EN

to sell [sold|sold] {verb}

volume_up
We are the people who buy and sell almost all the things they want to buy and sell.
Det är vi som köper och säljer nästan alla de produkter som de vill köpa och sälja.
And if I need you to sell your car to help me, you will sell your goddamn car!
Och om du behöver sälja din bil för att hjälpa mig, så gör du fan i mig det!
But no fishmonger on Earth can sell you a certified organic wild-caught fish.
Men ingen fiskhandlare i världen kan sälja en kravmärkt fisk från det vilda.
Everyone who wants to sell a product wants free trade in goods.
För alla de som gärna vill sälja sina produkter vill ha en fri varuhandel.
They can then safely continue to sell to us without having a sword of Damocles hanging over them.
Då kan de tryggt fortsätta att sälja till oss utan att ha ett damoklessvärd hängande över sig.
All they want is the opportunity to sell.
Allt de vill ha är möjlighet att sälja.
Let us go out and sell good-quality European beef to the consumer.
Låt oss ut och sälja högkvalitativt europeiskt nötkött till konsumenterna.
You have a job to do: go out and sell it and give Member States every assistance you can to sell it.
Ni har ett arbete att utföra: att ut och sälja det och ge medlemsstaterna all hjälp som ni kan bistå med för att sälja det.
Any oil industry which cannot sell its products except at the cost of the pollution of the natural world deserves to go bust.
En sådan oljeindustri må i konkurs som inte kan sälja sina produkter med mindre än till priset av naturförstöringen.
to sell (also: to go)
Shops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.
Otjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.
It is estimated that 650 000 Korean cars would sell in Europe per annum.
Det beräknas att 650 000 sydkoreanska bilar skulle kunna säljas i EU årligen.
Not one gramme can sell on a competitive market without EU subsidies.
Inte ett gram kan säljas på den fria marknaden utan stöd från EU.
Others are being sold, so I agree with those who say we must not shift the whole responsibility onto the developing world.
Andra säljs, så jag håller med dem som säger att vi inte får föra över hela ansvaret på utvecklingsländerna.
As you said, these companies can barely, if at all, pass the increase on to the selling price of fish, given the specific nature of this market.
Som ni sade kan dessa företag nätt och jämt, eller inte alls, föra ökningen vidare till försäljningspriset på fisk, pga. denna marknads speciella karaktär.
It is strange because the internal market has been such a success story for Europe, a vision that we managed to sell effectively to our citizens in the run-up to 1992.
Det är underligt, eftersom den inre marknaden har varit så framgångsrik för Europa, en vision som vi lyckades föra ut på ett effektivt sätt till våra medborgare i början av 1992.
to sell
. - (DE) Trying to sell women's quotas as a milestone is simply populism.
Att försöka sälja in könskvotering som en milstolpe är inget annat än populism.
(SV) The EU's communication policy must not be an attempt to sell a United States of Europe to the citizens.
EU:s kommunikationspolitik får inte handla om att försöka sälja in ett Europas Förenta Stater hos medborgarna.
We expect the Council to make the difficult compromises needed in good faith and then go back to sell those compromises at home.
Vi förväntar oss att rådet skall göra de svåra kompromisser som behövs i god tro, och sedan gå tillbaka för att sälja in dessa kompromisser i medlemsstaterna.
In future, dealers will be able to sell several makes.
I framtiden kommer återförsäljaren att kunna handla med flera märken.
I also believe that, once the licences have expired, these rights should be retained by the companies, which can then sell, rent or otherwise trade them.
Jag tror också att företagen, när licenserna har löpt ut, kommer att behålla dessa rättigheter som de kan sälja, hyra ut eller handla med.
At long last, consumers will no longer be able to be sold genetically manipulated food under false pretences.
Nu går det inte längre att lura på konsumenterna genmanipulerade livsmedel.
This is then sold to us under the Lisbon banner by saying that we no longer can or must take anything growth-intensive into account in the procedure from now on.
Detta försöker man sedan lura på oss inom ramen för Lissabonstrategin genom att säga att vi inte längre kan eller måste väga in tillväxtintensiva faktorer i förfarandet från och med nu.
This makes it difficult for farmers in poor developing countries to sell their products on the European market.
Denna gör det svårt för jordbrukare i fattiga utvecklingsländer att avyttra sina produkter på den europeiska marknaden.
First, does he agree with me that we have got to sell enlargement to, in particular, the people of the European Union?
För det första, håller han med mig om att vi måste skapa intresse för utvidgningen hos framför allt Europeiska unionens folk?

Synonyms (English) for "sell":

sell

Context sentences for "to sell" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English Does the Council consider it reasonable to use taxpayers’ money to sell tulips?
 Anser rådet att det är rimligt att använda skattemedel för att sälja tulpaner?
EnglishThere is also a proposal to force supermarkets to sell vaccinated meat in future.
Förslaget är också att förplikta snabbköp att i framtiden sälja vaccinerat kött.
EnglishShops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.
Otjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.
EnglishUnder no circumstances should EU Member States be allowed to sell arms to China.
EU:s medlemsstater bör under inga förhållanden tillåtas sälja vapen till Kina.
EnglishWe must not sell off our seafarers’ diplomas and qualifications on the cheap.
Vi får inte sälja ut våra sjömäns examensbevis och kvalifikationer för billigt.
EnglishIf that is the case, then it is impossible to sell membership to our citizens.
Om det ändå gör det så går det inte att sälja ett medlemskap till våra medborgare.
English. - (DE) Trying to sell women's quotas as a milestone is simply populism.
Att försöka sälja in könskvotering som en milstolpe är inget annat än populism.
EnglishTheir decision to sell the quotas is based on illness, infirmity or old age.
Deras beslut att sälja kvoterna grundar sig på sjukdom, krämpor eller ålderdom.
English. ~~~ You sell it at a supermarket.
Man samlar upp det, lägger det i kartonger, och säljer det i en livsmedelsaffär.
EnglishWe must take action against all countries that manufacture, sell or use them.
Vi måste vidta åtgärder mot alla länder som tillverkar, säljer eller använder dem.
EnglishBecause the environmental bonus has helped it to sell more clean cars than dirty ones.
För att miljöbonusen har hjälpt landet att sälja fler rena än förorenande bilar.
EnglishThe problem is not therefore what we produce, but the price at which we sell it.
Problemet består därför inte i vad vi producerar utan det pris som vi säljer det till.
EnglishAbove the 30 kg limit imposed by the new Regulation, tuna are hard to sell.
Tonfisk på mer än 30 kg, som är viktgränsen i de nya bestämmelserna, är svårsåld.
EnglishWe are the people who buy and sell almost all the things they want to buy and sell.
Det är vi som köper och säljer nästan alla de produkter som de vill köpa och sälja.
EnglishAnd if I need you to sell your car to help me, you will sell your goddamn car!
Och om du behöver sälja din bil för att hjälpa mig, så gör du fan i mig det!
EnglishIt is therefore imperative to be able to sell these books easily across borders.
Det är därför oundgängligt att kunna distribuera böckerna över gränserna utan problem.
EnglishIt is tragic that poverty and desperation should drive people to sell their organs.
Det är tragiskt att fattigdom och desperation driver människor att sälja sina organ.
EnglishTraceability is possible because they keep records of where they sell their products.
Spårbarheten är möjlig eftersom de för register över var de säljer sina produkter.
EnglishBut no fishmonger on Earth can sell you a certified organic wild-caught fish.
Men ingen fiskhandlare i världen kan sälja en kravmärkt fisk från det vilda.
EnglishOn one side of the planet, we have to sell livestock due to a lack of water and fodder.
I jordens ena ände måste man sälja boskap på grund av brist på vatten och foder.
Other dictionary words