"roundabout" translation into Swedish

EN

"roundabout" in Swedish

EN roundabout
volume_up
{noun}

1. British English

roundabout (also: traffic circle)
volume_up
rondell {comm. gen.}
And just for fun, we've proposed this for a roundabout in central London, which at the moment is a complete eyesore.
Och för skojs skull så föreslog vi detta för en rondell i centrala London. som för tillfället ser helt bedrövligt ut.
Perhaps not many people here realise that there are more accidents involving motorbikes in the vicinity of roundabouts than anywhere else on motorways or roads.
Det kanske inte är så många här inne som är medvetna om att det sker fler motorcykelolyckor i närheten av rondeller än någon annanstans på motorvägar eller landsvägar.
As these commercial vehicles go round roundabouts the fuel tends to spill out and motorbikes following closely behind skid on the greasy surface that diesel leaves.
När dessa fordon i yrkestrafik framförs i rondellerna, spills bränsle ut, och motorcyklister som åker tätt bakom glider på den oljiga yta som efterlämnas av diesel.
roundabout (also: carrousel, merry-go-round, carousel)
volume_up
karusell {comm. gen.}
It's a roundabout that no-one really wants to get going, and they are all waiting for each other.
Det är en karusell som ingen verkligen sätter i gång, och alla väntar på varandra.
This is a merry-go-round invented by the company Roundabout, which pumps water as kids play.
Det här är en karusell skapad av företaget Roundabout, som pumpar vatten medans barn leker.
roundabout (also: traffic circle)

Synonyms (English) for "roundabout":

roundabout

Context sentences for "roundabout" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow it may be in a roundabout sense because we do not have a preventative foreign policy.
Nu kan det vara i indirekt mening eftersom vi inte har någon preventiv utrikespolitik.
EnglishWhat is important is to get the overall picture correct, even if we achieve this in a roundabout way.
Det viktiga är att fastställa rätten om än på krokiga vägar.
EnglishIt is a point of order in a roundabout sort of way.
(EN) Detta är på sitt sätt ett slags ordningsfråga.
EnglishWe have also expressed concern that this will, in various roundabout ways, result in a more restrictive refugee policy in our country.
Det har också framförts oro för att detta smygvägen kan leda till en restriktivare flyktingpolitik för vårt land.
EnglishIt should not, therefore, be said only that Lisbon means using the European Budget as a roundabout way of distributing more money among the people.
Därför bör man inte säga enbart att Lissabon innebär att man skall använda sig av EU:s budget som ett omständligt sätt för att fördela mer pengar bland medborgarna.
EnglishMr President, I am delighted that this is not the last time that we will have the Commissioner with us, as yesterday, in a roundabout way, we extended her contract of employment.
Vi skulle vilja veta om kommissionen har informerats om de här nya studierna och om dessa har offentliggjorts i tillräcklig utsträckning.
EnglishIt should not, therefore, be said only that Lisbon means using the European Budget as a roundabout way of distributing more money among the people.
När parlamentet godkände den nuvarande budgetplanen var vi fullständigt medvetna om att vissa kategorier var otillräckliga för att täcka de behov som vi redan kände till 1999.
EnglishIn the face of the growing poverty in Latin America, it would be cynical of us once again to miss the opportunity to incorporate brakes in the financial roundabout.
Det vore cyniskt, inför den växande fattigdomen i Latinamerika, om vi ännu en gång skulle låta tillfället gå oss förlorat att bygga in bromsar i finanskarusellen.
EnglishThe Charter should have clearly stated the right to work, and indeed the right to housing, which was also expressed in a roundabout way, affording little protection.
Vår stadga skulle tydligt ha angivit rätten till arbete, liksom för övrigt rätten till bostad, vilket också uttrycks i en kringgående och föga skyddande formulering.
EnglishIt is a pity that Europe waits for the United States, as Mr Almunia suggested, albeit in a roundabout way, because the EU should take action independently on this issue.
Det är synd att EU, som Joaquín Almunia - om än något omständligt - påpekade, väntar på Förenta staterna, eftersom EU borde vidta oberoende åtgärder i denna fråga.
EnglishHowever we deplore the roundabout way in which all too often it is proposed to bring justice and national public order into the domain of the Community.
Vi kan ändå endast beklaga att man alltför ofta, runtomkring de här dokumenten, föreslår att området för rättvisa och staternas inre allmänna ordning skall överföras till gemenskapsnivå.
EnglishIt is in fact asking, in a roundabout way, whether a supposedly integrated economy should be matched in the near future by an integrated system of social security.
Kommissionen frågar i praktiken på ett förtäckt sätt om man, i en ekonomi som sägs vara integrerad, i morgon måste få sociala system som också är integrerade att överensstämma.
EnglishIt ratifies your initiatives, it begs the Central Bank in a roundabout manner to loosen ever so slightly the stranglehold of the Maastricht criteria, but it does not decide a thing.
Era initiativ ratificeras, Europeiska centralbanken ombes i förtäckta ordalag att lossa en aning på järngreppet om Maastrichtkriterierna, men ingenting beslutas.
EnglishIn the intervening period we have observed that other countries of the European Union, by going their separate ways, have in a rather roundabout way put the Single European Act into effect.
Under tiden har vi sett att andra länder i Europeiska unionen, genom att gå skilda vägar, på ett ganska kringgående sätt satt Europeiska enhetsakten i verket.
EnglishAs a result, we have the classic roundabout scenario already seen in Estonia, in which the Community subsidised butter exports, which were then imported free from customs duties.
Resultatet blir den klassiska rundgången som i fallet med Estland redan har inträffat, då gemenskapen gav exportbidrag för smör och sedan importerade det tullfritt igen.
EnglishMr President, I am delighted that this is not the last time that we will have the Commissioner with us, as yesterday, in a roundabout way, we extended her contract of employment.
   . – Herr talman! Det gläder mig att det inte var sista gången som vi fick se kommissionären här, eftersom vi i går indirekt förlängde hennes anställningskontrakt.
EnglishYou made it to the Berlaymont building, Mr President, but I have the impression that, whenever you arrive at the Schuman roundabout, you are no longer sure which exit to take.
Ni lyckades ta er till Berlaymont-byggnaden, herr ordförande, men jag har ett intryck av att ni varje gång ni anländer till Schuman-rondellen inte längre vet vilken avfart ni skall välja.