EN

round {noun}

volume_up
1. general
round (also: expedition, run, spree, turn)
volume_up
runda {comm. gen.}
The Qatar trade round was to become a round for the benefit of the developing countries.
Handelsrundan från Qatar måste bli en runda för utvecklingsländerna.
The Doha round must be the round of the developing countries.
Doharundan bör vara utvecklingsländernas runda.
How all that will fit into this round is something I leave to you and your wisdom.
Hur allt detta passar in i denna runda överlämnar jag åt er och er klokhet.
round (also: batch, suit, suite, relay)
The second round of the presidential elections is taking place this Sunday.
Denna omgång måste bli mer demokratisk än den första.
Exit polls suggested that a second round would be necessary in the presidential race.
Vallokalsundersökningar tydde på att det behövs en andra omgång av presidentvalet.
“We’ve now had a fourth round of master’s students in outdoor pedagogy.
– Nu har vi haft en fjärde omgång masterstudenter i utomhuspedagogik.
round
The current round which began at Doha is being hailed as the development round.
Den nuvarande rundan som inleddes i Doha hyllas som en utvecklingsrunda.
This was already established during the third round in Brasilia and Santiago.
Detta fastställdes redan under den tredje rundan i Brasilien och Santiago.
If the Doha Round is not concluded, developing countries will lose out.
Om Doha-rundan inte avslutas kommer utvecklingsländerna att vara förlorare.
round (also: bank, file, line, range)
volume_up
rad {comm. gen.}
The Parliament debates the results of the "Tokyo round" and a series of Commission proposals on commercial policy.
Parlamentet diskuterar resultatet av Tokyo-rundan och en rad handelspolitiska förslag från kommissionen.
We are counting on the wisdom of the Commission and the Council to round the whole thing off nicely.
Vi kan väl överlåta det till kommissionen och rådet och utgå ifrån att de kan lägga till det som behövs.
The Council should get its act together on the Doha Round and work harder towards world trade agreements.
Rådet måste rycka upp sig angående Doharundan och arbeta hårdare för världshandelsavtal.
volume_up
tur {comm. gen.}
Then an ambassador did the rounds of this place, and, shortly afterwards, it turned out that a delegation was on its way.
Sedan tog en ambassadör en tur här i parlamentet och kort därefter visade det sig att en delegation var på väg.
I have also closely followed the various rounds of the committee's discussion of the proposal.
Jag har också noga följt de olika turerna i utskottets behandling av förslaget.
Otherwise next time round - and it will probably be Slovakia - we will insist on our right to a period of at least two months for consultation.
Annars så kommer vi nästa gång - när det förmodligen blir Slovakiens tur - att insistera på vår rätt till en samrådsperiod på minst två månader.
This has come 'round to be that all those naked pachyderms have aquatic ancestors.
Detta har kommit varvet runt till att handla om att alla nakna pachydermerna har förfäder som levt i vattenmiljöer.
Fertilizer production is down by 60 %, which means that less food is produced and round the vicious circle goes again.
Produktionen av gödningsmedel har gått ner med 60 procent, vilket innebär att mindre mat produceras och så går den onda cirkeln ett varv till.
In addition, it is a major problem that every European foreign minister currently feels the need to run once round Tahrir Square carrying his or her national flag.
Det är dessutom ett stort problem att alla europeiska utrikesministrar för närvarande känner behov av att springa ett varv runt Tahrirtorget med sitt lands flagga.
It follows that we reject the result of the second round of the presidential elections.
Vi tar parti för alla dem i Ukraina som står upp för sina demokratiska rättigheter.
round (also: annulus, band, circle, curl)
volume_up
ring {comm. gen.}
What matters here is that the Baltic Ring should at last come into being, with an electricity interconnection right round the Baltic.
I energifrågan handlar det om att äntligen förverkliga den baltiska ringen, dvs. elförbindelserna runt Östersjön.
round (also: concatenation, course, cycle, run)
volume_up
serie {comm. gen.}
To get round these problems, the EC adopted a set of harmonization directives concerning particular professions (vertical directives).
För att lösa detta problem har EG antagit en serie harmoniseringsdirektiv för speciella yrken (s.k. vertikala direktiv).
round (also: blowout, cut, disc, leaf)
volume_up
skiva {comm. gen.}
round (also: cannon, canon, gun)
volume_up
kanon {comm. gen.}
round (also: beat)
volume_up
rond {comm. gen.}
Let us prepare ourselves, ladies and gentlemen, for a new round.
Låt oss förbereda oss, mina damer och herrar, för en ny rond.
Rond tre till anti-PPE-DE-alliansen.
Rond två gick till anti-PPE-DE-alliansen.
round (also: ball, bowl, globe, sphere)
round (also: circle, circuit, circuitry, division)
volume_up
krets {comm. gen.}
Two round tables have been held with those most involved, in which, if my information is correct, members of this Parliament have also participated.
Två rundabordssamtal har hållits med de kretsar som berörs mest, och om den information jag har fått stämmer, så har också medlemmar från det här parlamentet deltagit.
round (also: cycle)
round (also: ring dance)
round (also: circle, circuit)
2. zoology

Context sentences for "round" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBritish trade is important to Ireland but it is true the other way round as well.
Handeln med Storbritannien är viktig för Irland, men detta gäller även omvänt.
EnglishWe must accept the consequences of our support for a comprehensive trade round.
Vi måste acceptera konsekvenserna av vårt stöd för en omfattande handelsrunda.
EnglishDistinctive cultures are made by distinctive peoples and not the other way round.
Det är de inte. Utpräglade kulturer skapas av utpräglade folkslag och inte tvärtom.
EnglishWithout these preconditions, the Doha Round will not have symmetrical results.
Utan dessa förutsättningar kommer Doharundan inte att få symmetriska resultat.
EnglishThis is the final round of the war of accountants, but it is in fact still on.
Detta är sista omgången i "revisorernas krig", men det pågår faktiskt fortfarande.
EnglishI consider this to be a major achievement in the current context of the Doha Round.
Jag anser att detta är ett mycket viktigt resultat inom Doharundans nuvarande ram.
EnglishTurkey will be dictating to us how to proceed, rather than the other way round.
Turkiet kommer att diktera för oss hur vi ska gå vidare, snarare än tvärtom.
EnglishI myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.
Jag kom själv nyss tillbaka från Doha och det var en tuff förhandlingsrunda.
EnglishI do not see the Doha Round developing at the speed that you are suggesting.
Jag uppfattar inte att Dohaförhandlingarna utvecklas i den takt som ni påstår.
EnglishShe came round at police headquarters, from where she was released after a few hours.
Hon återfick medvetandet på polishuset, varifrån hon släpptes efter några timmar.
EnglishEight plants will be supported in the first round and the rest in the second round.
Åtta anläggningar kommer att stödjas i första omgången och resten i andra omgången.
EnglishThis is the final round of the war of accountants, but it is in fact still on.
Detta är sista omgången i " revisorernas krig ", men det pågår faktiskt fortfarande.
EnglishThat is the question this time round, and we will only answer it afterwards.
Det är frågan denna gång, och vi kommer inte att kunna besvara den förrän efteråt.
English- The WTO Millennium Round is an opportunity to manage the process of globalisation.
. (EN) WTO:s millennierunda är ett tillfälle att ta tag i globaliseringsprocessen.
EnglishA Europe committed to free trade that contributes to the success of the Doha Round.
Ett EU som är bundet till den frihandel som bidrar till Doharundans framgång.
EnglishTo round off quickly, I congratulate the rapporteur on the work he has done.
Låt mig som avslutning helt kort gratulera föredraganden till ett gott arbete.
EnglishClearly, bulk data is an issue and it is an issue that cannot be skirted round.
Helt klart är bulkdata ett problem och det är ett problem som vi inte kan bortse från.
EnglishTheir accession will mark the completion of the fifth round of enlargement.
Deras anslutning kommer att markera avslutningen på den femte utvidgningsomgången.
EnglishThis all-round view demonstrates the enormous complexity of the issue of enlargement.
Denna helhetssyn visar den oerhörda komplexiteten när det gäller utvidgningen.
EnglishEverybody round the Chamber would support the work of the humanitarian organisations.
Ledamöterna på alla sidor i kammaren stöder de humanitära organisationernas arbete.