EN reserve
volume_up
{noun}

reserve (also: arrearage, backup, backup man, fill-in)
volume_up
reserv {comm. gen.}
The euro currency is already an international reserve and a transaction currency.
Euron är redan en internationell reserv- och transaktionsvaluta.
There is a huge reserve of popular support for the Constitutional Treaty.
Det finns en enorm reserv av folkligt stöd för konstitutionsfördraget.
In any case, this considerable reserve also has something to do with globalisation.
Denna tillbörliga reserv har för övrigt också något att göra med globaliseringen.
reserve (also: allowance, distance, proviso, booking)
volume_up
reservation {comm. gen.}
This is part of the Commission's reserve on the common position.
Det är en del av kommissionens reservation till den gemensamma ståndpunkten.
Not a single Member State opposed the text or maintained a reserve.
Inte en enda medlemsstat motsatte sig texten eller vidhöll någon reservation.
That story has taken quite some time and still at the present time there is a reserve in the European Union budget.
Denna historia har pågått under en lång tid, och ännu i dag finns det en reservation i Europeiska unionens budget.
reserve (also: preserve, reservation)
The Member States must assume their responsibility for setting up significantly more marine reserves.
Medlemsstaterna måste ta sitt ansvar att inrätta betydligt fler marina reservat.
Even in reserves, keepers have been shot to get at the tigers.
Till och med i reservat har tjuvjägare skjutit skogvaktare för att komma åt tigrarna.
Moreover, the targets are made binding, and the importance of marine reserves is emphasised.
Dessutom blir målen bindande, och vikten av marina reservat betonas.
reserve (also: reserve price)
volume_up
utropspris {comm. gen.}
reserve (also: reserves)
volume_up
reservofficer {comm. gen.}
I myself have seen the effects of bombardments: I am a reserve officer and I can tell you that a bombardment involves killing people, burning people, blowing people up.
Själv har jag sett effekterna av bombningar: jag är reservofficer och kan upplysa er om att bombningar betyder att man dödar människor, bränner människor och spränger människor i luften.
reserve
reserve
volume_up
reservspelare {comm. gen.}
reserve (also: reserves)

Context sentences for "reserve" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is usually tucked away under the reserve information services budget headings.
De stoppas oftast undan under budgetrubrikerna för reservinformationstjänster.
EnglishSecondly, we should reflect on the place we reserve for children within our society.
För det andra bör vi också fråga oss om den plats vi ger barnen i vårt samhälle.
EnglishWe would also point out that we have reduced the buildings reserve by EUR 4 million.
Vi vill också påpeka att vi har minskat fastighetsreserven med 4 miljoner euro.
EnglishPlacing appropriations in reserve naturally increases the sums provided in the budget.
Att lägga anslag i reserver ökar naturligtvis de summor som förutses i budgeten.
EnglishIt only makes sense to remove the present reserve if this condition is met.
Det är endast då ett upphävande av den nuvarande reserven kan bli meningsfull.
EnglishIt's "glorious," a word we usually reserve for something like a religious experience.
Det är "Underbart", ett ord vi normalt sparar för saker som religiösa upplevelser.
EnglishUnfortunately, these reserve diesel generators are only 85 per cent reliable.
Tyvärr är dessa reservdieselgeneratorers tillförlitlighet endast 85 procent.
EnglishIs the monetary reserve now no longer necessary, and what are the reasons for this?
Behövs den monetära reserven inte längre och vilka är orsakerna till detta?
EnglishProducts which South Africa considers sensitive will be placed on a reserve list.
De produkter som anses känsliga för Sydafrika kommer att placeras på en undantagslista.
EnglishThe amount concerned has been placed in reserve while we awaited a decision.
Det aktuella beloppet placerades i reserven medan vi väntade på ett beslut.
EnglishOtherwise, the money will stay in the reserve until the second reading.
Annars kommer medlen att ligga kvar i reserven fram till den andra behandlingen.
EnglishI would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
EnglishAbove all, the Commission itself reacts understandably with great reserve on that point.
Framför allt kommissionen själv reagerar då förståeligt nog mycket förbehållsamt.
EnglishUltimately, 600 were placed on the reserve list - that is, just over 1 %.
Till reservlistan godkändes slutligen sex hundra, eller något över en procent.
EnglishWe do not agree with the vote in committee about putting an amount in reserve.
Vi står inte bakom omröstningsutslaget i utskottet om att placera ett belopp i reserven.
EnglishWe have tabled an amendment which states that funds should be put on reserve here.
Vi har kommit med ett förslag om att det i denna fråga skall sättas in medel i reserven.
EnglishThis applies twice as much to the special reserve proposed in category 1.
På samma sätt säger vi angående specialreserven, i kategori 1, som har föreslagits.
EnglishThis may constitute in the future a veritable reserve army for future terrorism.
I framtiden kan detta utvecklas till en veritabel arméreserv för en framväxande terrorism.
EnglishTo do that, we need more information, and that is what the reserve is for.
För att göra det behöver vi mer information, och det är det som reserven är till för.
EnglishWe MEPs reserve the fundamental right to appoint its executive director.
Vi parlamentsledamöter förbehåller oss rätten att utse dess verkställande direktör.