"round about" translation into Swedish

EN

"round about" in Swedish

SV

EN round about
volume_up
{adverb}

round about
volume_up
runtom {adv.} (runt, kring)

Context sentences for "round about" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe results of the analysis should be available round about the middle of 2001.
Jag kan bekräfta att kommissionen håller på att förbereda verkställandet av denna analys.
EnglishAfter all, the development agenda is what the Doha WTO round is about.
Världshandelsorganisationens Doharunda har ju inriktats på utvecklingsagendan.
EnglishThe results of the analysis should be available round about the middle of 2001.
Resultaten av analysen skall föreligga omkring mitten av år 2001.
EnglishNo, this time round, it is about the protection of invested capital.
Nej, denna gång handlar det om att skydda investerat kapital.
EnglishHowever, the Doha Round cannot simply be about what the EU is willing to concede on agriculture.
Doharundan kan emellertid inte bara handla om vad EU är villigt att avstå från när det gäller jordbruk.
EnglishPeople round about us live in fear of being arrested, beaten and humiliated, as too often happens.
Människor runtomkring oss lever i rädsla för att bli gripna, slagna och förnedrade, vilket ofta händer.
EnglishBut I must say that I have my doubts about this round.
Men jag måste säga att jag hyser mina tvivel om denna omgång.
EnglishThe summit is a process of which the meeting at Dornbirn is just as much a part as are the events round about the summit.
Toppmötet är en process som mötet i Dornbirn ingår i, precis lika mycket som arrangemangen i samband med toppmötet.
EnglishWe had expected this round about now.
Vi hade förväntat oss det vid det här laget.
EnglishAll the other small-scale fraud which is happening round about should also be addressed, but it must not be our top priority.
Alla de andra småbedrägerierna som sker runt omkring skall vi också ta itu med, men detta bör inte få högsta prioritet.
EnglishI would like to confirm that, if the round continued to be about market access at any price, we would not achieve our objective.
Jag vill bekräfta att vi inte, om den fortsatta rundan kommer att handla om marknadstillträde till varje pris, kommer att uppnå vårt mål.
EnglishI believe that we still can and should go the extra mile to ensure the completion of a round that is truly about development.
Jag anser att vi fortfarande kan och borde göra den lilla extra ansträngningen för att se till att avsluta en runda som i sanning handlar om utveckling.
EnglishWe consider that this proposal is one that should be put on the table at the forthcoming trade talks of the Millennium Round which is about to begin in Seattle.
Förslaget borde enligt vår åsikt läggas fram vid millenniets kommande handelsförhandlingar som skall inledas i Seattle.
English   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, what the Doha round was in essence about was the need for trade to support and promote development.
   – Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Doharundan handlade egentligen om att handeln måste stödja och främja utveckling.
EnglishRound about the same time - in 1979 - Rhodesia, as it was still called, made elephants the property of whoever's land they were roaming on.
Ungefär samtidigt - 1979 - införde Rhodesia, som landet då fortfarande hette, en bestämmelse som innebar att den vars mark elefanter strövade omkring på blev ägare till elefanterna.
EnglishIt is less obvious in the case of the environment, so much so that the Commission has taken the initiative to carry out a study of the environmental impact of the round which we are about to launch.
Saken är mindre klar när det gäller miljön, och därför har kommissionen tagit initiativ till en studie om miljöeffekter i samband med den runda som snart skall inledas.
EnglishThis round is not just about competitive, large-scale agricultural exporters but about the generality of developing countries, and their interests cannot be sacrificed for the sake of speed.
Rundan handlar inte enbart om konkurrenskraftiga, storskaliga jordbruksexportörer utan om flertalet utvecklingsländer, och deras intressen kan inte offras för snabbhetens skull.