"rider" translation into Swedish

EN

"rider" in Swedish

SV
SV

"rider" in English

EN

EN rider
volume_up
{noun}

rider (also: equestrian, cavalier)
volume_up
ryttare {comm. gen.}
He says that the conscious mind is this tiny rider on this giant elephant, the unconscious.
Han sägar att det medvetna sinnet är som en liten ryttare på en stor elefant, det omedvetna.
And none of my riders can bear you as a burden.
Och ingen av mina ryttare kan ha dig som extra börda
Sänd ut dina Warg ryttare.

Synonyms (English) for "rider":

rider
English

Context sentences for "rider" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should rather address the free rider issue when, and only if, it actually arises.
Vi bör hellre ta itu med frågan om fripassagerare när, och endast om, den blir aktuell.
EnglishThe first rider is that we can only have a proper policy on climate change if everybody joins in.
Det första tillägget är att vi endast kan ha en verklig klimatförändringspolitik om alla deltar.
EnglishPete told me you used that rider in a real interestin ' way.
Pete berättade att du använde den på ett mycket intressant sätt
EnglishThat is the rider I wish to make in relation to this report.
Det var vad jag ville lägga till beträffande detta betänkande.
EnglishYou could have a horse that's been abused by a rider.
Man kan ha en häst som har misshandlats av ryttaren.
EnglishAnd the rider thinks that he can tell the elephant what to do, but the elephant really has his own ideas.
Och ryttaren tror att han kan tala om för elefanten vad den ska göra, men elefanten har sannerligen sina egna idéer.
EnglishSecondly, it would allow an opportunity for 'free-rider', which would penalise honest and respectable producers.
För det andra skulle det göra det möjligt för fripassagerare att utnyttja situationen, vilket skulle straffa ärliga och skötsamma producenter.
EnglishIt is pointless trying to imagine the involvement of China and India if the richest country on earth remains a free-rider.
Det är meningslöst att försöka föreställa sig att Kina och Indien skall delta om världens rikaste land fortsätter att åka snålskjuts.
EnglishSecondly, it would allow an opportunity for 'free-rider ', which would penalise honest and respectable producers.
För det andra skulle det göra det möjligt för fripassagerare att utnyttja situationen, vilket skulle straffa ärliga och skötsamma producenter.
EnglishUnfortunately, the positive response also includes an unnecessary rider, a condition which significantly reduces the possibility of mediation.
Tyvärr innehåller det positiva svaret också ett onödigt tillägg, ett villkor som minskar medlingsmöjligheterna betydligt.
EnglishFor example, the report states that raids and seizures have been dropped and will be covered by a later rider to the Convention.
I betänkandet pekas på att t.ex. husrannsakan och beslag har lyfts ut och i stället skall regleras senare i ett tilläggsprotokoll till konventionen.
EnglishThe second rider is that, in the uncertain times in which we live, a policy of climate change has to be tempered with the need for energy security.
Det andra tillägget är att under de ovissa tider som vi lever i måste en klimatförändringspolitik anpassas till behovet av energitrygghet.
EnglishBut I would like to add a rider to that by saying that it is absolutely essential that individual nation states should have the right to determine their own rate of VAT.
Jag vill emellertid tillägga att det är mycket viktigt att enskilda stater får rätten att bestämma sin egen momssats.
EnglishMr President, I wish to begin by saying that the statement by Commissioner Fischler is indeed to be welcomed - with the rider given by Mr Hindley.
herr ordförande, jag skulle vilja börja med att säga att uttalandet av kommissionsledamot Fischler är mycket välkommet - med tillägget av herr Hindley.
EnglishIt is pointless trying to imagine the involvement of China and India if the richest country on earth remains a free-rider.
Ett antal borgmästare har åtagit sig att agera på lokal nivå, och de försöker få med sig 141 städer, det vill säga lika många som antalet länder som har ratificerat Kyotoprotokollet.
EnglishI do think, though, that it should be expanded by adding a rider guaranteeing that each entity must provide smokers with a place nearby where they may smoke without harming others.
Jag anser dock att denna punkt bör utvidgas med en tilläggsklausul som garanterar att varje enhet måste ge rökarna en plats i närheten där de kan röka utan att skada andra.