EN score
volume_up
{noun}

1. general

score (also: attitude, capacity, case, degree)
volume_up
ställning {comm. gen.}
It is therefore useful to indicate the Council’ s position on this score.
Rådet har inte tagit ställning för 1 procentsmetoden, det måste stå helt klart.
The score closing with Carter on top, 26- 14.
Ställningen är jämnare, men Carter leder med 26- 1 4.
Ställningen är för tillfället 2-0.
score (also: cause, excuse, ground, matter)
volume_up
anledning {comm. gen.}
There is absolutely no need for concern on that score.
Det finns absolut ingen anledning till oro på den punkten.
Therefore, on that score, I suppose I should say: let us have more of them!
Jag antar att jag därför av den anledningen borde säga: låt oss få fler sådana!
This is why we are pleased with the Commission's conclusions on this score.
Det är anledningen till att vi också är nöjda med kommissionens slutsatser på den här punkten.
score (also: account, causation, cause, ground)
volume_up
orsak {comm. gen.}
score
volume_up
skuld {comm. gen.} [fig.]
Anyone who would like to study this more in-depth should come and have a look at what has happened in the Netherlands and Belgium on this score, where neither country is particularly blameless.
Alla som vill studera detta mer ingående kan komma och bevittna vad som har hänt på detta område i Nederländerna och i Belgien, där inget av länderna saknar skuld.
score (also: account, bill, check, count)
volume_up
räkning {comm. gen.}
score (also: badge, brand, dent, device)
score (also: cut, groove, notch, score mark)
volume_up
skåra {comm. gen.}
score
volume_up
filmmusik {comm. gen.}
score
score
score
volume_up
något otalt {noun} [ex.]
score
volume_up
poängsiffra {comm. gen.}

2. music

score
volume_up
partitur {comm. gen.}
They opened their scores, the conductor gave the downbeat, and boom, they launched into the Kyrie from the "Requiem" by Mozart.
Dom öppnade sina partitur, dirigenten slog in, och, pang, fyrade de av Kyriesatsen från Mozarts "Requiem".
They need instruments, they need scores, they need people who choose their repertoire, and they need a conductor.
De behöver instrument, de behöver partitur, de behöver människor som väljer deras repertoar och de behöver en dirigent.

3. measurement units: "twenty"

score

Context sentences for "score" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI should like to ask you to consult with Mr Michel very carefully on this score.
Jag skulle vilja be er att rådgöra mycket ordentligt med Louis Michel på denna punkt.
EnglishOn that score, I have developed the Commission proposal in a little more detail.
På den punkten har jag utarbetat kommissionens förslag litet mer i detalj.
EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Jag stöder verkligen alla åtgärder som kommissionen vidtar på den punkten.
EnglishTherefore, on that score, I suppose I should say: let us have more of them!
Jag antar att jag därför av den anledningen borde säga: låt oss få fler sådana!
EnglishI have to say that the discussion on this score was sometimes a little alienating.
Jag måste säga att diskussionen om detta ibland har varit något alienerande.
EnglishI hope the Commission will deliver some sound results on that score this year.
I det avseendet hoppas jag att kommissionen i år skall uppnå goda resultat.
EnglishThis is the first time that a motion of censure has obtained such a high score.
Det är första gången som ett misstroendevotum ger ett sådant röstresultat.
EnglishUnfortunately the IGC has not made any convincing proposals on this score.
Tyvärr har regeringskonferensen inte föreslagit något övertygande i den frågan.
EnglishI should like to ask you to consult with Mr Michel very carefully on this score.
Den femte är vatten: vatteninitiativet som skyddar en hållbar utveckling.
EnglishOn that score the Treaty of Amsterdam represents progress worthy of acclaim.
I detta avseende är Amsterdamfördraget en framgång, som måste anses vara av stor vikt.
EnglishThat would include those Member States that have a very poor score in this area.
Det finns också medlemsstater som för närvarande inte gör så bra ifrån sig på den punkten.
EnglishThe big question to the Commission is: what has it since done on this score?
Den stora frågan till kommissionen är: vad har den gjort på den här punkten sedan dess?
EnglishEnlargement will hopefully bring with it some common sense on this score.
Utvidgningen kommer förhoppningsvis att leda till klarsynt besinning på den punkten.
EnglishProducers must be encouraged to use eco designs, I agree on that score too.
Producenter måste stimuleras till miljövänlig utformning, det håller jag också med om.
EnglishI should like the Council and Commission to take action on this score.
Jag skulle vilja att rådet och kommissionen vidtog åtgärder på den här punkten.
EnglishIn such a contest, both teams are always liable to score an own goal.
I en sådan tävling är det alltid troligt att båda lagen kommer att göra självmål.
EnglishThis has resulted in a very broad consensus, and I should like to thank her on this score.
Detta har resulterat i mycket bred samsyn, och jag vill tacka henne på den punkten.
EnglishAnd I want to score a point here, because my husband is in the room over there.
Och jag vill ta hem en poäng här, för min man är i rummet där borta.
EnglishIn the light of this, there is a great need for reform on this score.
Därför är det absolut nödvändigt att genomföra stora reformer på den punkten.
EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Det slutliga ansvaret vilar i första hand på Etiopien och Eritrea.