"to reproduce" translation into Swedish

EN

"to reproduce" in Swedish

EN to reproduce
volume_up
[reproduced|reproduced] {verb}

1. general

This allows you to reproduce headers and footers on presentation slides.
På det här sättet kan du alltså reproducera sidhuvuden och sidfötter på presentationssidor.
This would give the fish more scope to reproduce and would make for more stable stocks.
Det ger fisken bättre möjligheter att reproducera sig och ett stabilare bestånd.
The rules must be laid down in such a way that no fish may be caught before it has had time to reproduce itself at least once.
Reglerna skall sättas så att ingen fisk tillåts fångas innan den hunnit reproducera sig minst en gång.
to reproduce (also: to renew)
We already have an excellent European education system, and we do not need to reproduce it.
Vi har redan ett utmärkt europeiskt utbildningssystem, och vi behöver inte förnya det.
It confines itself to reproducing the findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Man begränsar sig till att upprepa slutsatserna från FN:s panel för klimatförändringar.
We must also learn from the experience of the current GSM market in order to avoid reproducing the mistakes that might have been made in the past.
Man bör dessutom ta lärdom av den nuvarande GSM-marknaden för att inte upprepa de misstag som kanske har gjorts tidigare.
Let us not reproduce in the management of public finances the mistakes and errors of the private sector that led to the financial and banking crisis.
När det gäller förvaltningen av de offentliga finanserna får vi inte upprepa den privata sektorns misstag och fel som ju gav upphov till finans- och bankkrisen.
to reproduce
Higher education in the European Union should not be confined to reproducing models which created both the crisis and the loss of confidence.
Den högre utbildningen i EU bör inte begränsas till att återge modeller som gav upphov till både krisen och förtroendeförlusten.
To this end, Parliament has insisted on faithfully reproducing the definitions of the Convention, as well as the scope of the directive.
Europaparlamentet har därför insisterat på att troget återge definitionerna i den gemensamma konventionen, liksom direktivets tillämpningsområde.
to reproduce
volume_up
avbilda [avbildade|har avbildat] {vb} (göra en bild av)
It is therefore possible, for example, to reproduce a specific template layout on various page formats.
På detta sätt kan du t.ex. avbilda sidlayouten i en mall på olika sidformat.
to reproduce
We can only hope that this historic decision is reproduced in other areas and that it can put an end to the general hypocrisy of the speeches.
Låt oss önska att detta " historiska " beslut upprepas inom andra områden och att det kan sätta stopp för det rådande hyckleriet i debatten.
We can only hope that this historic decision is reproduced in other areas and that it can put an end to the general hypocrisy of the speeches.
Låt oss önska att detta " historiska" beslut upprepas inom andra områden och att det kan sätta stopp för det rådande hyckleriet i debatten.
Family rights and protection that have been provided for in legislation elsewhere in this respect should be reproduced in the EU Charter of Fundamental Rights.
Härvidlag måste de rättigheter och det skydd för familjen som stadgats annorstädes upprepas i stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen.
to reproduce
to reproduce (also: to breed, to travel)
A virus can only reproduce itself within a living host cell.
Ett virus kan bara fortplanta sig inuti en levande värdcell.
to reproduce (also: to regenerate)
to reproduce (also: to breed, to increase, to multiply)
Evidence seems to contradict any research the Commission used to increase the minimum landing size of these molluscs as, from 30-32 millimetres upwards, the carpetshell is mature and can reproduce.
Denna påtaglighet verkar motsäga någon studie kommissionen använde sig av för att öka minimistorleken på dessa musseldjur eftersom snäckan är mogen från 30-32 millimeter och kan föröka sig.

2. biology

to reproduce
A virus can only reproduce itself within a living host cell.
Ett virus kan bara fortplanta sig inuti en levande värdcell.
So I don't think, honestly, we're an animal that was built to be happy; we are an animal that was built to reproduce.
. ~~~ Vi är djur som är gjorda för att fortplanta oss.
It is difficult to imagine a more unsustainable trend than one that would lead to deterioration in our capacity to reproduce.
Det är svårt att föreställa sig en mer ohållbar utveckling än en utveckling som leder till att vår förmåga att fortplanta oss försämras.

Context sentences for "to reproduce" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is, moreover, ready to reproduce this example elsewhere in West Africa.
Kommissionen är även redo att pröva samma sak på andra platser i Västafrika.
EnglishDownload the EU logo and access information on the correct way to reproduce it
Ladda ner EU-logotypen och läs vilka regler som gäller för återgivning.
EnglishBut we are able to actually reproduce the functionality of the liver structure, experimentally.
Men vi kan faktiskt återskapa funktionaliteten i leverstrukturen, experimentellt.
EnglishI have attempted to reproduce the main principals of those resolutions.
Jag har försökt återskapa de huvudsakliga delarna i dessa resolutioner.
EnglishThe German original text does not reproduce the resolutions passed in the Economic Affairs Committee.
I den tyska originaltexten saknas beslutet från utskottet för ekonomi och valutafrågor.
EnglishIs the idea to reproduce the failure we have witnessed over the past few years, but on an even larger scale?
För att i ännu större omfattning återupprepa de senaste årens misslyckanden?
EnglishIt is therefore not sufficient to merely reproduce the legislation in force in other countries.
Därför anser jag att vi inte får nöja oss med att kopiera en lagstiftning som gäller i andra länder.
EnglishWell, now we must try to reproduce that interdependence in the proposed second stage of our intervention.
Nu måste vi försöka återskapa detta ömsesidiga beroende i den andra fas som vi står inför.
EnglishAbility to reproduce is not the only thing that is threatened.
Fortplantningsförmågan är nämligen inte det enda som är hotat.
EnglishThat would also reflect the liveliness of the debate and reproduce it in the way in which it was actually understood and conducted.
På så sätt återspeglas debatternas livlighet samtidigt som man återger dem på det sätt de uppfattades och fördes.
EnglishHe can reproduce anything 3- D.
Han kan återskapa vad som helst i 3D.
EnglishThey are birds that have survived the winter and numerous other hardships and are going to the sites where they reproduce.
Det handlar om fåglar som har överlevt vintern och många andra umbäranden och som är på väg till de platser där de ska föda upp sina ungar.
EnglishHealth inequalities begin at an early age and continue throughout life, and they also reproduce themselves in other generations.
Ojämlikheter när det gäller hälsa börjar i unga år och fortsätter genom hela livet, och de fortplantar sig också till senare generationer.
EnglishThe rules must be laid down in such a way that no fish may be caught before it has had time to reproduce itself at least once.
Kommissionen ville inte veta av detta och införde – eller var för ett införande av – en liberalisering av ett sådant fiske i vattnen utanför Azorerna.
EnglishThey are birds that have survived the winter and numerous other hardships and are going to the sites where they reproduce.
Beträffande Malta har vi från den maltesiska regeringen framför allt begärt uppgifter om fågeljakt under en period som sträcker sig tillbaka till hösten 2004.
EnglishAt first reading we presented certain amendments that we have not wanted to reproduce at second reading, in honour of the Commissioner.
I första behandlingen lade vi fram några ändringsförslag som vi av hänsyn till kommissionären avstod från att lägga fram under andra behandlingen.
EnglishFurthermore, it also contains elements such as abortion and the freedom to reproduce for which I am unable to share in the responsibility on religious grounds.
Det innehåller också beståndsdelar som abort och rätten till reproduktion för vilka jag inte kan vara medansvarig av religiösa skäl.
EnglishIt drowns out calls and disorientates the animals, scaring them away from their usual habitats, where they feed and reproduce.
Bullerföroreningar dränker lockrop och gör djuren desorienterade och skrämmer dessutom bort dem från deras vanliga livsmiljöer där de hittar föda och reproducerar sig.
EnglishWe know that fishery resources are finite and that intensive fishing means there is no time for the exploited populations to reproduce in sufficient numbers.
Vi vet att fiskeresurserna är begränsade och att ett intensivt fiske gör att de utnyttjade populationerna inte kan återhämta sig tillräckligt.
EnglishMan is a particularly demanding and difficult animal, who does not just reproduce when the time is right, but must additionally have suitable and proper conditions for doing so.
Människan är en särskilt krävande och besvärlig varelse som inte bara fortplantar sig när tiden är inne utan som dessutom måste ha lämpliga och passande förhållanden för att göra det.