EN

run {noun}

volume_up
1. general
run (also: alley, course, duct, gait)
volume_up
gång {comm. gen.}
Why do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?
Varför låter vi i parlamentet rådet omringa oss gånggång?
Now the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
Nu måste det vanliga lagstiftningsförfarandet ha sin gång under de kommande månaderna.
Every time the media gets a look at him, they run to me.
Varje gång som media får syn på honom, så kommer de till mig.
Every household needs electricity and no one can run the risk of its non-availability.
Varje hushåll behöver elektricitet, och ingen får löpa risken att inte ha tillgång till den.
In the long run, this access to information should be similar to the access that exists to information from the European Central Bank.
På sikt bör denna tillgång till information vara likartad med tillgången på information från centralbanken.
If you intend to run business activities in Sweden, you may be able to access translations of other laws.
Om du tänker bedriva affärsverksamhet i Sverige kan du få tillgång till översättningar av andra lagar.
run (also: distance, passage, path, road)
volume_up
väg {comm. gen.}
That is precisely the right way of going about matters, and I am therefore very pleased that we have got the directive up and running in this way.
Det är exakt rätt väg, och därför gläder det mig att vi har utformat direktivet på så vis.
And so I ran out, and that was the dance lesson.
Så jag rusade i väg till danslektionen.
Herr Kinnock, vår tid rinner i väg.
Today Jacques Chirac is going to China and in the run-up to that visit he spoke of a global partnership with China.
Jacques Chirac beger sig idag till Kina och talade strax före sin resa om ett globalt partnerskap med Kina.
Air transport is the most commonly used method of long distance travel, yet the emissions from aviation run counter to the global objective of reducing emissions.
. – Flygtransport är det vanligaste sättet att resa över långa avstånd, men trots det motverkar utsläppen från luftfarten det globala målet att sänka utsläppen.
Thank you for your suggestion, but I would like to add that we should go there unarmed, otherwise we would run the risk of becoming involved in the conflict ourselves.
Tack för förslaget, men låt mig tillägga att vi i så fall måste resa dit obeväpnade, annars löper även vi risken att bli indragna i konflikten.
run (also: mark, point, punch line)
My point is this: In the long run, some news stories are more important than others.
Min poäng är detta: I det långa loppet är vissa nyheter viktigare än andra.
Here goes Stacy Peralta on his final scoring run.
Nu åker Stacy Peralta, med sin sista poäng givande rond.
However, I can say that we - and we did have to reach a compromise, let us be clear about that - were able to score a home run on most of the points.
Jag kan dock säga att vi - och vi var tvungna att nå en kompromiss, låt oss vara klara över det - kunde plocka hem poäng på de flesta punkterna.
It is absurd to claim that US peacekeepers would run the gauntlet of anti-American prejudice.
Det är absurt att hävda att amerikanska fredsstyrkor skulle löpa gatlopp till följd av antiamerikanska fördomar.
Our debate today is particularly topical in the run-up to the major UN General Assembly debate on the millennium development goals.
Sjukdomsökningen är en följd av den dramatiska ekonomiska och sociala situation som människorna i utvecklingsländerna lever i.
I regret that both reports run the risk of not being taken seriously due to unrealistic goals.
Jag tycker att det är synd att betänkandena till följd av för stora ambitioner löper risken att inte bli tagna på allvar.
run (also: age, cycle, interlude, patch)
Am I wrong in thinking that this five-year period simply continues to run?
Det är inte godtagbart för oss att sakna revisionsförklaring för en period på två eller tre år.
In the normal run of business it would be that kind of period of four, five or maybe six weeks and I hope that is helpful.
I normala fall skulle det handla om en period av fyra, fem eller kanske sex veckor, och jag hoppas att det kan vara till någon hjälp.
Mr President, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community was signed in 1952, and was to run for fifty years.
Avtalet om Europeiska stål- och kolgemenskapen (EKSG) ingicks år 1952 för en period på femtio år.
We shall vote against any amendments which run counter to these considerations.
Vi kommer att rösta emot alla ändringsförslag som går i motsatt riktning i förhållande till detta.
Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
Trots att vi vill undvika lidande, verkar det som vi springer rakt i dess riktning.
Large-scale patient mobility should be unnecessary if a Member State discharges its responsibilities with a well-run, efficient health service.
Låt oss gå i den riktning som John Bowis ’ betänkande leder oss i, och arbeta med denna målsättning för ögonen.
run (also: drive, fare, driving)
Car lighting is subject to E-rule 48, which currently allows motorists to drive with daytime running lights on but without illuminated rear lights.
För kopplingar av billjus tillämpas E‑regeln 48, som nu tillåter körning med varselljus utan att bilens bakljus är tända.
Android has no mechanism for granting permissions dynamically (at run-time) because it complicates the user experience to the detriment of security.
Android har ingen funktion för att bevilja behörighet dynamiskt (under körning) eftersom det försvårar användarupplevelsen och försämrar säkerheten.
Out of eight runs, only two succeeded in this year’s competition for maze-running robots.
Bara två av åtta körningar lyckades i årets tävling för labyrintrobotar.
My point is this: In the long run, some news stories are more important than others.
Min poäng är detta: I det långa loppet är vissa nyheter viktigare än andra.
My question is: How many of those stories are actually going to matter in the long run?
Min fråga är: hur många av de berättelserna kommer faktiskt att ha betydelse i det långa loppet?
The benefit to the whole and the individual will become one in the long run.
Helhetens och individens intresse förenas i det långa loppet.
run (also: expedition, round, spree, turn)
volume_up
runda {comm. gen.}
And I went on a run that I know so well.
Och jag sprang en runda jag kände till så väl.
Ta en runda på den här, är du snäll?
In Baden-Württemberg alone the accumulation of storm wood runs to about 25 million solid cubic metres.
Bara i Baden-Württemberg uppgår omfattningen av stormskadat trä till i runda tal 25 miljoner kubikmeter virke.
run (also: course, line, rank, row)
The cost of just one week's operations is enough to run six thousand schools.
Kostnaden för endast en veckas operationer skulle räcka för att driva 6 000 skolor.
Although things are by no means perfect now, we should not run the framework programme down.
Även om saker och ting är långt ifrån perfekta nu ska vi inte racka ner på ramprogrammet.
This option creates an upwards running series in the cell range of the column using the defined increment to the end value.
Här skapar du inom det markerade cellområdet uppåt i kolumnen en serie med angivet inkrement fram till maxvärdet.
To that end, we will organise a series of debates in all relevant Council meetings in the run-up to the March European Council.
I detta syfte kommer vi att anordna en serie diskussioner vid alla relevanta rådssammanträden under upptakten till Europeiska rådets möte i mars.
This particular issue - the issue of a transit agreement with Switzerland - has involved a long-running series of negotiations.
Detta specifika fall - frågan om ett transitavtal med Schweiz - har vairt föremål för en serie överläggningar under lång tid.
And I went on a run that I know so well.
Och jag sprang en runda jag kände till så väl.
And so I got off that rock, and, oh my God, did I run home.
Så jag kom bort från stenen och, gode Gud, sprang jag hem?
I had to run back here and flush it out.
Jag sprang hem för att skölja det.
But the discussion ought in fact to focus on whether there is going to be chaos or whether things will run smoothly.
Diskussionen borde emellertid gälla kaos eller välordnat förlopp.
This menu contains commands for optimizing how a presentation is run.
I den här menyn har du många olika möjligheter att utforma presentationens förlopp på ett optimalt sätt.
These inconsistencies must be remedied immediately to ensure the smooth running and completion of the discharge procedure.
Dessa oförenligheter måste genast hävas, för att garantera ett korrekt förlopp och en avslutning på förfarandet beträffande ansvarsfrihet.
run (also: batch, dose, kit, nest)
volume_up
sats {comm. gen.}
Kanske jag satsar på politiken.
If we do not act early enough, we will have to fall back on even more polluting fuel types when we run out of pure oil and gas, resulting in even more serious environmental damage.
Med detta menar jag inte bara en lägsta utan även en högsta sats, med andra ord en lägsta och högsta gräns inom vilken medlemsstaterna bör röra sig.
Obviously this Slovak government did not seek consensus but attempted - probably in the run-up to pending national elections - to achieve the objective of polarizing opinion.
Den slovakiska ledningen har uppenbarligen inte satsat på konsensus, utan försöker - uppenbarligen inför de förestående nationella valbesluten - att komma till målet med polarisering.
run (also: circuit)
volume_up
rutt {comm. gen.}
run (also: reach, tension)
Gazprom has not given any consideration to an alternative route running through politically and economically stable countries that all belong to NATO or to the Union.
Gazprom har inte övervägt en alternativ sträckning genom politiskt och ekonomiskt stabila länder som alla tillhör Nato eller EU.
run (also: enclosure, fence, fold, corral)
run (also: double)
run
2. music
run
It's only in our lifetime that running has become associated with fear and pain.
Det är bara under vår livstid som löpning har blivit sammankopplat med rädsla och smärta.
Curious thing about running and running injuries is that the running injury is new to our time.
Det fascinerande med löpning och löparskador är att löparskador är en modern företeelse.
Running -- it's basically just right, left, right, left -- yeah?
Löpning: det är i grund och botten bara höger, vänster, höger, vänster.
3. geology
run (also: rill, runnel, streamlet)
volume_up
bäck {comm. gen.}
run (also: rill, rivulet, streamlet)

Context sentences for "run" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Jag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Vi arbetar hårt för att föra fram EU:s budskap i kampanjen inför valet i oktober.
EnglishMr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
Mina herrar ordförande! I det långa loppet kan man inte ge ut mer än man får in.
EnglishWe are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
Vi ser också, att fler och fler utrangerade flygplan nu har kommit upp i luften.
EnglishToday's debate is particularly relevant in the context of the run-up to Christmas.
skriftlig. - (PL) Dagens debatt är särskilt relevant eftersom det snart är jul.
EnglishHowever, we see no reason for the EU to run up its flag on a naval operation.
Men vi ser ingen anledning till att en maritim operation ska ske under EU-flagg.
EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Vi kan inte acceptera att länderna skuldsätter sig utan några begränsningar.
EnglishThe only things that count, in the long run, are the market and free competition.
När allt kommer omkring är det bara marknaden och den fria konkurrensen som räknas.
EnglishAt the moment it is very much slower, at least at this stage - city-run cars.
För tillfället är de mycket långsammare, åtminstone i det här skedet - stadsbilar.
EnglishThe title of the article speaks for itself: 'Third run-up to a referendum in Cuba'.
Artikelrubriken talar för sig själv: ”Tredje upptakten för folkomröstning i Kuba”.
EnglishIt is a fact that the European union plays an exemplary role in the run up to Kyoto.
Det är så att Europeiska unionen har en roll som förebild i ansatsen mot Kyoto.
EnglishThis means that the Americans also run the greatest risks of making huge blunders.
Det innebär att amerikanerna också löper den största risken för allvarliga felsteg.
EnglishWhen I run it through my lab, this heat-mapping shows everything is intelligible.
När jag går igenom det i mitt lab den här röda skalan visar allt som är obegripligt.
English   Mr President, this shows us that science and research last in the long run.
   – Herr talman! Detta visar att vetenskap och forskning håller i det långa loppet.
EnglishWe cannot always wait until the last minute, run out of time, and put it off.
Vi kan inte alltid vänta till sista minuten och få brist på tid och skjuta upp det.
EnglishYou will have noticed that my three minutes' speaking time as rapporteur has run out.
Ni kanske har märkt att tiden för föredraganden har gått ut. Det var tre minuter.
EnglishMy holes are far enough apart you could run a regiment through and never see it!
Mina hål är så långt från varandra att ett regemente kan passera obemärkt.
EnglishSuch transitional arrangements run counter to the philosophy behind a common salary.
Sådana övergångsbestämmelser skulle motverka hela tanken med gemensamt arvode.
EnglishThe new technologies could change our whole culture and the way we run our lives.
De nya teknologierna kan komma att förändra hela vår kultur och det sätt vi lever på.
EnglishI congratulate the Commission on the way it was run: credit where credit is due.
Jag gratulerar kommissionen till hur man skötte det: Ära den som äras bör.
Other dictionary words