"to revoke" translation into Swedish

EN

"to revoke" in Swedish

EN to revoke
volume_up
[revoked|revoked] {verb}

1. general

Will you be making a proposal to revoke it, or will we simply retain it?
Kommer ni att lägga fram ett förslag om att upphäva det? Kommer vi helt enkelt att behålla det?
This concern also led to the request to revoke the Stability and Growth Pact.
Detta ledde också till begäran att upphäva stabilitets- och tillväxtpakten.
If they enact different regulations for these reasons, we do not force them to revoke their environmental and health regulations.
Om de antar andra regler av dessa skäl tvingar vi dem inte att upphäva sina miljö- och hälsoregler.
In the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.
När det gäller delegerade akter måste parlamentet behålla sin rätt att återkalla delegeringen.
One of the best solutions can only be to revoke the measures laid down by the CAP.
Bland det första vi gör måste bli att återkalla de åtgärder som anges i den gemensamma jordbrukspolitiken.
In the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.
När det gäller frågan om delegerade akter måste parlamentet upprätthålla sina befogenheter att kunna återkalla en delegerad akt.
Through this resolution, which we hope will be carried broadly by the European Parliament, we intend to call on the Pakistan government to revoke the blasphemy law or at least to moderate it.
I den resolution som förhoppningsvis får ett stort stöd i Europaparlamentet vill vi uppmana Pakistans regering att avskaffa hädelselagen eller åtminstone göra den lite mer måttlig.
Pakistan would benefit in many aspects by repealing the blasphemy laws and revoking the penalties that have been based on those laws.
Pakistan skulle ha många fördelar av att upphäva hädelselagarna och annullera de straff som har utdömts på grundval av dessa lagar.

2. business

The Commission's final objectives in these negotiations are to definitively prevent activation of the 'Carousel' sanctions and to have the retaliatory measures currently in place revoked.
Kommissionens slutliga mål i dessa förhandlingar är att slutgiltigt förhindra vidtagandet av karusellåtgärderna samt att häva de motåtgärder som redan införts.

Context sentences for "to revoke" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis concern also led to the request to revoke the Stability and Growth Pact.
Detta ledde också till begäran att upphäva stabilitets- och tillväxtpakten.
EnglishThe answer: Italy and Spain did not revoke the marketing authorisation for benfluorex.
Svaret är: Italien och Spanien upphävde inte försäljningstillståndet för benfluorex.
EnglishIn the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.
När det gäller delegerade akter måste parlamentet behålla sin rätt att återkalla delegeringen.
EnglishWill you be making a proposal to revoke it, or will we simply retain it?
Kommer ni att lägga fram ett förslag om att upphäva det? Kommer vi helt enkelt att behålla det?
EnglishThe Commission wants to revoke one of the components of this agreement.
Kommissionen vill låta en av delarna i det avtalet förfalla.
EnglishHe is reportedly looking for legal means to fight and revoke the official election result.
Enligt vad som sägs söker han juridiska möjligheter att bestrida och ogiltigförklara det officiella valresultatet.
EnglishTo revoke this would be a retrograde step in social terms.
Att återkomma till det är en social tillbakagång.
EnglishIn the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.
När det gäller frågan om delegerade akter måste parlamentet upprätthålla sina befogenheter att kunna återkalla en delegerad akt.
EnglishThe governments of Denmark and the United Kingdom should revoke the asylum status of Mr Ferzaouli and Mr Zakayev.
Regeringarna i Danmark och Förenade kungariket borde återkalla asylstatusen för Osman Ferzaouli och Achmed Zakajev.
EnglishIf they enact different regulations for these reasons, we do not force them to revoke their environmental and health regulations.
Om de antar andra regler av dessa skäl tvingar vi dem inte att upphäva sina miljö- och hälsoregler.
EnglishIt is responsible because it has tried to revoke this compromise, in one of the poorest countries in Europe.
Det gör de själva, för de har försökt att dra sig ur denna kompromiss, och det i ett av de fattigaste länderna i Europa.
EnglishIn addition, they should revoke the criminalisation of therapeutic abortion in cases where the mother's life is threatened.
Dessutom borde de upphäva brottsrubriceringen av terapeutisk abort i de fall där moderns liv står på spel.
EnglishIt is you, the legislator, who will have the chance to revoke this power or to object to the proposals the Commission will make.
Det är ni, som lagstiftare, som också kan återkalla befogenheten eller invända mot kommissionens förslag.
EnglishSecondly, we are talking about a judicial resolution, and no resolution by Parliament can revoke or amend any resolution passed down by a court of justice.
För det andra pratar vi om en rättslig lösning. Ingen resolution av parlamentet kan upphäva eller ändra ett domstolsbeslut.
EnglishAnd, finally, when will the Spanish state revoke the international treaties which prohibit flights from twenty three countries into Barcelona airport?
Och till sist, när kommer den spanska staten att upphäva de internationella fördrag som förbjuder 23 länder att flyga till Barcelonas flygplats?
EnglishArticle 290 of the Treaty of Lisbon allows Parliament to raise objections to or revoke the Commission's amendments and supplements to legislative acts.
Lissabonfördraget ger parlamentet genom artikel 290 möjligheter att invända mot och återkalla kommissionens ändringar och utfyllnader av lagar.
EnglishI have hopes of Parliament supporting the proposal unanimously and that the Council on the 24 of March will decide to revoke the generalised tariff preferences.
Det är min förhoppning att parlamentet enhälligt ställer sig bakom förslaget och att rådet den 24 mars fattar beslut om att upphäva tullförmånerna.
EnglishThe Council shall, at the request of any Member State, assume responsibility for the matter and may at any time adopt a European decision to amend or revoke such decisions.
Rådet skall på begäran av en medlemsstat pröva besluten och kan när som helst anta ett europeiskt beslut för att ändra eller upphäva dem.
EnglishIt is a hideous word which, to many, is an excuse to put the brakes on further enlargement and even to question, if not revoke, any pledges made in this respect.
Det är ett avskyvärt ord som många ser som en förevändning för att bromsa ytterligare utvidgning och till och med ifrågasätta eller rentav ta tillbaka eventuella löften som getts.
EnglishDespite appeals from many quarters, the Eutelsat management remains unwilling to revoke its decision, which was in any case taken under pressure from the Chinese Government.
Trots uppmaningar från många håll förblir Eutelsats ledning ovillig att återkalla sitt beslut, som i vilket fall fattades under påtryckningar från den kinesiska regeringen.