"to revamp" translation into Swedish

EN

"to revamp" in Swedish

EN to revamp
volume_up
[revamped|revamped] {verb}

The idea of revamping the 'local products' concept and more effective support for traditional food markets are solutions which I strongly support.
Tanken att fräscha upp konceptet med lokala produkter och ge effektivare stöd till traditionella livsmedelsmarknader är lösningar som jag tycker är mycket bra.
Hitherto, and despite numerous attempts to do so, there is still disagreement over what can now be done to resurrect the, revamped or otherwise, ‘ European Constitution’.
Hittills och trots åtskilliga försök råder fortfarande oenighet om vad som nu kan göras för att fräscha upp eller på annat sätt rädda ” konstitutionen för Europa ”.
That being said, there is a strong case for reviewing our existing structures and revamping and modernising the new transatlantic agenda of 1995 to adapt it to current needs.
Med detta sagt finns det starka skäl att granska våra befintliga strukturer och fräscha upp och modernisera den nya transatlantiska agendan från 1995 för att anpassa den till nuvarande behov.

Context sentences for "to revamp" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, we must also revamp supervision.
Vi måste dessutom förnya tillsynsverksamheten.
EnglishNo, we're trying to revamp the show right now.
Nej, vi försöker skriva om showen nu.
EnglishI welcome the revamp of the EURES job information and advice portal aimed at young workers to make it more accessible to them.
Jag välkomnar reformen av jobbportalen Eures som gör informationen och yrkesrådgivningen för unga mer lättillgänglig.
EnglishAn immediate halt should be put to such excesses, but that does not mean that we need to revamp the entire system on a European model.
Dessa tillvägagångssätt bör stoppas omedelbart, men det betyder inte att vi måste göra om hela systemet efter en europeisk mall.
EnglishThe aim of the measures is to revamp the rail sector by removing hindrances to the operation of trains on the European rail network.
Syftet med åtgärderna är att modernisera järnvägssektorn genom att avskaffa hindren för driften av tåg på det europeiska järnvägsnätet.
EnglishI believe, as does my constituent, that a revamp of the website is needed, with, where possible, real-life cases that have been solved by SOLVIT.
Jag anser, och det påpekade även en invånare i min valkrets, att webbplatsen behöver moderniseras och att man där det är möjligt bör lägga till verkliga fall som har lösts av SOLVIT.
EnglishOn the basis of the European Commission proposal, an attempt is therefore being made to revamp the current legislation by involving both the food industries and consumers.
Grundat på kommissionens förslag görs därför ett försök att förnya den nuvarande lagstiftningen genom att involvera både livsmedelsindustrin och konsumenterna.
EnglishIt is therefore absolutely necessary to revamp Europe's universities so that they can play a decisive role in society and in an economy based on knowledge and innovation.
Det är därför helt nödvändigt att modernisera Europas universitet så att de kan spela en avgörande roll i samhället och i en ekonomi baserad på kunskaper och innovation.