"right" translation into Swedish

EN

"right" in Swedish

EN right
volume_up
{noun}

1. "claim, privilege"

right (also: entitlement, franchise)
volume_up
rättighet {comm. gen.}
The right to an abortion is not a human right; it is a violation of a human right.
Rätten till abort är inte en mänsklig rättighet; det är en kränkning av en mänsklig rättighet.
That new right has been acquired because we have ceded another right.
Denna nya rättighet har förvärvats för att vi har gett upp en annan rättighet.
This right is deduced primarily from the right to freedom of thought and expression.
Denna rättighet härleds i första hand ur tanke - och yttrandefriheten.

Context sentences for "right" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn our search to find the right solutions, many people have given us their help.
Vid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
EnglishBut we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.
EnglishClick here to align the table centered between the left and right page margins.
Om Du klickar här, placeras tabellen mitt emellan vänster - och högermarginalen.
EnglishNow they want to score points with the right wing, and so they took this action.
Nu vill de vinna poäng hos högerflygeln, och därför genomförde de denna aktion.
English…  for the defence of the right to asylum and solidarity with Saharawi refugees.
… för att ha försvarat asylrätten och solidaritet med flyktingar från Saharawi.
English… for the defence of the right to asylum and solidarity with Saharawi refugees.
… för att ha försvarat asylrätten och solidaritet med flyktingar från Saharawi.
EnglishWe have 10 political families registered - from the far right to the far left.
Vi har tio registrerade politiska familjer, från högerkanten till vänsterkanten.
EnglishWithout the right to sexual and reproductive health, there is no gender equality.
Utan rätten till sexuell och reproduktiv hälsa finns det inte någon jämställdhet.
EnglishThis is the reason why we must support the debate right up to the Nice Summit.
Det är anledningen till att debatten måste fortsätta ända till toppmötet i Nice.
EnglishMs McKenna, this is not an issue that can be resolved right now in this Chamber.
Ledamot McKenna! Detta är inte ett problem som vi kan lösa i kammaren just nu.
EnglishHowever, Mr Rothley knows very well that this House has no right of initiative.
Emellertid vet Rothley mycket väl att denna kammare inte har någon initiativrätt.
EnglishWhat is right for multilateralism and multilateral processes and institutions?
Vad är bäst för multilateralism och multilaterala förfaranden och institutioner?
EnglishWe ask only one thing and that is that this House should set things right itself.
Vi begär bara en enda sak, och det är att parlamentet självt rättar till saker.
EnglishThe presidency and the Commission are obliged to try to find the right balance.
Ordförandeskapet och kommissionen är tvungna att försöka hitta den rätta balansen.
EnglishI believe that the right approach is not more competition, but more cooperation.
Jag anser att den bästa strategin inte är ökad konkurrens utan mer samarbete.
English   Mr President, right now, everyone’s attention is on the European Parliament.
   – Herr talman! Just nu är allas uppmärksamhet riktad mot Europaparlamentet.
EnglishI wanted to say that right at the start before I come to my points of criticism.
Jag ville börja med att säga detta innan jag övergår till mina kritiska synpunkter.
EnglishI therefore call on Parliament to start preparing for this challenge right now.
Jag uppmanar därför parlamentet att börja förbereda sig för denna utmaning nu.
EnglishFirstly, Europe is not governed by the Right, but by the Liberal Centre-Right.
För det första styrs Europa inte av högern, utan av den liberala center-högern.
EnglishThese symbolic gestures are the right way to open up old wounds between people.
Dessa symboliska gester är ägnade att riva upp gamla diken mellan människorna.