EN

sit {noun}

volume_up
sit
But of course there is still this afternoon's sitting to come.
Men eftermiddagens sittning återstår förstås.
Of course, we cannot proceed to verify his successor’s credentials during this sitting.
Självfallet kan vi inte gå vidare för att bekräfta giltigheten hos hans efterträdares mandat under denna sittning.
You were the first parliamentary speaker of the sitting, so we shall just treat this as an act of kindness on the part of the presidency.
Ni var den förste talaren i denna sittning så jag låter det passera som en ren vänlighet från ordförandeskapets sida.

Synonyms (English) for "sit":

sit

Context sentences for "sit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.
Jag anser att förslagen är väl avpassade, men att målen dessvärre är för låga.
EnglishIf, for example, it is on the place where Parliament should sit, we should respond.
Om det till exempel handlar om var parlamentet bör ha sitt säte så bör vi svara.
EnglishMadam President, by the time I sit down, 16 people will have died of starvation.
(EN) Fru talman! När jag har satt mig ned har sexton människor dött av svält.
EnglishMr President, not only am I Right-wing in orientation, but I also sit on the right.
Herr talman! Jag är inte bara högerinriktad, utan jag sitter också till höger.
EnglishI think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
Jag anser att Slovakien har rätt till en överenskommelse, till en ny chans.
EnglishI tell you, as surely as you sit here now, what you did will harm your reputation.
Så säkert som ni sitter här nu kommer det ni gjorde att skada ert anseende.
EnglishWe are conscious of the fact, however, that we cannot sit back indefinitely.
Vi är dock medvetna om att vi inte kan luta oss tillbaka hur länge som helst.
EnglishThese are two Danish guys who come out and sit down next to the hidden camera.
Det här är två danskar som kommer och sätter sig bredvid den dolda kameran.
EnglishIt is not, therefore, very helpful if we sit here discussing our long lists.
Då hjälper det inte mycket att vi sitter här och pratar om våra långa listor.
EnglishPlease sit down and be quiet for another eight minutes or leave the Chamber.
Var snälla och sitt ned och var tysta ytterligare åtta minuter eller lämna kammaren.
EnglishThe fruits of economic reform are starting to be felt, but we should not sit back.
Frukterna av de ekonomiska reformerna börjar synas, men vi får inte luta oss tillbaka.
EnglishWe do not have the right to sit back and allow ethnic cleansing out of cowardice.
Vi har inte rätt att av feghet sluta göra något och låta den etniska rensningen fortgå.
EnglishI have told you I will give you the floor after the vote, so please sit down.
Jag har sagt att ni får ordet efter omröstningen och därför ber jag att ni sätter er.
EnglishPerhaps what happened to the Coptic Christians in Egypt made us sit up and take note.
Kanske fick det som hände med de koptiska kristna i Egypten oss att reagera.
EnglishNor does Article 152 mean that we should just sit back and watch people die.
Inte heller betyder artikel 152 att vi bara ska luta oss tillbaka och se människor dö.
EnglishWe sit down, talk it through and try to find a solution acceptable to everyone.
Vi sätter oss ned, talar igenom det och försöker att finna en lösning som alla kan godta.
EnglishOf course, we cannot sit by and do nothing while we wait for a new article in the Treaty.
Vi kan naturligtvis inte förbli overksamma i väntan på en ny artikel i fördraget.
EnglishWe must stop acting as prosecutors, since we are not really qualified to sit in judgment.
Vi måste sluta agera åklagare eftersom vi inte direkt är kvalificerade för detta.
EnglishAll three used to sit and discuss the island's problems and find solutions.
De tre männen brukade diskutera öns problem och komma fram till lösningar.
EnglishWe are not going to continue the sitting until you sit down and be quiet.
Vi kommer inte att fortsätta sammanträdet förrän ni sitter ned och är tysta.