EN

to settle [settled|settled] {verb}

volume_up
1. general
It is a project budget, and the EU must be able to settle its accounts.
Den är en projektbudget, och EU måste kunna betala sina räkningar.
If I owe him anything, I will settle it with a cheque.
Om jag är skyldig honom något, skall jag betala honom med en check.
Mr President, the Commission is doing its utmost to settle proper payment applications within 60 days.
Kommissionen gör allt som går att göra för att betala vederbörliga betalningsanmodanden inom 60 dagar.
prevent and settle conflicts of jurisdiction between Member States;
förebygga och lösa behörighetskonflikter mellan medlemsstaterna,
Finally, this report is not there to settle an Italian issue.
Slutligen har detta betänkande inte utarbetats för att lösa en italiensk fråga.
Secondly, we need to settle the problem concerning the borders with Syria and the Golan.
För det andra måste vi lösa problemet med gränserna mot Syrien och Golanhöjderna.
After Berlin, there is a political commitment to settling the institutional impasse.
Efter Berlin finns det ett politiskt åtagande att klara upp det institutionella dödläget.
On the one hand it will deliver results and recreate the political momentum to settle the institutional problem.
Å ena sidan kommer det att ge resultat och återskapa den politiska kraften för att klara upp de institutionella problemen.
In my view, it is an extraordinary achievement on the part of the Macedonians to be able to settle the issue within their own borders.
Jag tycker att det är en oerhörd prestation av Makedonierna att klara av det här inrikes tillsammans.
We must simplify the future, but also settle the past.
Vi måste förenkla inför framtiden, men också lägga det förflutna till handlingarna.
I wonder why the Commission chose to settle for limit values higher than those in both these alternatives.
Jag undrar varför kommissionen valde att lägga sig på en högre nivå än båda dessa alternativ.
However, in the present circumstances we believe it is necessary for the dust to settle before proceeding with any further concrete action.
Under de nuvarande omständigheterna anser vi emellertid att dammet måste lägga sig innan vi fortsätter med några ytterligare konkreta åtgärder.
. - (FR) Madam President, I will allow Commissioner Borg some time to settle into his seat.
Jag kommer att ge kommissionsledamot Joe Borg tid att sätta sig ner.
sätta sig till rätta
The Commission therefore means to end this round of consultations and settle the position or present a new proposal by the end of the year.
Kommissionen har med andra ord för avsikt att avsluta detta samrådsförfarande och sätta punkt eller presentera ett nytt förslag före årets slut.
DESIRING to settle certain questions relating to the United Kingdom and Ireland;
SOM ÖNSKAR avgöra vissa frågor som rör Förenade kungariket och Irland,
For the moment therefore, science cannot settle the matter.
För närvarande kan vetenskapen således inte avgöra något.
If we think that we can settle this issue quickly, then in my opinion we are mistaken.
Om vi tror att vi kan avgöra denna fråga snabbt, så anser jag att vi misstar oss.
The rapporteur has already discussed a number of points that we still hope to settle through amendments.
Föredraganden har redan tagit upp några frågor som vi vill ordna upp med hjälp av ändringsförslagen.
I do however ask myself whether Europe is in fact strong enough even to settle its own internal affairs.
Framför allt: Jag undrar om Europa är tillräckligt starkt för att kunna ordna upp i de inre angelägenheterna?
For this reason, I think it is important that we settle this matter to avoid misunderstandings in the future.
Därför tror jag att det är viktigt att ordna upp detta, så att vi på sikt inte har någon vilseledande information.
It is time to calm the institutions down, settle the issues and focus on real policymaking.
Det är dags att lugna institutionerna, lösa frågorna och fokusera på verkliga politiska frågor.
Please settle down and take your seats.
Var vänliga och lugna er och inta era platser.
Lugna ner dig och tänk efter.
Firstly, we must settle Kosovo's status without unnecessary delay.
För det första måste vi fastställa Kosovos status utan onödig fördröjning.
However, I am of the opinion that it is very desirable to settle on an end date for this evaluation.
Jag anser dock att det är mycket önskvärt att fastställa ett slutdatum för den utvärderingen.
What is more, it took six hours to settle the fine.
Dessutom tog det sex timmar att fastställa boten.
We will settle upon them very soon – during the first half of March.
Vi kommer att bestämma oss mycket snart, dvs. redan under första hälften av mars.
Why not settle for the text used in Amendment 16, which everyone was happy with, ourselves included?
Varför kan vi inte bestämma oss för den text som används i ändringsförslag 16, som alla var nöjda med, även vi?
But this needs to be settled now, because it is here that it appears on the agenda for the first time.
Men det är något vi får bestämma här, eftersom det är den första punkten på föredragningslistan.
In my view, it is an extraordinary achievement on the part of the Macedonians to be able to settle the issue within their own borders.
Jag tycker att det är en oerhörd prestation av Makedonierna att klara av det här inrikes tillsammans.
That would be disastrous and fatal because what the 15 States cannot settle among themselves, 20 or 25 States most certainly will not be able to.
Det vore ödesdigert, eftersom det som de 15 staterna inte kan reglera tillsammans, det kommer ju de 20 eller 25 staterna ännu mindre att klara av!
Today we can see the benefits of having this sort of environment where things can be settled and be discussed instead of having to cope with unilateral action.
Idag kan vi se fördelarna med denna typ av miljö, där saker kan bestämmas och diskuteras istället för att tvingas klara av det genom unilaterala åtgärder.
We encourage people to live, work and settle in states other than their own national Member State.
Vi uppmuntrar människor att leva, arbeta och bosätta sig i andra länder än den egna medlemsstaten.
The act of settling down in an EU country still represents a real obstacle course.
Att bosätta sig i ett av unionens länder innebär alltid en prövning.
At present a French citizen can settle freely in the Netherlands, as long as he can support himself.
Läget är nu så att en medborgare från Frankrike fritt kan bosätta sig i Nederländerna så länge denne kan försörja sig själv.
The Lizard travelled 1 2, 000 miles to settle accounts with you!
Ödlan reste 12. 000 mil för att göra upp räkningen med dig!
I am categorically against such methods which are used to settle accounts with political opponents.
Jag är kategoriskt emot metoder som används för att göra upp med politiska motståndare.
Today we are commemorating this anniversary without trying to settle our scores with the past.
I dag hedrar vi denna årsdag utan att försöka göra upp med gamla mellanhavanden från det förflutna.
Settle back in that beautiful place you have in Baltimore.
Slå sig ner på det underbara stället i Baltimore.
Creative people will settle in places that fulfil three criteria, which Florida calls the three Ts - technology, talent and tolerance.
Kreativa människor kommer att slå sig ner på platser som uppfyller tre kriterier - teknik, talang och tolerans.
. - (FR) Madam President, I will allow Commissioner Borg some time to settle into his seat.
Jag kommer att ge kommissionsledamot Joe Borg tid att sätta sig ner.
sätta sig till rätta
It does not help that the United States is unable to settle any of the 17 Uighurs in US territory.
Det hjälper inte att USA inte kan placera några alls av de 17 uigurerna på USA:s territorium.
How do we strike the right balance between ensuring the security of EU citizens and finding a place to settle former inmates?
Hur ska vi göra en riktig avvägning mellan att garantera säkerhet för EU:s medborgare och finna en plats att placera f.d. fångar?
I wonder why the Commission chose to settle for limit values higher than those in both these alternatives.
Jag undrar varför kommissionen valde att lägga sig på en högre nivå än båda dessa alternativ.
However, in the present circumstances we believe it is necessary for the dust to settle before proceeding with any further concrete action.
Under de nuvarande omständigheterna anser vi emellertid att dammet måste lägga sig innan vi fortsätter med några ytterligare konkreta åtgärder.
It is a matter which is coming to the fore more and more, particularly now that the Cold War is over and the dust is settling.
Det är en fråga som tas upp allt oftare, särskilt nu när det kalla kriget är slut och dammet håller på att lägga sig.
After Berlin, there is a political commitment to settling the institutional impasse.
Efter Berlin finns det ett politiskt åtagande att klara upp det institutionella dödläget.
On the one hand it will deliver results and recreate the political momentum to settle the institutional problem.
Å ena sidan kommer det att ge resultat och återskapa den politiska kraften för att klara upp de institutionella problemen.
This EU law exists to enable citizens to go home and get the claim settled quickly and easily in their own language.
Denna EU-lag finns för att medborgarna ska kunna åka hem och klara upp kravet snabbt och enkelt på sitt eget språk.
to settle (also: to get busted)
to settle (also: to harden)
to settle
to settle
It would be best if the two countries concerned could settle the matter between themselves, but they have not yet been able to agree on anything.
Det bästa vore om frågan kunde lösas de båda länderna emellan, men de har ännu inte lyckats komma överens om någonting.
sätta sig till rätta
I cannot conceive that innovative businesses will settle in regions that often have few transport services and that, in fact, find it difficult to break this vicious circle.
Jag kan inte tänka mig att nyskapande företag kommer att slå sig ner i regioner som ofta är dåligt trafikerade och där man faktiskt har svårt för att bryta denna onda cirkeln.
However, Europe cannot just settle for a humanitarian response.
Men Europa kan inte bara nöja sig med att ge humanitär respons.
Europe could settle, reluctantly and grudgingly, at the end of the day, for a minimalist outcome.
När allt kommer omkring skulle EU endast motvilligt kunna nöja sig med ett mycket begränsat resultat.
European citizens will not settle for any less than a quality of life which befits them as human beings.
Europas medborgare kommer inte att nöja sig med mindre än en livskvalitet som gagnar dem som människor.
2. "liquids"
to settle
volume_up
klarna {vb} (vätskor)
3. business
DESIRING to settle certain questions relating to the United Kingdom and Ireland;
SOM ÖNSKAR avgöra vissa frågor som rör Förenade kungariket och Irland,
For the moment therefore, science cannot settle the matter.
För närvarande kan vetenskapen således inte avgöra något.
If we think that we can settle this issue quickly, then in my opinion we are mistaken.
Om vi tror att vi kan avgöra denna fråga snabbt, så anser jag att vi misstar oss.
Firstly, we must settle Kosovo's status without unnecessary delay.
För det första måste vi fastställa Kosovos status utan onödig fördröjning.
However, I am of the opinion that it is very desirable to settle on an end date for this evaluation.
Jag anser dock att det är mycket önskvärt att fastställa ett slutdatum för den utvärderingen.
What is more, it took six hours to settle the fine.
Dessutom tog det sex timmar att fastställa boten.
The purpose of these systems is to process and settle all the transfers of money between banks.
Dessa betalningssystem har till uppgift att avräkna och utjämna alla överföringar som görs mellan bankerna.
4. finance: "account"
to settle
volume_up
utjämna {vb} (ett konto)
The purpose of these systems is to process and settle all the transfers of money between banks.
Dessa betalningssystem har till uppgift att avräkna och utjämna alla överföringar som görs mellan bankerna.
5. meteorology

Context sentences for "to settle" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us, however, ask this question: what if we settle these immigrants in Europe?
Vi måste dock fråga oss vad som händer om vi bosätter dessa invandrare i Europa.
EnglishYour ultimate allegiance must always be to the country in which you settle.
Den slutliga lojaliteten måste alltid vara till det land man har slagit sig ned i.
EnglishTheir leader, Kurti, will not settle for anything but unconditional independence.
Deras ledare, Albin Kurti, accepterar ingenting mindre än villkorslös självständighet.
EnglishThe accession conditions cannot be used in order to settle bilateral scores.
Anslutningsvillkoren får inte användas för att reglera bilaterala räkningar.
EnglishThey have helped to settle down the markets, which was exactly what we needed to do.
De har hjälpt till att stabilisera marknaderna, vilket var exakt vad vi behövde göra.
EnglishIf you settle in another EU country, you are subject to that country's laws.
Om du bosätter dig i ett annat EU-land omfattas du av det landets lagar.
EnglishThat is why we have made several attempts to settle this issue at international level.
Därför har vi åtagit oss flera brott, för att reglera dem internationellt.
EnglishSo do not try to settle that now on an EU-wide scale, but do it at a more local level.
Reglera alltså inte detta på europeisk nivå utan gör det på en lägre nivå.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, I agree that this is a difficult matter to settle.
(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag håller med om att ärendet är svårlöst.
EnglishI will not settle for a scooter, though; all I want is a better bike.
Men jag vill då inte ha någon vespa, det enda jag begär är en bättre cykel.
EnglishEvery day, innocent people die, and all we do is settle for declarations and meetings.
Varje dag dör oskyldiga människor, och ändå står vi kvar vid förklaringar och sammanträden.
EnglishThey will not be free and fair, but we must settle for one small step after another.
Det kommer inte att vara fritt och rättvist, men vi måste nöja oss med ett litet steg i taget.
EnglishIt is not enough for us to settle for an accurate calculation of when crises will strike.
Det räcker inte för oss att ha en riktig beräkning av när kriserna kommer att drabba oss.
EnglishWhen a country starts functioning as a constitutional state again, it must also settle old scores.
Till en på nytt fungerande rättsstat hör också en uppgörelse med det förflutna.
EnglishThe Council gave a favourable recommendation and the time has now come to settle the matter.
Rådet gav en positiv rekommendation. Det är nu dags att fatta ett beslut.
EnglishLabelling of products from cloned animals and their offspring is the minimum we will settle for.
Märkning av produkter från klonade djur och deras avkomma är vårt minimikrav.
EnglishFor the travellers cannot be made to settle by force or those who are settled made to travel.
De kringresande romerna kan inte tvingas att bli bosatta eller de bosatta tvingas att resa.
EnglishIn times gone by, governments would settle major international disturbances with military wars.
Förr i tiden avgjorde regeringarna större internationella oroligheter genom militära krig.
EnglishThat is why it is extremely important that the Union and the United States settle their differences.
Därför är det också mycket viktigt att EU och Förenta staterna bilägger sina tvister.
EnglishI believe it is essential that we settle conflicts satisfactorily in this area.
Jag tror att det på detta område är nödvändigt att man bilägger konflikter på ett tillfredsställande sätt.