EN shape
volume_up
{noun}

shape (also: casserole, die, fitness, formation)
volume_up
form {comm. gen.}
The Council must set priorities, thus giving true shape to the Lisbon Strategy.
Rådet måste göra prioriteringarna och därmed ge Lissabonstrategin en verklig form.
It retains its crescent shape and moves in the direction of the horns.
Den behåller en form av en månskära och rör sig åt det håll hornen pekar.
Therefore, a project for Europe is also taking shape around this research programme.
Därför håller ett projekt för EU också på att ta form runt detta forskningsprogram.
shape (also: conformation, formation, style)
volume_up
utformning {comm. gen.}
Clarification is needed to give proper shape to the whole programme.
Programmet måste göras tydligare för att ge det en lämplig utformning.
Second, to create a relationship between the actual size and the form and shape.
För det andra att skapa ett förhållande mellan den verkliga storleken och form och utformning.
That is why some fundamental thinking about agencies and the shape they take is to be recommended.
Det är därför tillrådligt att tänka igenom byråerna och deras utformning i grunden.
shape (also: condition, repair, state, trim)
It is nonetheless still in very bad shape.
Det är trots allt fortfarande i dåligt skick.
Many, if not most, of the important tuna and billfish stocks in the Atlantic are in bad shape.
I Atlanten är en stor del av, om inte alla, tonfisk- och näbbgäddbestånd i dåligt skick.
The year 2007 leaves the European Union in good shape.
Efter år 2007 är Europeiska unionen i gott skick.
Moreover, we can see that the Baltic fisheries are in exceptionally good shape.
Därutöver kan vi se ett synnerligen glädjande tillstånd för Östersjöfisket.
That is hardly a sign of a sector that is in good shape, which is what I want it to be.
Detta är knappast ett tecken på att sektorn befinner sig i ett gott tillstånd, vilket är vad jag önskar att den ska göra.
Data about job vacancies are used not only to gauge the health of the economy but also to determine and shape certain policies.
Uppgifter om lediga platser används inte bara för att bedöma ekonomins tillstånd utan också för att fastställa och utforma viss politik.
shape (also: character, form, frame)
volume_up
gestalt {comm. gen.}
An opportunity that must be given concrete shape, as the honourable Member Böge said.
En möjlighet som nu måste få en konkret gestalt, vilket även kollega Böge sade.
In this context, a number of issues were identified, some of which are already taking concrete shape in the Commission.
I detta sammanhang identifierades en rad frågor, varav några redan har tagit konkret gestalt i kommissionen.
That is not to say that we have to do it ourselves, but we can give encouragement so that some form of greater cooperation takes shape.
Det innebär inte att vi måste ta på oss det, men att vi ger stimulans så att samarbetet får gestalt.
shape (also: form, semblance)
volume_up
skepnad {comm. gen.}
With it, you can wear any shape you desire.
Med den kan du anta vilken skepnad du vill.
Yes, but with it, you can wear any shape you desire.
Med den kan du anta vilken skepnad du vill.
Den lät mig anta din skepnad.
shape (also: fitness)
volume_up
kondition {comm. gen.}
. - Mr President, the rapporteur accepts that government finances in several euro zone countries are still not in good shape.
Föredraganden godkänner att offentliga finanser i flera länder i euroområdet fortfarande inte är i god kondition.
volume_up
gestaltning {comm. gen.}
shape (also: trim)
volume_up
fason {comm. gen.}
It is high time that budgetary control was whipped into shape, so that its reports might even be somewhere near as useful as those of the Ombudsman.
Det är hög tid att vi får fason på budgetkontrollen, så att budgetkontrollutskottets betänkanden åtminstone kan bli till någon nytta jämfört med ombudsmannens rapporter.
shape
volume_up
vigör {comm. gen.}
Perhaps that is the reason why we are still all in good shape here.
Kanske är det orsaken till varför vi alla här ännu är vid god vigör.

Context sentences for "shape" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishParliament must exercise its rights to scrutinise the EEAS and shape its budget.
Parlamentet måste utöva sina rättigheter att granska EEAS och utforma dess budget.
EnglishWe cannot build Europe unless our citizens help to shape the construction process.
Vi kan inte bygga Europa om inte våra medborgare hjälper till att utforma bygget.
EnglishAs we shape sports policy we have to take account of sport's various structures.
Då vi utformar EU: s idrottspolitik måste vi ta idrottens olika former i beaktande.
EnglishAs we shape sports policy we have to take account of sport' s various structures.
Då vi utformar EU:s idrottspolitik måste vi ta idrottens olika former i beaktande.
EnglishThe title of my talk: Shape-shifting Dinosaurs: The Cause of a Premature Extinction.
Titeln på mitt tal: Dinosaurier som förvandlas: Orsaken till för tidig utrotning.
EnglishThe railways also have to get into shape so that they can compete with the roads.
Järnvägarna måste även förnya sig, så att de kan konkurrera med lastbilarna.
EnglishThirdly, the guidelines on employment must be strengthened and given specific shape.
För det tredje måste riktlinjerna för sysselsättning förstärkas och konkretiseras.
EnglishPolitical calm, allowing the political landscape in Kosovo to take shape, are musts.
Politisk vila, utkristallisering av det politiska landskapet i Kosovo är ett must.
EnglishThis rule of law comprises the right to an opportunity to shape one's own life.
Till den rättsordningen hör rätten till en chans att utforma sitt eget liv.
EnglishWe must help shape the organs of state government and help develop the economy.
Vi måste hjälpa till att utforma de statliga regeringsorganen och att utveckla ekonomin.
EnglishFirst impressions often shape our perception of things for many years to come.
De första intrycken formar ofta vår uppfattning om saker och ting för lång tid framöver.
EnglishThis example shows that the draft directive has not quite taken shape.
Detta exempel visar att förslaget till direktiv ännu inte har utkristalliserats.
EnglishWhen the dough is ready it then depends on how you shape it for it to become a good loaf.
När degen är färdig beror det på hur man formar den om det skall bli en bra limpa.
EnglishWe are seeing a whole programme of 'new governance' taking shape before our very eyes.
Det är ett helt program för ett ?nytt styrelseskick? som avtecknar sig här.
EnglishWe need to give tangible shape to the economic union and safeguard its method of operating.
Vi måste konkretisera den ekonomiska unionen och säkerställa dess funktionssätt.
EnglishWe cannot, however, allow interference in the shape of the Member States' health policies.
Vi kan dock inte tillåta ingrepp i utformningen av medlemsstaternas hälsopolitik.
EnglishThe main priority is to give shape to the future of the enlarged Union.
Den viktigaste prioriteringen är att utforma den utvidgande unionens framtid.
EnglishWe are seeing a whole programme of 'new governance ' taking shape before our very eyes.
Det är ett helt program för ett? nytt styrelseskick? som avtecknar sig här.
EnglishIn this area, a European model of some kind is certainly taking shape.
I det avseendet håller dock något sådant som en europeisk modell på att utvecklas.
EnglishIf that cannot be done, we are just designing the new shape of European inequality.
Om man inte klarar det skisserar vi nu den nya europeiska ojämlikheten.