"serenity" translation into Swedish

EN

"serenity" in Swedish

EN serenity
volume_up
{noun}

serenity (also: repose)
volume_up
lugn {comm. gen.}
Mr President, you have called for serenity in these debates, but bombs do not create a feeling of serenity.
Ni talar om att debatterna skall äga rum i lugn och ro, men bomber framkallar inga känslor av lugn.
It is also a city of contrasts - containing both the pulse of the city and the serenity of nature.
Det är också en stad med kontraster - här finns både stadens puls och naturens lugn.
Now it is important that this debate on ionization of foodstuffs takes place with transparency and with serenity.
Men nu är det viktigt att den här debatten om bestrålade livsmedel förs med tydlighet och i lugn och ro.
serenity (also: peace, calm, quietude)
volume_up
ro {comm. gen.}
Mr President, you have called for serenity in these debates, but bombs do not create a feeling of serenity.
Ni talar om att debatterna skall äga rum i lugn och ro, men bomber framkallar inga känslor av lugn.
Now it is important that this debate on ionization of foodstuffs takes place with transparency and with serenity.
Men nu är det viktigt att den här debatten om bestrålade livsmedel förs med tydlighet och i lugn och ro.
It is very clear that a Member is entitled to make a contribution in a debate and to have it responded to with some serenity.
Det är alldeles uppenbart att en ledamot har rätt att göra ett inlägg i en debatt och att få ett svar på detta inlägg i lugn och ro.
serenity (also: peace)
volume_up
frid {comm. gen.}
Peace, health, serenity, happiness, nirvana.
Frid, hälsa, stillhet, lycka, nirvana. ~~~ Och priset?
I believe that if we want to guarantee our citizens peace, tranquillity and serenity in the future, we need to draw up a very different proposal and follow very different lines of thinking.
Jag anser att om vi i framtiden vill kunna ge våra medborgare fred, lugn och frid måste vi utarbeta ett helt annorlunda förslag och följa helt andra tankegångar.
serenity
volume_up
ljung {comm. gen.}
volume_up
stillhet {comm. gen.}
Peace, health, serenity, happiness, nirvana.
Frid, hälsa, stillhet, lycka, nirvana. ~~~ Och priset?
It is a deep sense of serenity and fulfillment, a state that actually pervades and underlies all emotional states, and all the joys and sorrows that can come one's way.
Det är en djup känsla av stillhet och uppfyllelse, ett tillstånd som faktiskt genomsyrar och utgör grundvalen för alla känslomässiga tillstånd och all glädje och sorg som kommer i ens väg.
serenity
volume_up
serenitet {comm. gen.}

Context sentences for "serenity" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Amado said: 'I did not talk about it so as not to disrupt the serenity of the European institutions'.
Luís Amado sa följande: ”Jag talade inte om det för att inte störa lugnet i de europeiska institutionerna.”
EnglishMr Liikanen made the point about 'serenity' .
EnglishMr Liikanen made the point about'serenity '.
EnglishMr Liikanen has used the word 'serenity' but, as an Americanist, I would always say that 'eternal vigilance' is the key.
Liikanen använde ordet " fridfullhet" , men som amerikanist skulle jag alltid hävda att " ständig vaksamhet" är nyckelordet.
EnglishMr Liikanen has used the word'serenity ' but, as an Americanist, I would always say that 'eternal vigilance ' is the key.
Liikanen använde ordet " fridfullhet ", men som amerikanist skulle jag alltid hävda att " ständig vaksamhet " är nyckelordet.
EnglishMr President, the 1999 budget exercise is getting under way in an atmosphere of serenity and interinstitutional cooperation.
Herr ordförande! Budgetövningen för 1999 har kommit i gång i en atmosfär av fridfullhet och samarbete mellan institutionerna.
EnglishI therefore give this resolution my full support, because anyone who intends to bring peace to conflict zones must first find serenity at a personal level.
Jag ger därför resolutionen mitt fulla stöd, eftersom alla som vill skapa fred i konfliktområden först måste hitta lugnet på det personliga planet.
EnglishMadam President, notwithstanding the serenity mentioned by Commissioner Liikanen, we are aware that the current budgetary process is particularly important and complex.
Fru ordförande! Trots den fridfullhet som kommissionär Liikanen talar om, anser vi att den nuvarande budgetprocessen är särskilt viktig och komplex.
EnglishBut you have been fair and gentlemanly in your chairmanship of this House: you have treated its Members with courtesy and its business with patience and serenity.
Men ni har varit rättvis och gentlemannalik i ert ordförandeskap i denna kammare. Ni har behandlat parlamentets ledamöter med hövlighet och parlamentets göranden med tålamod och jämnmod.
EnglishI believe that if we want to guarantee our citizens peace, tranquillity and serenity in the future, we need to draw up a very different proposal and follow very different lines of thinking.
Jag anser att detta kan genomföras och vädjar i detta ärende till kommissionär Chris Patten och det irländska ordförandeskapet att uppmana till ett slut på konflikterna.