EN sack
volume_up
{noun}

1. general

sack
volume_up
avsked {n} [coll.]
If the management of a private firm had committed such major blunders, then I am almost certain that the owners would have given them the sack.
Om ledningen i ett privat företag hade gjort sådana tabbar, är jag rätt säker på att ägarna hade avskedat dem.
When will sacked chief accountant Marta Andreasen have her dismissal notice exchanged for a medal in recognition of her services?
När kommer den sparkade chefsrevisorn Marta Andreasen att få sitt meddelande om avsked utbytt mot en medalj som ett erkännande av hennes tjänster?
In good times they are sought after, only to be sacked when times are hard.
När det är goda tider lockas de till jobben och i dåliga tider avskedas de.
sack
volume_up
säng {comm. gen.} [coll.]
And obviously, Nadia won't expect you to hop in the sack.
Då räknar ju inte Nadia med att ni två hoppar i säng.
So this girl, she's good in the sack, huh?
Hon är alltså bra i sängen?
volume_up
plundring {comm. gen.}
If an apology needs to be made about Western Europe's behaviour in the Crusades, it should relate not to the conquest of Jerusalem, but to the sacking of Constantinople by Frankish knights.
Om en ursäkt behöver göras för Västeuropas beteende under korstågen, bör den inte handla om erövringen av Jerusalem, utan om de franska korsriddarnas plundring av Konstantinopel.
sack
volume_up
härjning {comm. gen.}
sack
volume_up
slaf {comm. gen.}

2. American English

sack (also: bag, sac)
volume_up
säck {comm. gen.}
Once again they are fighting like rats in a sack, as we say in the UK, over Europe.
Än en gång slåss de som råttor i en säck, som talesättet lyder i Storbritannien, om Europa.
A sack to haul the dirt, another dollar.
En säck för att släpa jorden, en till dollar.
Jag kände mig som en säck gödsel.
sack (also: bag)
volume_up
påse {comm. gen.}
sack
volume_up
kasse {comm. gen.}
sack
volume_up
plastkasse {comm. gen.}
sack (also: cape)
volume_up
cape {comm. gen.}
sack (also: cloak)
volume_up
slängkappa {comm. gen.}
sack (also: blazer)
volume_up
blazer {comm. gen.}
sack

Context sentences for "sack" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInstead of creating jobs every year large firms actually sack hundreds of workers.
De stora företagen avskedar varje år hundratals arbetare i stället för att skapa några nya arbeten.
EnglishSack the next person who lies, instead of sacking whistleblowers.
Börja på nytt med öppenhet, demokrati och närhet till folket.
EnglishThe former Commission, which was primarily responsible for the 1999 Budget, was indeed given the sack.
Den tidigare kommissionen som i första hand var ansvarig för budgeten 1999 har ju fått sparken.
EnglishIn the 1950s, it was still common practice in my country to sack women when they married.
På 1950-talet var fortfarande det normala förfarandet i mitt land att kvinnor förlorade sina arbeten då de gifte sig.
EnglishIf he does not, then he is a candidate for the sack.
Om han inte lär sig det är spelet snart över för hans del.
EnglishBoth have to be able to rely on what is inside the pack of meat, or the sack of feed, being what it says on the outside.
Båda måste kunna lita på att både köttförpackningen och säcken med djurfoder innehåller det som står i märkningen.
EnglishHowever, when it comes to payments to the European Union budget, the sack is then firmly drawn shut and very little is given out.
Men när det gäller att betala till Europeiska unionens budget knyter man ihop penningpåsen och ger mycket lite.
EnglishWe extort, we pilfer, we filch and sack.
EnglishSo this girl, she's good in the sack, huh?
EnglishYou got anywhere to sack out for a while?
EnglishIf the management of a private firm had committed such major blunders, then I am almost certain that the owners would have given them the sack.
Om ledningen i ett privat företag hade gjort sådana tabbar, är jag rätt säker på att ägarna hade avskedat dem.
EnglishI think I'm going to hit the sack too.
EnglishShe thus dissolved the parliament and recalled the Ministers for Defence, the Interior and Information in order to sack them.
Hon upplöste alltså parlamentet, återkallade försvarsministern, inrikesministern och kommunikationsministern, för att kunna ge dem sparken.
EnglishI guess I'll hit the sack.
English" I think I tore my sack "?
Englishto sack out
EnglishShe thus dissolved the parliament and recalled the Ministers for Defence, the Interior and Information in order to sack them.
I dag har parlamentet återupptagit sin verksamhet och presidenten förhandlar med sin premiärminister, och det är därför som jag anser att vi måste gripa detta tillfälle i flykten.
EnglishAt one hundred miles away from the source of the sound, the noise can still cause shearing of the tissues in the air sack behind whales' and dolphins brains.
På 160 kilometers avstånd från ljudkällan kan bullret fortfarande orsaka att vävnaderna i luftsäckarna bakom valars och delfiners hjärnor klipps av.
EnglishLast week, a pilot with the company FlyAir took a defective aircraft back to Paris-Orly airport, but, instead of giving him credit for this, the airline gave him the sack.
De förslag ni nu lägger fram skulle ha behandlats när kommissionen tog med ett stort antal punkter, varav många förkastades, ofta av medlemsstaterna.