"to repress" translation into Swedish

EN

"to repress" in Swedish

EN to repress
volume_up
[repressed|repressed] {verb}

1. general

So, when I look at creativity, I also think that it is this sense or this inability to repress, my looking at associations in practically anything in life.
När jag ser på kreativitet, handlar det också om känslan eller oförmågan att hejda sökandet av associationer överallt.
Using 'terrorism' as a pretext, it reinforced and created new mechanisms to repress human rights and freedoms.
Genom att använda ”terrorismen” som förevändning har man förstärkt och skapat nya mekanismer för att undertrycka de mänskliga fri- och rättigheterna.
The Cambodian Government routinely uses the justice system as a means of repressing political opposition.
Kambodjas regering använder rutinmässigt rättsväsendet som ett medel för att undertrycka den politiska oppositionen.
(HU) I would like to draw attention to the methods used by the Slovak Government to repress the linguistic rights of minorities, in violation of the latter's rights.
(HU) Jag vill rikta uppmärksamheten mot de metoder som den slovakiska regeringen använder för att undertrycka och kränka minoriteternas språkliga rättigheter.
We must beware that a tool for oppressing and repressing the people is not created in the name of greater monitoring of cyberspace.
Vi måste akta oss så att inte något verktyg för att förtrycka och kuva medborgarna skapas under förevändningen att öka övervakningen av cyberspace.
We would have expected passion and severity in denouncing the arbitrary use that is, unfortunately, often made of the fight against terrorism to repress dissidents.
Vi skulle ha förväntat oss glöd och allvar när det gällde att brännmärka det godtyckliga utnyttjandet av kampen mot terrorism för att kuva oliktänkande, vilket tyvärr ofta sker.

2. psychology

to repress (also: to suppress)

Context sentences for "to repress" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA responsible public order policy must guarantee those rights, not repress them.
Det en ansvarsfull politik för allmän ordning skulle göra är att garantera dem, inte förtrycka dem.
EnglishBefore the elections, laws were voted in to repress freedom of expression.
Före valet hade lagar antagits för att begränsa yttrandefriheten.
EnglishIf they repress signs of Islamic devotion, we call them authoritarian.
Om de undertrycker tecken på islamsk hängivenhet är de auktoritära.
EnglishWhilst the world is watching the revolt in the Arab world, Iran continues to repress dissidents.
Medan världen följer revolten i arabvärlden fortsätter Iran att förtrycka oliktänkande.
EnglishUsing 'terrorism ' as a pretext, it reinforced and created new mechanisms to repress human rights and freedoms.
Man har antagit Förenta staternas doktrin om ” förebyggande krig ”.
EnglishViolent means have for many years been used to repress opposition to this humiliating state of affairs.
Under många år har man använt våldsamma metoder för att slå ned motståndet mot detta förödmjukande tillstånd.
EnglishAnd you can repress people for so long and so much, but there is always the possibility that they will rebel.
Det går att förtrycka människor länge och mycket, men det finns alltid en möjlighet att de kommer att göra uppror.
EnglishIf you repress the keys on a final object while going in one direction, the first object selected will appear next.
Om du trycker på tangenterna upprepade gånger och kommer till det sista objektet åt ett håll markeras det första objektet igen.
EnglishHowever, this should not be used as a reason to repress the population as a whole, with laws limiting free speech and expression.
Men detta får inte användas som en ursäkt för att förtrycka hela befolkningen med lagar som inskränker på yttrandefriheten.
EnglishIndia cannot be unaware that such military aid will be used to repress ethnic groups and political opponents.
Indien kan inte vara omedvetet om att ett sådant militärt stöd kommer att användas för att förtrycka etniska grupper och politiska meningsmotståndare.
EnglishThis means that the ideas and feelings that people want to repress end up seeping into the consciousness of the whole of society, like water.
Det innebär att de idéer och känslor som man vill trycka ned till slut sipprar genom hela samhällets samvete, som vatten.
EnglishThese are the causes which must be combated through development cooperation, rather than using it to repress their effects.
Det är dessa orsaker som måste bekämpas med hjälp av utvecklingssamarbetet, i stället för att använda det för att kontrollera effekterna av invandringen.
EnglishThe Tunisian Government ranked among the most severe users of censorship, surveillance and filter technologies to repress citizens.
Den tunisiska regeringen var en av de strängaste regimerna när det gäller användning av censur, övervakning och filterteknik för att förtrycka medborgarna.
EnglishOn 3 January this year, Batom's car was stalked and searched by members of the same internal security force set up to repress anti-Shell protests.
Den tredje januari i år följde man efter Batoms bil och den genomsöktes av medlemmar av samma interna säkerhetsstyrka som skapats för att slå ner antishellprotester.
EnglishMr Wathelet was probably the European minister who did most to amend national legislation to repress paedophilia and the sexual abuse of children.
Minister Wathelet var sannolikt den bland alla sina europeiska kolleger som mest ändrat sin nationella lagstiftning för att stävja pedofili och sexuellt utnyttjande av barn.
EnglishMr President, from his palace in Carthage, President Ben Ali continues to repress and dismiss judges and to subject his Tunisian political opponents to intimidation in a number of ways.
Herr talman! Från sitt Kartagopalats fortsätter president Ben Ali att slå tillbaka, avsätta ämbetsmännen och utöva olika former av hot mot de politiska opponenterna i sitt land.