focuses mainly on rental arrangements and renovation solutions for the places of work of the institutions.
Tyngdpunkten i detta budgetförslag ligger på hyresregleringar och upprustningslösningar för institutionernas verksamhetslokaler.
EnglishSubject: Car rental companies
EnglishBooked reservations, rental cars.
EnglishThe indicator for measuring the energy efficiency of buildings must be included in advertisements for sale or rental that appear in the media.
Indikatorn för att mäta byggnaders energieffektivitet måste tas upp i reklam för försäljning eller uthyrning i medierna.
EnglishHe had lost out on car rental and was forced to use an alternative system, and the car hire company would not participate.
Han drog det kortaste strået vid en biluthyrning och tvingades använda ett alternativt system, och biluthyrningsföretaget ville inte medverka.
EnglishWhere is the car rental?
EnglishIt creates international legal protection in connection with distribution, sale, rental, public reproduction and the making available of works.
Ett internationellt rättsligt skydd skapas för spridning, försäljning, uthyrning, offentlig återgivning och tillhandahållande.
EnglishDepartment of Facilities Management (LFA) Premises planning, new construction and re-modelling, furnishing, rental agreements and internal premises fees.
Lokalförsörjningsavdelning (LFA)  Lokalplanering, ny- och ombyggnader, inredning, hyresavtal och intern lokalavgift.
EnglishWe have nothing against the calculation that shows that a purchase will prove more beneficial in the long run than extending the rental agreement.
Vi har inga invändningar mot den uträkning som visar att det på lång sikt vore mer fördelaktigt att köpa byggnaderna än att förlänga hyreskontraktet.
EnglishSome problems have still not been resolved, including the allocation of housing to refugees who had occupancy and rental rights before leaving Croatia.
Vissa problem är ännu olösta, bland dem tilldelning av bostäder till flyktingar som hade besittnings- och hyresrättigheter innan de lämnade Kroatien.
English

The Department represents the University in the planning and implementation of new construction and in renovation and negotiation of rental terms with landlords.