"simply" translation into Swedish

EN

"simply" in Swedish

EN simply
volume_up
{adverb}

volume_up
enkelt {adv.}
The Commission's administration simply does not function particularly well.
Förvaltningen inom kommissionen fungerar helt enkelt inte särskilt bra.
There is simply no scientific justification for this amendment.
Det finns helt enkelt ingen vetenskaplig motivering för detta ändringsförslag.
They simply want to ‘governmentalise’ this Parliament’s budgetary powers.
De vill helt enkelt överföra detta parlaments budgetmakt till ”regeringsnivå”.
simply (also: plainly, just, hands down, plain)
They simply want to ‘governmentalise’ this Parliament’s budgetary powers.
De vill helt enkelt överföra detta parlaments budgetmakt till ”regeringsnivå”.
Simply through the irresponsible use of antibiotics in veterinary medicine.
Orsaken var helt enkelt oansvarig användning av antibiotika inom veterinärmedicinen.
There is simply no scientific justification for this amendment.
Det finns helt enkelt ingen vetenskaplig motivering för detta ändringsförslag.
simply (also: cleanly, purely, immaculately)
volume_up
rent {adv.}
The risk is that with this particular regulation we are simply playing at the edges.
Risken är att vi med just denna förordning rent av balanserar på gränsen.
For example, 30% of the water in France's distribution networks simply disappears.
I Frankrikes distributionsnät försvinner rent av 30 procent av vattnet.
Much more far-reaching consequences than simply economic ones are involved.
Det handlar om mycket mer långtgående konsekvenser än de rent ekonomiska.
simply (also: innately, naturally)
This is natural and simply promotes increased competitiveness and variety.
Det är naturligt och främjar bara en ökad konkurrenskraft och mångfald.
I think that means doodling is native to us and we simply are denying ourselves that instinct.
Jag tror det betyder att klottrande är naturligt i oss och vi helt enkelt förnekar oss själva denna instinkt.
(MT) Mr President, briefly, I just wanted to say that, due to the economic times we are currently living through, it is easy and natural to focus simply on the economic aspect.
Jag vill bara kort säga att det är enkelt och naturligt att helt enkelt fokusera på den ekonomiska aspekten, på grund av de ekonomiska tider som vi för närvarande upplever.
simply
volume_up
naivt {adv.}
I think that it would be just as naïve to simply disregard the possible risks, excesses and abuses, all the more so because we are already seeing some of them taking place.
Jag tror att det skulle vara lika naivt att faktiskt negligera riskerna, följdverkningarna och de möjliga missbruken, särskilt som vi redan upplever en del av dem.
simply (also: plainly, just)
volume_up
sonika {adv.}
They are quite simply trying to put a square peg in a round hole.
Man sätter helt sonika bocken till trädgårdsmästare.
We cannot simply leave them aside; we have to include them.
Alltså kan vi helt sonika utesluta dem, utan måste lägga till dem.
Russia is a gangster state where troublesome political opponents, dissenters and journalists are simply murdered.
Ryssland är en skurkstat där besvärliga politiska motståndare, dissidenter och journalister helt sonika mördas.
simply (also: tritely)

Synonyms (English) for "simply":

simply

Context sentences for "simply" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt should not be simply up to the Council; Parliament must approve them as well.
Utgifterna bör inte enbart avgöras av rådet, utan också godkännas av parlamentet.
EnglishFor banks simply to refer to the standardisation of systems is not enough here.
Enbart bankernas hänvisning till standardiseringen av systemen räcker inte till.
EnglishWe are not calling for regulation, but simply for an analysis of the status quo.
Vi uppmanar inte till lagstiftning, utan bara till en analys av det rådande läget.
EnglishIt is no good simply to be dissatisfied with the result of the established system.
Det duger inte att bara vara missnöjd med resultatet av det befintliga systemet.
EnglishIt was not simply a question of the voters deciding between the two candidates.
Det handlade inte bara om att väljarna skulle välja mellan de två kandidaterna.
EnglishThe Commission was simply making a point on Amendment No 2, as I understand it.
Kommissionen klargjorde bara sin mening om ändringsförslag 2, såvitt jag förstod.
EnglishI simply wanted to clarify this point, Mr Liese, since you asked the question.
Jag ville bara klargöra denna punkt, eftersom ni ställde den frågan, herr Liese.
EnglishI shall here simply discuss a quite special issue concerning the draft resolution.
Jag skall här bara ta upp en ganska speciell fråga som rör resolutionsförslaget.
EnglishAnd to be fair, it is not simply a question of having equal rules for everyone.
Och låt oss vara rättvisa, det handlar inte bara om att ha samma regler för alla.
EnglishIt is not true that the political dynamism of Europe simply needs to be upheld.
Det är inte sant att den politiska dynamiken i Europa bara behöver upprätthållas.
English. - Mr President, I guess the previous speaker was simply confusing facts.
författare. - (EN) Herr talman! Jag tror att föregående talare blandar ihop fakta.
EnglishMr Mombaur, I have not granted Mr Atkins' request: I have simply taken note of it.
Ledamot Mombaur, jag har inte bifallit Atkins begäran, jag har bara noterat den.
EnglishIt is not simply China and India: take countries like Vietnam or Thailand today.
Det gäller inte enbart Kina och Indien: ta länder som Vietnam eller Thailand.
EnglishMr Mombaur, I have not granted Mr Atkins ' request: I have simply taken note of it.
Ledamot Mombaur, jag har inte bifallit Atkins begäran, jag har bara noterat den.
EnglishIt nevertheless shows that women are voted for if they simply stand for election.
Icke desto mindre visar detta att kvinnor blir valda om de bara ställer upp i val.
EnglishI simply said that I had at least seen that it had been tabled yesterday evening.
Jag sade bara att jag åtminstone hade konstaterat att det ingetts i går kväll.
EnglishI would not like it to be simply a slip on the part of Commissioner Liikanen.
Jag hoppas att det endast handlar om en lapsus från kommissionär Liikanens sida.
EnglishIt simply means that liberalisation has to be on the Member State's own terms.
Det betyder bara att avregleringen måste ske på medlemsstaternas egna villkor.
EnglishIt cannot behave like Pontius Pilate and simply wash its hands of the matter.
FN kan inte som Pontius Pilatus bara två sina händer och lämna saken åt sitt öde.
English(DE) Madam President, I would like to use the blue card simply to rectify one point.
(DE) Fru talman! Jag skulle vilja använda blåkortet för att korrigera en detalj.