"risk" translation into Swedish

EN

"risk" in Swedish

SV

"risk" in English

volume_up
risk {comm. gen.}

EN risk
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
risk {comm. gen.}
They have an increased risk of infection, an increased risk of malignancy.
De har ökad risk för infektioner, ökad risk för sjukdom.
That control system is based on risk: the higher the risk, the more intensive the import controls.
Detta kontrollsystem bygger på risk: ju högre risk, desto intensivare importkontroller.
There is nevertheless a risk of overfishing in many parts of the Mediterranean.
Inte desto mindre finns det en risk för överfiske i många delar av Medelhavet.
risk (also: danger, fear, hazard, menace)
volume_up
fara {comm. gen.}
Thirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
För det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.
They feel that interference in their sector often places employment at risk.
De menar att en inblandning i deras sektor ofta utgör en fara för sysselsättningen.
Without a positive response to these problems, peace will always be at risk.
Utan ett positivt svar på dessa frågor kommer freden alltid att vara i fara.

2. business

risk (also: peril)
volume_up
risk {comm. gen.}
They have an increased risk of infection, an increased risk of malignancy.
De har ökad risk för infektioner, ökad risk för sjukdom.
That control system is based on risk: the higher the risk, the more intensive the import controls.
Detta kontrollsystem bygger på risk: ju högre risk, desto intensivare importkontroller.
There is nevertheless a risk of overfishing in many parts of the Mediterranean.
Inte desto mindre finns det en risk för överfiske i många delar av Medelhavet.
risk (also: danger, peril)
volume_up
fara {comm. gen.}
Thirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
För det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.
They feel that interference in their sector often places employment at risk.
De menar att en inblandning i deras sektor ofta utgör en fara för sysselsättningen.
Without a positive response to these problems, peace will always be at risk.
Utan ett positivt svar på dessa frågor kommer freden alltid att vara i fara.
risk (also: jeopardy)
In my view, this is a major political risk, as the costs and benefits are very difficult to quantify.
Ett stort politiskt äventyr - det anser jag - eftersom kostnaderna och nyttan är svåra att ange.
This makes one wonder who is responsible and who is putting public safety at risk.
Då väcks frågan vem som bär ansvaret och vem som äventyrar medborgarnas säkerhet.
The failure compromises safety and could put lives at risk.
Detta misslyckande äventyrar säkerheten och skulle kunna sätta liv på spel.

Context sentences for "risk" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRisk-based controls - then how can we tell that a coal barge is smuggling people?
Riskbaserade kontroller - men hur kan vi veta att en kolpråm smugglar människor?
EnglishIt has rightly been mentioned that risk capital is not very developed in Europe.
Det har med rätta nämnts att riskkapitalet inte är särskilt utvecklat i Europa.
EnglishThis does not promote efficiency and it does not provide security against risk.
Detta främjar inte effektiviteten och det innebär inte någon säkerhet mot risker.
EnglishThis is called risk reduction - or sometimes harm reduction or harm minimisation.
Det kallas riskbegränsning - eller ibland skadebegränsning eller skademinimering.
EnglishNow, once again, laws that take away our freedoms risk entering by the back door.
Nu riskerar vi återigen att lagar som berövar oss våra friheter införs i smyg.
EnglishThe risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.
Risken att Kina skall föra vapen vidare till utvecklingsländer har inte försvunnit.
EnglishThe EASA is different: if the EASA has no money, human lives are put at risk.
Men EASA är annorlunda: om EASA inte har några pengar sätts människoliv på spel.
EnglishThis makes one wonder who is responsible and who is putting public safety at risk.
Då väcks frågan vem som bär ansvaret och vem som äventyrar medborgarnas säkerhet.
EnglishIt can also be directed towards particular illnesses, risk factors, and treatment.
Den kan också vara inriktad på enskilda sjukdomar, riskfaktorer och behandling.
EnglishThe results of those projects, mainly concerning seismic risk, were very poor.
Resultaten av dessa projekt, som främst rörde seismiska risker, var mycket klena.
EnglishTraceability is a facilitating measure, but it is not based on risk assessment.
Spårbarhet är en underlättande åtgärd, men det bygger inte på riskbedömningar.
EnglishThis, of course, also helps to reduce the risk of a wave of migrants into Europe.
Detta bidrar naturligtvis till att minska risken för en migrationsvåg till EU.
EnglishWe share their concern regarding the risk of further proliferation of the conflict.
Vi delar deras oro när det gäller risken för att konflikten sprids ytterligare.
EnglishThe risk was that the original enlargement date might be put off until 2009.
Risken var att det ursprungliga utvidgningsdatumet skulle skjutas upp till 2009.
EnglishThis is indisputably a high-risk technology which puts the population in danger.
Detta är obestridligen en högriskteknik som utsätter befolkningen för faror.
EnglishHowever, when a trader speculates on a country's debt, he does not risk a thing.
Men när en värdepappershandlare spekulerar i ett lands skuld riskerar han ingenting.
EnglishYes, we need to examine other tools such as risk insurance and future markets.
Ja, vi måste undersöka andra verktyg, som skördeförsäkringar och terminsmarknader.
EnglishOne in eight bathers, according to current standards, runs the risk of becoming ill.
Enligt de nuvarande standarderna riskerar alltså en av åtta badare att bli sjuk.
EnglishReliable risk assessment requires comprehensive analyses and reference measurements.
En tillförlitlig riskbedömning kräver omfattande analyser och referensmätningar.
EnglishWe need to put the emphasis on the creation of a genuine capital risk market.
Vi måste lägga tonvikten vid upprättandet av en riktig marknad för riskkapital.