"to send" translation into Swedish

EN

"to send" in Swedish

EN to send
volume_up
[sent|sent] {verb}

Send in Plain Text Only/n/n/n/nSend in HTML Only/n/n/n/n/n-cont-.
Skicka som oformaterad text enbart/n/n/n/nSkicka i HTML-format enbart/n/n/n/n/n-cont-.
timeSend this information and do not warn againDo not send information7.
gångSkicka informationen och varna inte igen Skicka inte informationen7.
It will be a pleasure for me to send the code of practice to the minister.
Det skall bli mig ett sant nöje att skicka handlingsreglerna till ministern.
There is still a proposal to send observers to the High Level Group.
Det finns fortfarande ett förslag om att sända observatörer till högnivågruppen.
Agreement on this package will send an important, positive signal externally.
En överenskommelse beträffande detta paket skulle sända ut en viktig, positiv signal externt.
It is also important to send a delegation to Cambodia to assess the situation.
Det är också viktigt att sända en delegation till Kambodja för att bedöma situationen.
This will have the effect of sending retail prices soaring, affecting worst those least able to pay.
Detta kommer att orsaka en explosion i butikspriserna, som drabbar de fattigaste värst.
This seems highly dangerous, because the Irish, the French and the Dutch are able to send 31 and this would cause us real problems.
Det verkar mycket farligt, eftersom irländare, fransmän och nederländare kan skicka 31, vilket skulle orsaka stora problem.
This means that the gas sent will have to cost much more, which will bring about an immediate rise in the cost of gas imports for the whole of the European Union.
Detta innebär att den gas som skickas kommer att behöva kosta mycket mer, vilket kommer att orsaka en omedelbar höjning av kostnaden för gasimporter för hela Europeiska unionen.
If the Commission rebuffs Parliament when it performs its primary task of budgetary control, we have no choice but to send it packing.
Förslaget om misstroendeförklaring var ett sätt att kasta ljus över Prodikommissionens bristfälliga resultat och utgör det första steget mot en öppen kultur där alla tar sitt ansvar på allvar.
There is enormous pressure to send food fast, and I mean fast.
Det är nu en enorm iver att snabbt, snabbt skicka iväg maten.
What, so you could send me away to school?
Så du kunde skicka iväg mig till skola?
We drink it directly as drinking water without first sending it to a water treatment works.
Vi dricker det direkt som drickvatten utan att först skicka iväg det till vattenreningsverk.
to send

Context sentences for "to send" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Ó Neachtain, I send my warm regards to your close friends and constituents.
Herr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.
EnglishGenes send the instructions to make proteins. ~~~ Proteins are targets for drugs.
Gener skickar instruktionerna för att bygga proteiner Mediciner påverkar proteiner.
EnglishI know that Parliament will not want to send any equivocal messages about terrorism.
Jag vet att parlamentet inte kommer att ge några tvetydiga budskap om terrorism.
EnglishWhat sort of signal does this send to Turkey and the other applicant countries?
Vad för slags signal sänder detta till Turkiet och de andra ansökarländerna?
EnglishI did of course send a message to this effect to the Indian authorities immediately.
Jag lämnade naturligtvis genast detta meddelande till de indiska myndigheterna.
EnglishWhen darkness has covered Egypt for three days, your ministers will send for me.
När Egypten varit täckt av mörker i tre dagar kommer dina ministrar att kalla på mig.
EnglishWith this in mind, the Commission needs, I believe, to send out two clear messages.
Därför anser jag att det krävs att kommissionen sänder ut två tydliga budskap.
EnglishI therefore support the suggestion of Mr Fabre-Aubrespy to send it back to committee.
Jag stöder därför Fabre-Aubrespys förslag om att återförvisa det till utskottet.
EnglishThey must send their children to school and become integrated into the labour market.
De måste se till att deras barn går i skolan och integrera sig i arbetsmarknaden.
EnglishFor five years the company was reading the meter but failing to send any bills.
Under fem år läste bolaget av mätaren men skickade aldrig några räkningar.
EnglishBy accepting this package the EU will send a positive signal to our rural society.
Genom att godkänna paketet skickar EU en positiv signal till vårt landsbygdssamhälle.
EnglishPerhaps more significantly, what signal does this send to potential enemies?
Kanske än mer betecknande, vilka slags signaler ger detta till potentiella fiender?
EnglishFor each euro we send to the EU, we therefore receive, on average, 80% of it back.
För varje euro vi skickar till EU får vi tillbaka i genomsnitt 80 procent.
EnglishThey send students to learn from what we are doing, go back and improve it.
De skickar studenter som skall lära sig det vi gör, de åker hem och förbättrar det.
EnglishWhat kind of signals does this send to the surrounding world and to China?
Skall vi då svika dem genom att sälja vapen till den regim som förtrycker dem?
EnglishWe want to go even further and send the European knowledge policy into overdrive.
Vi vill gå ett steg längre och lägga in en överväxel i den europeiska kunskapspolitiken.
EnglishIs it really advisable to send the election observation team to the country?
Är det verkligen lämpligt att genomföra valobservatörsuppdraget på platsen?
EnglishTherefore, the European Parliament should send out a clear message for their release.
Därför bör Europaparlamentet framföra en tydlig begäran om deras frigivande.
EnglishMr President, I think it important that we send two clear messages today.
Herr talman! Jag tycker det är viktigt att vi sänder ut två tydliga budskap i dag.
EnglishSo we should not lose ourselves in legal analyses, but send a clear signal.
Vi bör alltså inte förlora oss i juridiska analyser, utan ge en klar signal.