EN scratch
volume_up
{noun}

scratch
volume_up
repa {comm. gen.}
Jag vill inte repa lacken.
Ditt hölster repar lacken.
scratch (also: graze)
volume_up
skråma {comm. gen.}
It would be like comparing a scratch to terminal cancer; however, an incident such as this is never a minor matter.
Det skulle vara som att jämföra en skråma med obotlig cancer. Men en sådan här incident är aldrig obetydlig.
Lugna dig, det är en skråma.
scratch (also: rip, tear)
volume_up
rispa {comm. gen.}
scratch
scratch
scratch (also: base)
volume_up
startlinje {comm. gen.}
scratch
volume_up
klösning {comm. gen.}
scratch

Context sentences for "scratch" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis was very relevant in those days, for we had to start more or less from scratch.
Då var det mycket relevant eftersom vi var tvungna att börja ungefär vid noll.
EnglishI would rather more crudely call it: 'I will scratch your back if you scratch mine'.
Jag skulle hellre uttrycka mig lite grövre: ”Hjälper du mig så ska jag hjälpa dig.”
EnglishOn the contrary, they got straight to work, ready to start again from scratch.
I stället gick de direkt tillbaka till arbetet, redo att börja om igen från ingenting.
EnglishThere is much information already in the market; we are not starting from scratch.
Det finns redan mycket uppgifter på marknaden; vi startar inte från noll.
EnglishWe have grounds for saying that we should work out the procedure from scratch.
Vi har goda skäl att anse att vi bör ta oss an förfarandet från grunden.
EnglishI take the view that this will prove to be the scratch test for the new system of finance.
Jag tror att detta kommer att bli prövostenen för det nya finansieringssystemet.
EnglishThe ball is now in Parliament's court, and Parliament does not have to start from scratch.
Bollen ligger nu hos parlamentet och parlamentet behöver inte börja från noll.
EnglishFourthly, in this proximity policy, the European Union is not starting from scratch.
För det fjärde: i denna grannskapspolitik utgår inte unionen från noll.
EnglishIt is not therefore a case of voters generally believing women not to be up to scratch.
Därför stämmer det inte att väljare överlag skulle anse att kvinnor inte håller måttet.
EnglishWe are all well aware of the 'you scratch my back, and I will scratch yours' attitude.
Vi känner alla väl till attityden ”hjälper du mig så hjälper jag dig”.
EnglishThis is where Europe, and also the Member States, fail to come up to scratch.
Här räcker inte Europa till, och inte heller medlemsstaterna.
EnglishWhat we need to do, Mr President, is to start again from scratch.
Beslutet har emellertid fattats och, som man säger där jag kommer ifrån,!
EnglishSome progress has been achieved, and we are not starting from scratch now.
Det har gjorts en del framsteg, och vi börjar inte från noll nu.
EnglishLittle anonymous donation from a guy who makes a little more scratch than you.
En liten anonym donation från en som tjänar lite mer än du.
EnglishIt is a crisis, but we are certainly not starting from scratch, and much has already been achieved.
Det rör sig om en kris, men utgångsläget är inte noll utan mycket har redan uppnåtts.
EnglishFor a robot on the other hand, vision is a complex process that needs to be designed from scratch.
För en robot är däremot seendet en komplex process som behöver byggas upp från grunden.
EnglishFortunately the European Union does not have to create the Baltic Sea programme of measures from scratch.
Lyckligtvis måste EU inte utarbeta åtgärdsprogrammet för Östersjön från början.
EnglishMr President, I am sorry but the fact is that technology is not always up to scratch here.
   . – Herr talman! Jag är ledsen, men faktum är att tekniken inte alltid håller måttet här.
EnglishThis new approach is certainly to be welcomed, but we must not start again from scratch.
Naturligtvis bör denna nya syn välkomnas, men det innebär inte att vi måste börja om från noll igen.
EnglishIf we had been starting from scratch, we could have discussed them all.
Om vi hade börjat från början så hade vi diskuterat dem alla.