EN

to repay [repaid|repaid] {verb}

volume_up
1. general
European governments are affected by falling revenues and the need to repay large debts.
De europeiska regeringarna påverkas av fallande intäkter och krav på att återbetala stora skulder.
Now the Commission says that the farmers must repay this money which prevented cruelty to animals.
Nu säger kommissionen att bönderna måste återbetala dessa pengar som förhindrade djurplågeri.
We citizens do have to repay what we owe, but our debts are more than we can afford.
Vi medborgare måste verkligen återbetala vad vi är skyldiga, men våra skulder är större än vad vi har råd med.
to repay
volume_up
återbetalar {vb} (betala tillbaka)
In my country, consumers do not receive any compensation if they repay credit early.
I mitt land får inte konsumenterna någon ersättning om de återbetalar kredit i förtid.
Basically this means that the state advances the funds required for the modernisation work to the consumers, and the population repays them from their energy savings.
Detta innebär i princip att staten lånar konsumenterna det kapital som krävs för moderniseringen, och att invånarna återbetalar det från sina energibesparingar.
to repay
volume_up
återgäldar {vb} (betala tillbaka)
2. "refund, reimburse"
to repay
volume_up
restituerar {vb} (återbetala)
3. business
European governments are affected by falling revenues and the need to repay large debts.
De europeiska regeringarna påverkas av fallande intäkter och krav på att återbetala stora skulder.
Now the Commission says that the farmers must repay this money which prevented cruelty to animals.
Nu säger kommissionen att bönderna måste återbetala dessa pengar som förhindrade djurplågeri.
We citizens do have to repay what we owe, but our debts are more than we can afford.
Vi medborgare måste verkligen återbetala vad vi är skyldiga, men våra skulder är större än vad vi har råd med.
We cannot bring the Stability Pact forward and rule that government surpluses are to be used exclusively for repaying the government deficit.
Stabilitetspakten skall inte prioriteras, och det kan inte beslutas att extra inkomster i statsbudgeten uteslutande skall användas för att amortera av statsskulden.
Having been encouraged to take out loans which they perhaps could not afford to repay, they then found themselves bearing the brunt of being unable to pay those loans.
Efter att ha uppmuntrats att ta ut lån som de kanske inte hade råd att amortera fann de att de själva fick ta stöten av att inte kunna betala tillbaka lånen.

Context sentences for "to repay" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHow is North Korea ever supposed to repay the debts it is incurring in this domain?
Hur skall Nordkorea någonsin kunna betala tillbaka sina skulder för dessa?
EnglishIn my country, consumers do not receive any compensation if they repay credit early.
I mitt land får inte konsumenterna någon ersättning om de återbetalar kredit i förtid.
EnglishThey do not, however, have to repay more than the amount of the aid plus interest.
De skall dock inte betala tillbaka mer än stödets omfattning plus ränta.
EnglishFirst of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.
För det första är jag fullständigt övertygad om att EU har en hedersskuld som måste återbetalas.
EnglishThe European Union should repay this friendship and thus support the future of rural areas.
Europeiska unionen bör återgälda denna vänskap och följaktligen stödja landsbygdens framtid.
EnglishThere was a young man in Luxembourg who got the tax authorities there to repay him tax.
Det fanns en ung man i Luxemburg som fick skattemyndigheterna där att återbetala skatt till honom.
EnglishEuropean governments are affected by falling revenues and the need to repay large debts.
De europeiska regeringarna påverkas av fallande intäkter och krav på att återbetala stora skulder.
EnglishYou want to repay that kindness that all beings have shown to you.
Du vill ge tillbaka den ödmjukhet som alla varelser har visat dig.
EnglishNow the Commission says that the farmers must repay this money which prevented cruelty to animals.
Nu säger kommissionen att bönderna måste återbetala dessa pengar som förhindrade djurplågeri.
EnglishI hope I can repay a debt of gratitude and a debt of honour.
Jag står i tacksamhets- och hedersskuld till er, och jag hoppas att jag kan återgälda detta.
EnglishThere are public and private debts, which we must repay.
Det finns offentliga och privata skulder, som vi måste betala tillbaka.
EnglishWe citizens do have to repay what we owe, but our debts are more than we can afford.
Vi medborgare måste verkligen återbetala vad vi är skyldiga, men våra skulder är större än vad vi har råd med.
EnglishThe beneficiaries of EU funding which has been allocated illegally are only required to repay 10%.
Mottagarna av EU-medel som har tilldelats dem orättmätigt behöver bara betala tillbaka 10 procent.
EnglishThe second proposal is this: the amount in aid to Greece could be used to repay our bonds.
Andra förslaget är följande: Stödbeloppet till Grekland skulle kunna användas för att återbetala våra obligationer.
EnglishWe wanted the money not merely to be repaid; we wanted it to repay twice the amount.
Vi ville inte enbart att pengarna skulle betalas tillbaka, utan vi ville att det dubbla beloppet skulle betalas tillbaka.
EnglishWe will still have huge debts which countries like Greece or Ireland will never be able to repay.
Vi har fortfarande enorma skulder som länder som Grekland eller Irland aldrig kommer att kunna betala tillbaka.
EnglishThe amendment requiring the concession holder to repay the investment illustrates this spirit.
Det ändringsförslag där det krävs att koncessionshavaren betalar tillbaka investeringen illustrerar denna tankegång.
EnglishLogically, companies should repay the money for as long as it takes to write off the capital expenditure.
Logiskt sett borde företagen betala tillbaka pengarna under lika lång tid som det tar att avskriva investeringen.
EnglishIt means that they are finding it difficult to repay home loans due to the high currency-based debt ratio.
Det innebär att de har svårt att betala tillbaka sina bostadslån beroende på den höga valutabaserade skuldkvoten.
EnglishIt is still not clear how and when Iceland will repay its external debt, which runs into the billions.
Men det är fortfarande inte klarlagt hur och när Island kommer att återbetala sina utlandsskulder på flera miljarder.

Synonyms (English) for "repayment":

repayment