"to set straight" translation into Swedish

EN

"to set straight" in Swedish

EN to set straight
volume_up
{verb}

Things should therefore be set straight, and those responsible for an early warning should also be the ones who pay compensation.
Man bör därför reda ut saker och ting, och de som är ansvariga för en tidig varning bör också vara de som får betala ersättning.
to set straight (also: to adjust, to settle)

Context sentences for "to set straight" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI say this in order to restore the truth and set the record straight.
Jag säger det för att återupprätta sanningen och ställa saker och ting till rätta.
EnglishI want to set the record straight as to the exact role of the Commission concerning the M3.
Jag vill skapa klarhet när det gäller exakt vilken roll kommissionen spelat i samband med M3.
EnglishIt is time to set the record straight, and the Cunha report sets out to do this.
Det är på tiden att vi får rätsida på den här saken, och i Cunhabetänkandet stakas vägen ut för att göra detta.
EnglishBut now we can set everything straight again for the good of the company.
Men nu kan vi reparera skadan - för företagets bästa.
EnglishWe need to legislate today to set these matters straight.
Vi måste lagstifta i dag för att få en rätsida på dessa frågor.
EnglishI should like to set one thing straight for the benefit of Mr Cohn-Bendit, who showed us a small example of demagogy.
Jag vill klargöra en sak för Daniel Cohn-Bendit, som gav oss ett litet prov på demagogi.
EnglishWe have a right and a duty now to set society straight and to put our own house in order.
Vi har nu en rättighet och en skyldighet att ställa samhället till rätta, och att bringa ordning i vår egen kammare.
EnglishMr President, I asked to speak out of turn because I feel that I have to set the record straight.
Herr talman! Jag har gjort ett undantag och begärt ordet, därför att jag anser det nödvändigt med ett beriktigande.
EnglishI would like, please, to set the record straight.
Jag skulle vilja att vi får rätsida på det här.
EnglishAre you going to set that creep straight, or should I?
EnglishAnd yet, I should like to set that straight. It is not a matter of collective organisation, but of collective funding.
Ja, det vill jag ändå rätta till, det handlar inte om kollektiv organisation, det handlar om kollektiv finansiering.
EnglishI would like to set the record straight.
EnglishJust to set the record straight on this, it was not a storm or a flash flood, or anything like the other natural disasters.
Bara för att bringa klarhet i detta så handlade detta inte om en storm eller ett skyfall eller något annat som liknade de andra naturkatastroferna.
EnglishI thought that it was important to set the record straight on a number of points and to specify my hopes concerning the second round of these elections.
Jag ansåg att det var viktigt att klargöra ett antal punkter och redogöra för mina förhoppningar inför den andra omgången av detta val.
EnglishI hope that the Brok report will help to set them straight and convince them that they are progressing along the right road.
Jag hoppas att Broks balanserade betänkande skall bidra till att återställa ett psykologiskt normaltillstånd, och sprida uppfattningen att vi går fram på rätt väg.
EnglishMr President, to set matters straight, the Commission did indeed adopt the proposal in December 1997, but it only reached Parliament six months later.
Herr ordförande, en korrigering. I själva verket godkände kommissionen förslaget i december 1997, men inte förrän sex månader senare inkom förslaget till parlamentet.
EnglishI would like to state clearly that we should set ourselves new goals straight away, and these goals should be equal pay for various groups of women and parity in other decision-making bodies.
Jag vill klargöra att vi omedelbart måste ställa upp nya mål, och målen bör vara lika lön för flera kvinnogrupper och paritet i andra beslutsorgan.
EnglishMr Fatuzzo, could you not say that a Cohesion Fund should be set up straight away for the candidate countries, who are greatly concerned that they will be falling farther and farther behind you?
Vi kandidatländer är mycket rädda för att ni inte kommer att göra samma sak med oss som har en enormt mycket lägre bruttonationalprodukt än dessa länder.
EnglishI must set the record straight concerning the rumours and misrepresentations circulated here on 5 September by Hungarian MEPs as part of an anti-Slovak campaign.
– Jag måste sätta saker och ting till rätta när det gäller de rykten och förvrängningar som ungerska parlamentsledamöter spred ut här den 5 september som ett led i en kampanj mot Slovakien.
EnglishMr Fatuzzo, could you not say that a Cohesion Fund should be set up straight away for the candidate countries, who are greatly concerned that they will be falling farther and farther behind you?"
Fatuzzo, kan ni inte säga att man genast borde inrätta en sammanhållningsfond för kandidatländerna, som är mycket oroliga eftersom de kommer längre och längre ifrån er?"