"side issue" translation into Swedish

EN

"side issue" in Swedish

EN side issue
volume_up
{noun}

1. British English

side issue
volume_up
bisak {comm. gen.}
Jag vet att det är en bisak.
It is also a fact that the negotiations on the pipeline have been politicised to such an extent that there is a danger of the matter itself remaining a side-issue.
Det är också ett faktum att förhandlingarna om ledningen har politiserats i en sådan omfattning att det finns en risk för att frågan i sig förblir en bisak.
side issue (also: bauble, detail, trifle, duck soup)
volume_up
småsak {comm. gen.}

Similar translations for "side issue" in Swedish

side noun
Swedish
side adjective
Swedish
issue noun
to issue verb

Context sentences for "side issue" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe side issue in this case is the petty quibbling of the national opposition.
Sidofrågan i det här fallet är den nationella oppositionens småaktiga käbbel.
EnglishThe great debate surrounding this report is a side issue to its motivation.
Den häftiga debatten kring detta betänkande har att göra med dess motivering.
EnglishTo some extent, however, that is a side issue, bringing together industry and energy.
Det är dock i viss mån en mindre fråga, som förenar industri och energi.
EnglishTo some extent, however, that is a side issue, bringing together industry and energy.
Parlamentets betänkande om grönboken var också ytterst viktigt, liksom de beslut som det ledde till.
EnglishAs for where the agency will be based, we believe this is a side issue...
När det gäller den framtida myndighetens geografiska belägenhet anser vi att det är en underordnad fråga...
EnglishAs for where the agency will be based, we believe this is a side issue...
När det gäller den framtida myndighetens geografiska belägenhet anser vi att det är en underordnad fråga ...
EnglishThat is one side of the issue, but the other side is that it is also dangerous on an international level.
Detta är en sida av saken. Den andra sidan är att konstitutionen även är farlig på internationell nivå.
EnglishI am interested not in the declarative, departmental side of the issue, but merely the practical side.
Jag är inte intresserad av den förkunnande departementsaktiga sidan av frågan, utan enbart av dess praktiska aspekt.
EnglishBut now we do not see them at our side on the issue of a true employment policy.
Men nu står de inte vid vår sida för att verkligen bedriva en sysselsättningspolitik.
EnglishParliament will be on your side on this issue.
Parlamentet står på er sida i denna fråga.
EnglishNaturally, we are on your side on this issue.
Vi står givetvis på din sida i den frågan.
EnglishThis is why, in the first place, we are not in favour of dealing with the problem of cost as a side issue.
Det är av dessa anledningar som vi för det första inte är positiva till att behandla problemet med kostnaden på ett marginellt sätt.
EnglishOn the other hand, we must be careful not to get side-tracked because this issue has nothing to do with this report.
Å andra sidan måste vi vara noga med att inte ledas in på ett sidospår, för denna fråga har inget att göra med detta betänkande.
EnglishThere is no difference between us on the core of the proposal, but merely on this issue of side-facing seats.
Det finns inga skillnader mellan oss i fråga om förslagets huvudsakliga innebörd, utan endast i frågan som rör säten som är vända åt sidan.
EnglishThe public prosecutor in France is entitled to pursue his duties under law and Parliament takes no side on that issue.
Den allmänna åklagaren i Frankrike skall utföra sina plikter enligt gällande lagstiftning, och parlamentet ställer sig inte på någons sida i detta sammanhang.
EnglishUnfortunately, the other side of this issue is that, once again, our leaders will probably not take this new lesson seriously, and that is a shame.
Tyvärr hindrar den komiska sidan av denna fråga troligtvis våra styrande ännu en gång från att ta detta nya råd på allvar, och det är synd.
EnglishIs it not time to make the transatlantic market a major part of trade development, rather than putting it to one side as a regulatory issue?
Är det inte dags att se den transatlantiska marknaden som en viktig del av handelsutvecklingen i stället för att lägga den åt sidan som en regleringsfråga?
EnglishIn my view, any other course of action by Parliament will side-step the issue of calling for responsibilities to be assumed for what happened in the past in relation to BSE.
Jag tror att alla andra alternativ från er avleder problemet från ett avkrävande av ansvar för det som har hänt i anslutning till BSE.
EnglishI have, of course, in recent days, been in almost daily contact with President Maystadt regarding this matter, discussing the technical side of the issue.
Naturligtvis har jag under den senaste tiden haft nästan dagliga kontakter med ordföranden Maystadt i denna fråga för att grundligt reda ut de tekniska aspekterna.
EnglishAs well as these three fields of sustainable development, I would also like to mention the strengthening of institutional competence as a priority side issue for all sectors.
Förutom dessa tre områden för hållbar utveckling skulle jag också vilja nämna stärkandet av institutionell kompetens som en prioriterad bifråga för alla sektorer.