"sketch" translation into Swedish

EN

"sketch" in Swedish

SV

"sketch" in English

volume_up
sketch {comm. gen.}

EN sketch
volume_up
{noun}

1. general

sketch (also: adumbration, blueprint, design, draft)
volume_up
skiss {comm. gen.}
What President Prodi gave us this morning was a preliminary sketch.
Ordförande Prodi har i dag lagt fram en första skiss för oss.
It always starts with a sketch, an idea.
Det börjar alltid med en skiss, en idé.
What we in this House expect, of course, is a road map or sketch of how things are to progress.
Vad vi här i kammaren förväntar oss är självklart en färdplan eller skiss över hur saker och ting ska utvecklas.

2. theatre

sketch (also: skit)
volume_up
sketch {comm. gen.}
There was a sketch where Eric Morecambe is playing and is making a real honky-tonk noise.
Det fanns en sketch där Eric Morecambe spelar och åstadkommer ett riktigt honky-tonk-ljud.
You see, this is sort of a sketch I did on a napkin.
Det var liksom en sketch jag gjorde på en servett.
   Mr President, this debate reminds me a little of a famous sketch by the British TV comedians Monty Python.
Denna debatt påminner mig lite om en berömd tv-sketch av de brittiska komikerna i Monthy Pyton.

Synonyms (English) for "sketch":

sketch

Context sentences for "sketch" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe can now sketch the outlines within which a compromise will have to be reached.
Nu kan vi alltså skissa på konturerna till den kompromiss som måste till.
EnglishI congratulate the rapporteur on his attempts to at least sketch out the broad lines of reform here.
Jag gratulerar föredraganden till hans försök att åtminstone skissa på en sådan reform.
EnglishIt is important to sketch the broad outlines in this matter too.
Det är viktigt att även staka ut själva huvudlinjerna för tillsynen.
EnglishLet me now take the opportunity to sketch out where we stand today as regards these countries.
Låt mig nu ta tillfället i akt att ge en bild av var vi står i dag när det gäller dessa länder.
EnglishBut she said I could sketch some gin bottles for extra credit.
Men hon sa att jag kunde teckna gin-flaskor för extra pluspoäng.
EnglishNext I will sketch the broad outlines of this issue.
Jag skall kort erinra om de stora dragen i den här frågan.
EnglishI would like to sketch out three other points.
I stället är det tre andra saker som jag skulle vilja ta upp.
EnglishIn the rough sketch we have on our map it is not clear whether it goes a little further north or a little further south.
Jag betonar att kommissionen inte ser några problem, men att vi behöver samtycke från staterna i fråga.
EnglishHere's a sketch of how these messages are selected:
Ungefär så här väljs meddelandena ut:
EnglishDraw me a sketch of how I get him to the car, huh?
EnglishI would like to sketch out three other points.
EnglishSketch it up, you moron.
EnglishAfter all, I believe that these Treaties present us with an opportunity to sketch out certain structures and thus to realise the Lisbon agenda.
När allt kommer omkring anser jag att de här fördragen ger oss en möjlighet att utforma vissa strukturer och därigenom nå Lissabonmålen.
EnglishSo what's the sketch?
EnglishThe reports which Mr Spencer drafted on 1996 and the draft resolution attached to it sketch a varied image on the ground.
I betänkandet som den ärade ledamoten Spencer har ställt upp över året 1996 och de där till fästa förslaget till resolution skissas en blandad bil på detta område.
EnglishThis image by Ted Joseph was from that book, and was his, sort of, police sketch of what the creatures looked like that Whitley Strieber had described to him.
Den här bilden av Ted Joseph är från boken, och var hans, typ, fantombild av hur varelserna såg ut som Whitley Strieber hade beskrivit för honom.
EnglishThis report seems to be trying to sketch out the main points of the next document to be prepared in connection with the climate change summit (COP 16).
Det här betänkandet framstår som ett försök att dra upp huvudlinjerna för nästa dokument som ska utarbetas i samband med toppmötet om klimatförändringar (COP 16).
EnglishApart from the usual federalist clichés, the report does, however, tentatively sketch out one new idea, the idea of the institutional flexibility required in an enlarged Europe.
Men vid sidan av dessa sedvanliga federalistiska klichéer, skisseras också en ny idé: den institutionella flexibilitet som krävs för ett utvidgat Europa.
EnglishThis is basically the overview which it was possible to sketch out with the Chilean delegation, last month, in Noordwijk, under the Dutch presidency of the Council of Ministers.
Detta är vad man i stort har skisserat på tillsammans med den chilenska delegationen vid mötet i Noorwijk förra månaden under nederländskt ordförandeskap.
EnglishIt is about finding a design methodology for noise, similar to how designers visualize images, and develop tools that make it possible to sketch sound along with vehicle developes.
Det handlar om att hitta en designmetodik för ljud, i likhet med hur designers visualiserar bilder, och utveckla verktyg som gör det möjligt att skissa ljud tillsammans med fordonsutvecklaren.