"ridden" translation into Swedish

EN

"ridden" in Swedish

SV

EN ridden
volume_up
{past participle}

1. "ride"

ridden
volume_up
ridit {pp} (rida)
The CEO of Irish Nationwide has ridden off into the sunset with millions in his back pocket while taxpayers have had their wages reduced dramatically.
VD:n för Irish Nationwide har ridit bort i solnedgången med flera miljoner på fickan medan skattebetalarna har fått sina löner dramatiskt sänkta.

Context sentences for "ridden" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe democratic decision of the Irish people cannot be ignored or ridden roughshod over.
Det irländska folkets demokratiska beslut kan inte ignoreras eller trampas ned.
EnglishHowever, the Council has ridden roughshod over Parliament, and it is good that it has done so.
Rådet har dock toppridit parlamentet, och det är bra att så har skett.
EnglishTelecommunications and media are not crisis-ridden industries; they are an expanding sector.
Telekommunikation och media är inte några krisdrabbade branscher, utan ett expanderande område.
EnglishThey feel they are about to be sacrificed in the interests of a cause ridden with misinterpretations.
De anser att de håller på att offras för intressen i en fråga som hemsöks av misstolkningar.
EnglishOur country and its citizens are being ridden over roughshod in the most literal sense of the word, regardless.
Här körs vårt land och dess medborgare över i ordets allra bokstavligaste bemärkelse.
EnglishWe also need democratic efficiency in which people are not constantly ridden roughshod over by bad directives.
Detta är viktiga sektorer, men de har inte ett avgörande inflytande på Sveriges välstånd och BNP.
EnglishThe Committee on Budgetary Control has ridden roughshod over this proposal, to some extent in peculiar circumstances.
Detta förslag har budgetkontrollutskottet kört över, delvis under egendomliga omständigheter.
EnglishViktor Orbán, as the Hungarian prime minister, has ridden roughshod over fundamental democratic principles.
Viktor Orbán har i egenskap av ungersk premiärminister trampat på grundläggande demokratiska principer.
EnglishLebanon is currently one of the world's most debt-ridden countries, with a debt-to-GDP ratio of 180%.
Libanon är i dag ett av världens mest skuldsatta länder, med en skuldkvot i förhållande till BNP på 180 procent.
EnglishMadam President, Nicaragua is a very small, poor and debt-ridden country with a very low per capita income.
Fru talman! Nicaragua är ett mycket litet, fattigt och skuldsatt land med en mycket låg bruttonationalinkomst.
EnglishWe also need democratic efficiency in which people are not constantly ridden roughshod over by bad directives.
Vi behöver också demokratisk effektivitet, där medborgarna inte ständigt blir överkörda av dåliga direktiv.
EnglishHowever, the question is whether this is the right time for the crisis-ridden euro area to accept new Member States.
Frågan är dock om detta är rätt ögonblick för det krisdrabbade euroområdet att ta emot nya medlemsstater.
EnglishNot far from these, however, one can see poverty-ridden old people's homes, the inhabitants of which struggle to survive.
Inte långt därifrån kan man emellertid se utfattiga ålderdomshem där de boende kämpar för sin överlevnad.
EnglishI note that one Member State, just in the last week, has ridden roughshod over the rights and liberties of individuals.
Jag noterar att en medlemsstat - så sent som i förra veckan - har toppridit medborgarnas fri- och rättigheter.
EnglishThey feel they are about to be sacrificed in the interests of a cause ridden with misinterpretations.
Trots detta föreligger det nu ett förslag om total frikoppling av den mest arbetsintensiva gemensamma organisationen av marknaden.
EnglishLittle more than a year after the entry into force of the Treaty, the spirit of Lisbon is already being ignored and ridden roughshod over.
Drygt ett år efter att fördraget har trätt i kraft ignoreras redan andan i Lissabonfördraget totalt.
EnglishI hope that some hobbyhorses that are being ridden will not get anywhere, because then the report will remain balanced.
Jag hoppas att vissa käpphästar som framförs inte kommer att komma någon vart, för då kommer betänkandet att förbli balanserat.
EnglishIn a Polish newspaper interview, you said that rescuing debt-ridden banks is a completely different matter from debt-ridden shipyards.
I en polsk tidningsintervju förklarade ni att det är en helt annan sak att rädda skuldtyngda banker än skuldtyngda varv.
EnglishHowever, it also became clear at this summit that the situation inside Yugoslavia remains as brittle and strife-ridden as ever.
Också vid detta toppmöte blev det emellertid tydligt hur spröd och konfliktladdad den inre jugoslaviska situationen fortfarande är.
EnglishHere in the European Parliament, we need to take a strong new joint initiative against xenophobia and racism in crisis-ridden Europe.
I Europaparlamentet måste vi ta ett kraftfullt gemensamt initiativ mot främlingsfientlighet och rasism i det krisdrabbade Europa.

Other dictionary words