"to say" translation into Swedish

EN

"to say" in Swedish

EN to say
volume_up
[said|said] {verb}

1. general

to say (also: to mention, to talk, to tell)
To say nothing of the ambiguity where nuclear energy is concerned ...
För att inte tala om tvetydigheten när det gäller kärnkraftsenergi...
Nor should nations with which we are not on friendly terms, needless to say!
För att inte tala om andra nationer, som vi inte har vänskapliga relationer med!
The city has refused to say how much extra money was generated in this way.
Myndigheterna har vägrat att tala om hur mycket extrapengar detta har genererat.
I like to say, somewhat poetically, that Europe is the homeland of our homelands.
Lite poetiskt brukar jag uttrycka det som att Europa är våra fosterländers fosterland.
I would like to say clearly that the Foundation is doing good work.
Jag vill klart uttrycka att stiftelsen gör ett gott arbete.
Now is not the time to say anything other than words of sympathy to their families.
Nu kan vi bara uttrycka vår sympati till deras familjer.
Can the Commission say how much European funding has been allocated for this work?
Kan kommissionen uppge hur mycket EU-medel som har avsatts för dessa arbeten?
Could you say whether you would narrow that interpretation in future?
Kan ni uppge om ni kommer att tillämpa en snävare tolkning i framtiden?
Kommissionen uppmanas därför att uppge följande: 
to say

2. "speak words"

I shall say what I wish to say, and you may say what you wish to say.
Jag tänker säga det jag önskar säga, och ni kan säga det ni önskar säga.
It is very difficult to say all you want to say or do all you want to do.
Det är mycket svårt att säga allt man vill säga eller göra allt det man vill göra.
I would say yes, Iran – that is to say the population of Iran – should decide for itself.
Jag skulle säga ja, Iran – det vill säga Irans befolkning – bör fatta sina egna beslut.

3. "indicate"

We came up with a ten-point programme to say how that could be done.
Vi lade fram ett tiopunktsprogram för att visa hur detta kunde åstadkommas.
Madam President, I simply say this to illustrate the legal complexity of the affair.
Detta säger jag, fru talman, bara för att visa hur komplicerad frågan är i rättsligt avseende.
And then I can say, "Well, just show me the stuff that affects heart health."
Och sen kan jag säga "ja, visa mig bara det som påverkar hjärtat."

Context sentences for "to say" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishI would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Jag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
EnglishI specifically say 'discuss', because I do not have all the answers yet either.
Jag säger specifikt ”diskutera”, eftersom jag inte heller ännu har alla svaren.
EnglishLet me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
EnglishThe phenomenon we call globalisation is re-shaping our world view, as you say.
Den företeelse vi kallar globalisering ändrar, som ni säger, vår syn på världen.
EnglishCommissioner, I regret to say that I will vote against this directive tomorrow.
Herr kommissionsledamot! Jag kommer tyvärr att rösta mot detta direktiv i morgon.
EnglishFinally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
Slutligen kan jag konstatera att mer behöver göras för att bekämpa bedrägerier.
EnglishTo them I say: in your campaign against murder, we will always be by your side.
Till dem säger jag: i er kampanj mot mord kommer vi alltid att stå vid er sida.
EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sedan lägger vi fram hela fördraget för folket och säger: vad anser ni om det?
EnglishThe 'Say NO to Violence against Women' campaign (written declaration): see Minutes
Kampanjen ”Säg NEJ till våld mot kvinnor” (skriftlig förklaring): se protokollet
English(LT) Once again thank you for your comprehensive and, I would say, hopeful reply.
(LT) Tack ännu en gång för ert uttömmande och, vill jag påstå, hoppfulla, svar!
EnglishOn behalf of my Group, I would say that this question was somewhat superfluous.
Jag tycker alltså, å min partigrupps vägnar, att den här frågan var litet onödig.
EnglishSome might say that they should not have done, but that is the way things are.
Somliga kanske säger att de inte borde ha inkluderats, men så är det nu en gång.
EnglishOthers say that the report has its basis in the Charter of Fundamental Rights.
Andra säger att betänkandet bygger på stadgan om de grundläggande rättigheterna.
EnglishI enjoyed working with him and it is a pity that he is not here to hear me say so.
Det var angenämt att samarbeta med honom, och det är synd att det inte blir han.
EnglishI would like to say once again that the Auto-Oil programme was the breakthrough.
Jag vill än en gång upprepa att fordons- och oljeprogrammet utgjorde genombrottet.
EnglishWhen I say ‘ we’, I mean all of us – the Commission, Parliament and the Council.
När jag säger ” vi ” menar jag oss alla – kommissionen, parlamentet och rådet.
EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’ s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishOn Category 5 the text is quite explicit and I do not have to say anything on it.
Rörande kategori 5 är texten helt tydlig och jag har inga kommentarer till den.
EnglishI say this as someone who comes from the Alps, where forests are very important.
Det säger jag, som kommer från att alpint område, där skogen är mycket viktig.